1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki bez weryfikacji baz KRD

Po?yczki bez weryfikacji baz KRD

m??czyzna z komputerem

Osoby, które popad?y w d?ugi, cz?sto figuruj? w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju wpis uniemo?liwia wzi?cie po?yczki w tradycyjnym banku. Nie oznacza to jednak, ?e zad?u?ony nie ma szans na zdobycie dodatkowej gotówki. Niektóre pozabankowe firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek nawet tym, którzy s? wpisani do KRD.

Czym jest KRD?

KRD, czyli Krajowy Rejestr D?ugów, jest dzia?aj?cym od 2003 r. jednym z Biur Informacji Gospodarczych w kraju. Jego zadaniem jest gromadzenie i udost?pnianie informacji gospodarczych na temat ró?norodnych podmiotów. W KRD mo?na znale?? informacje nie tylko na temat osób fizycznych, ale równie? firm (jednoosobowych, ma?ych i ?rednich), rozbudowanych korporacji czy gmin. Do Rejestru trafiaj? równie? wtórni wierzyciele.

Kto mo?e dokona? wpisu do KRD?

D?u?nik jest dopisywany do KRD przez wierzyciela, którego próby odzyskania nale?no?ci by?y bezskuteczne. Wpisanie d?u?nika do Rejestru zamyka przed nim mo?liwo?? skorzystania w wielu us?ug – nie tylko po?yczek, ale równie? telefonów czy telewizji na abonament, zakupów na raty itp. Figurowanie d?u?nika w KRD jest sygna?em dla innych firm, ?e maj? do czynienia z niewiarygodnym klientem.

Jednak, aby wierzyciel móg? wpisa? d?u?nika do KRD, d?ug musz? zosta? spe?nione dwa warunki:
1. D?ug musi opiewa? na min. 200 z?, je?li dotyczy osoby prywatnej. W przypadku firmy próg wzrasta do 500 z?. Wa?ne jest, ?e do tej puli wliczaj? si? równie? odsetki.
2. Opó?nienie w uregulowaniu zad?u?enia musi wynie?? min. 30 dni.

Osoba, której dane maj? by? zg?oszone do KRD, powinna by? poinformowana listownie o tym fakcie przez swojego wierzyciela na 30 dni przed dokonaniem wpisu. Istotne jest, ?e ju? samo wys?anie korespondencji spe?nia ten warunek (nawet wtedy, gdy adresat nie odbierze listu). D?u?nik mo?e by? poinformowany za po?rednictwem maila. Jednak taka mo?liwo?? musi by? zapisana w umowie, która zosta?a zawarta mi?dzy d?u?nikiem a wierzycielem.

Wpis do KRD mo?e dotyczy? nie tylko zaleg?ych po?yczek czy kredytów. W przypadku nieop?acania abonamentów za media, alimentów czy otrzymanych mandatów równie? mo?na by? wci?gni?tym na list? d?u?ników.

Po co zg?oszenie do KRD?

Powodem, dla którego wierzyciele zg?aszaj? swoich d?u?ników do KRD, jest ch?? skutecznego wyegzekwowania swoich nale?no?ci. Jak wskazuje sam rejestr, a? 72% zad?u?e? jest regulowanych w ci?gu 3 miesi?cy od przekazania ich do KRD. Dlaczego wpisanie na „czarn? list?” d?u?ników jest tak skuteczne? Figurowanie w KRD zamyka d?u?nikowi furtk? do innych produktów i us?ug, do których zdobycia konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji historii kredytowej. Wpisanie do KRD uniemo?liwia podpisanie umowy na abonament telefoniczny, internetowy czy telewizyjny. W takim przypadku niemo?liwe b?d? równie? zakupy na raty czy pozyskanie karty kredytowej w banku. Jak wida?, figurowanie w KRD jest uci??liwe dla d?u?nika. Dlatego te? wielu z nich chce jak najszybciej z niego znikn??, a jedynym sposobem jest uregulowanie zaleg?ych nale?no?ci.

D?ug w KRD a po?yczka

Wpisanie d?u?nika do KRD zamyka przed nim mo?liwo?? wzi?cia jakiejkolwiek bankowej po?yczki. Poza tym wiele firm pozabankowych, które oferuj? popularne chwilówki, równie? dokonuj? weryfikacji swoich klientów w Biurach Informacji Gospodarczej (w tym w KRD). Nie oznacza to jednak, ?e figuruj?cy w KRD nigdzie nie zdob?dzie dodatkowej po?yczki. Kilka firm po?yczkowych na rynku udost?pnia swoje produkty bez dokonywania weryfikacji wiarygodno?ci kredytowej w KRD.

Po?yczka w Feniko na 4 miesi?ce

Jedn? z firm pozabankowych, której nie interesuj? wpisy do szeregu rejestrów, jest Feniko. W ofercie firmy dost?pne s? po?yczki od 300 do 1000 z?. Termin sp?aty ka?dej z nich wynosi 120 dni. O po?yczk? mo?e ubiega? si? pe?noletni obywatel RP, który jest w?a?cicielem rachunku bankowego i telefonu komórkowego. Poza tym warunkiem koniecznym jest udokumentowanie regularnego dochodu. W tym przypadku jednak Feniko akceptuje ró?norodne ?ród?a, m.in. umowy cywilno-prawne, ?wiadczenia emerytalne czy urlopy wojskowe.

Chwilówka w Zaliczka

Krótkoterminow? po?yczk? dla osób z wpisem w KRD proponuje równie? Zaliczka. W tym przypadku klient mo?e pozyska? od 100 do 1000 z? na 15 dni lub od 100 do 2000 z? na 30 dni. Z chwilówki mo?e skorzysta? osoba po 21 roku ?ycia b?d?ca obywatelem RP, maj?ca konto bankowe i telefon komórkowy oraz posiadaj?ca sta?y, udokumentowany dochód. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oferty, Zaliczka honoruje ró?norodne ?ród?a dochodów.

Po?yczki z KRD z rozs?dkiem

Chocia? zaci?gni?cie po?yczki mimo wpisania do KRD jest mo?liwe, to przy korzystaniu z tego rodzaju produktów nale?y zachowa? zdrowy rozs?dek. Jak wida? po wymaganych przez po?yczkodawców dokumentach, udzielaj?c po?yczki wpisanemu do rejestru d?u?nikowi, firmy po?yczkowe ponosz? wysokie ryzyko ewentualnego braku sp?aty zobowi?zania. Poziom tego ryzyka bezpo?rednio przek?ada si? na ca?kowite koszty po?yczki. Nie ma si? co ?udzi?, ?e którakolwiek firma po?yczy pieni?dze osobie zad?u?onej za darmo. Dlatego te? przed wzi?ciem kolejnej po?yczki, osoba zad?u?ona powinna dok?adnie przeanalizowa? jej warunki oraz swoj? rzeczywist? sytuacj? finansow?. Chocia? pozyskanie chwilówki przez osob? ju? zad?u?on? nie jest ?atwe, to jest mo?liwe. Najwa?niejsze jednak jest, czy b?dzie mo?liwe równie? jej sp?acenie w przysz?o?ci. Zaci?ganie kolejnych po?yczek w momencie, kiedy te z przesz?o?ci nie zosta?y sp?acone, nie s? dobrym sposobem na ?ycie. Dlatego z po?yczki z KRD powinni korzysta? wy??cznie ci, którzy s? pewni mo?liwo?ci uregulowania zobowi?zania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *