1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej – czy to mo?liwe?

Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej – czy to mo?liwe?

z?otówki i monety

Zdolno?? kredytowa to mo?liwo?? sp?aty zaci?gni?tej po?yczki wraz z odsetkami, w terminach okre?lonych w umowie po?yczkowej. W artykule wyja?nimy, w jaki sposób obliczaj? zdolno?? kredytow? banki i firmy po?yczkowe. Podpowiemy tak?e czy mo?na zaci?gn?? po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej.

Pierwszym krokiem w drodze do otrzymania po?yczki w banku jest wype?nienie wniosku po?yczkowego. W tre?ci formularza znajdziesz pytania o:

 • stan cywilny,
 • liczb? osób na utrzymaniu,
 • wysoko?? i ?ród?o dochodów,
 • dane firmy, w której pracujesz,
 • wysoko?? miesi?cznych zobowi?za? finansowych,
 • wysoko?? rat sp?acanych aktualnie kredytów i po?yczek,
 • u?ytkowane karty kredytowe i debetowe,
 • posiadane nieruchomo?ci, pojazdy oraz inne warto?ciowe sk?adniki maj?tku.

Oprócz wype?nienia wniosku konieczne b?dzie tak?e dostarczenie kredytodawcy dodatkowych dokumentów: za?wiadczenia o zatrudnieniu i dochodach czy wyci?gu z konta z ostatnich miesi?cy.

Wyczerpuj?cy „wywiad” ma na celu jak najdok?adniejsze zobrazowanie Twojej sytuacji ?yciowej i finansowej. Dzi?ki temu bank trafnie oceni swoje ryzyko i b?dzie móg? zdecydowa?, czy zdo?asz terminowo sp?aca? raty zaci?gni?tego kredytu. Je?li po?yczkodawca uzna, ?e posiadasz wystarczaj?c? zdolno?? kredytow?, udzieli Ci po?yczki w kwocie, o któr? wnioskujesz.

Badanie zdolno?ci do sp?aty w firmach po?yczkowych

Pozabankowe instytucje po?yczkowe stosuj? uproszczone procedury badania zdolno?ci kredytowej potencjalnych po?yczkobiorców. W przeciwie?stwie do banków nie prze?wietlaj? klientów a? tak dok?adnie.

Nie oznacza to oczywi?cie, ?e rozdaj? pieni?dze na „prawo i lewo”. ?adna instytucja nie mo?e pozwoli? sobie przecie? na udzielenie po?yczki komu?, kto nie b?dzie w stanie jej sp?aci?. Nie ulega jednak w?tpliwo?ciom, ?e uzyskanie po?yczki w instytucji pozabankowej jest nie tylko szybsze, ale równie? zdecydowanie ?atwiejsze ni? w banku.

Uproszczony wniosek o po?yczk?

Wype?nienie wniosku o szybk? po?yczk? pozabankow? nie zajmie Ci d?u?ej ni? kilka minut. Aby oceni? zdolno?? do sp?aty po?yczki, instytucje pozabankowe potrzebuj? zdecydowanie mniejszej ilo?ci informacji ni? banki. O co zapyta po?yczkodawca? Aby wype?ni? wniosek potrzebne Ci b?d? dane z dowodu osobistego (imi?, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego), adres e-mail i numer telefonu. Po?yczkodawca poprosi Ci? tak?e o wskazanie informacji o wysoko?ci dochodów oraz ich ?ródle.

Weryfikacja baz d?u?ników

Jednym z etapów sprawdzania zdolno?ci kredytowej potencjalnego klienta jest weryfikacja zasobów Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Informacje zawarte w bazach dostarcz? po?yczkodawcy rzetelnych informacji na temat wiarygodno?ci po?yczkobiorcy. Czy negatywna historia w BIK-u lub wpis na „czarn? list?” oznaczaj? automatycznie negatywn? decyzj? po?yczkodawcy? Takie obci??enia mog?, ale wcale nie musz? oznacza? negatywnej decyzji po?yczkodawcy. Wszystko zale?y od konkretnej firmy po?yczkowej oraz od wielu innych czynników, wp?ywaj?cych na decyzj? po?yczkodawcy.

Po?yczka na o?wiadczenie

Wi?kszo?? pozabankowych po?yczkodawców nie wymaga dostarczania za?wiadcze? od pracodawców. Jedynym dokumentem, potrzebnym do po?yczenia pieni?dzy jest dowód osobisty. Trzeba przyzna?, ?e brak konieczno?ci dostarczania dodatkowych dokumentów znacznie skraca oraz u?atwia proces wnioskowania o po?yczk? pozabankow?.

Aplikacja Instantor

Niektóre firmy (Zaplo, Extra Portfel, LendOn, MoneyMan) umo?liwiaj? klientom weryfikacj? to?samo?ci przy pomocy aplikacji Instantor. Nie wszyscy wiedz? jednak, ?e Instantor nie tylko ??czy si? z rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy wymagane do weryfikacji dane. Aplikacja posiada równie? dost?p do historii rachunku bankowego z ostatnich 12 miesi?cy. Dzi?ki temu staje si? skutecznym narz?dziem do badania zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy.

Po?yczka bez zdolno?ci kredytowej

Co jednak w przypadku, kiedy po?yczkodawca uzna, ?e nie masz wystarczaj?cej zdolno?ci kredytowej? Czy to oznacza automatycznie negatywn? decyzj? po?yczkow?. Na szcz??cie nie.

Je?li analiza Twoje zdolno?ci kredytowej pokaza?a, ?e nie zdo?asz sp?aci? w terminie kwoty, o jak? wnioskujesz, po?yczkodawca zaproponuje Ci po?yczk? w ni?szej kwocie. Zamiast 2000 z? b?dziesz móg? po?yczy? np. 1500 czy 1000. Taka kwota nie jest dla Ciebie satysfakcjonuj?ca?

Je?li chcesz otrzyma? pieni?dze, mimo braku zdolno?ci kredytowej, mo?esz skorzysta? z 2 rozwi?za?:

 • zaci?gn?? po?yczk? z por?czeniem,
 • po?yczy? pieni?dze pod zastaw nieruchomo?ci lub samochodu.

Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej  – po?yczka z por?czeniem

Por?czenie jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia sp?aty po?yczki. Najcz??ciej stosuje si? je w momencie, kiedy po?yczkodawca nie ma wystarczaj?cej zdolno?ci kredytowej, aby zaci?gn?? po?yczk? w preferowanej kwocie.

Jak dzia?a por?czenie?

Por?czyciel, jest osob? (lub instytucj?, czyli tzw. osob? prawn?), która zgodnie z zapisami prawa cywilnego zostaje wyznaczona przez d?u?nika do zabezpieczenia swojego kredytu, czyli do ewentualnej sp?aty w przypadku niewyp?acalno?ci po?yczkobiorcy. Je?li nie sp?acisz po?yczki na czas, instytucja finansowa zwróci si? do por?czyciela z pro?b? o uregulowanie zad?u?enia. Pami?taj, ?e umowa por?czenia powinna opiera? si? przede wszystkim na zaufaniu, zdrowym rozs?dku oraz odpowiedzialno?ci.

Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej – po?yczka pod zastaw

Je?li nie posiadasz wymaganej przez po?yczkodawc? zdolno?ci kredytowej, mo?esz si?gn?? tak?e po po?yczk? pod zastaw. Po?yczka pod zastaw to dobre rozwi?zanie dla osób, które osi?gaj? nieudokumentowane dochody, posiadaj? negatywn? histori? kredytow? w BIK-u lub ich dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników. Po?yczka pod zastaw sprawdzi si? tak?e w przypadku zad?u?onych klientów, którzy nie s? w stanie zaci?gn?? kredytu bankowego ani chwilówki.

Co mo?e by? przedmiotem zastawu?

Przedmiotem zastawu mo?e by? np. pojazd lub nieruchomo??. Je?li jeste? w?a?cicielem którego? z tych dóbr, mo?esz wnioskowa? o otrzymanie po?yczki bez zdolno?ci kredytowej. Firmy, udzielaj?ce po?yczek pod zastaw nie wymagaj? od klientów dostarczania dokumentów z zak?adu pracy czy wyci?gów z konta bankowego. Nie zagl?daj? tak?e do rejestrów Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej. Jedynym i wystarczaj?cym zabezpieczeniem wyp?aconej po?yczki jest dla nich przedmiot zastawu.

Ile mo?na po?yczy? pod zastaw?

Maksymalna kwota po?yczki zale?y przede wszystkim od warto?ci przedmiotu zastawu. W przypadku samochodu mo?e by? to nawet 80-85% jego warto?ci. W przypadku nieruchomo?ci – od 60 do 80%.

Konsekwencje braku p?atno?ci w terminie

Konsekwencj? braku sp?aty po?yczki w terminie mo?e by? utrata przedmiotu zastawu. Trzeba przyzna?, ?e taka strata mo?e poci?gn?? za sob? d?ugofalowe, wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje. Zanim podpiszesz umow? z po?yczkodawc?, koniecznie przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Upewnij si? tak?e, ?e zdo?asz regulowa? raty zgodnie z harmonogramem.

Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej – na co warto uwa?a??

Je?li chcesz zaci?gn?? po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej, upewnij si?, ?e masz do czynienia z wiarygodnym, sprawdzonym po?yczkodawc?. Niestety, na rynku po?yczek pozabankowych wci?? dzia?a ca?kiem sporo firm, których wiarygodno?? pozostawia sporo do ?yczenia. ?eruj?c na naiwno?ci i desperacji klientów stosuj? niezgodne z prawem, nieetyczne praktyki.

Zanim z?o?ysz swój podpis na umowie po?yczkowej, dok?adnie przeanalizuj jej zapisy. Je?li który? z nich wzbudzi Twoje w?tpliwo?ci, nie bój si? pyta?. Sprawd?, ile w sumie zap?acisz za po?yczone pieni?dze i czy mo?esz sp?aci? po?yczk? przed terminem. Upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie odst?pi? od umowy po?yczkowej bez konieczno?ci ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Podj?cie pochopnej, nieprzemy?lanej decyzji mo?e Ci? naprawd? sporo kosztowa?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *