1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki dla samotnych matek. Na jaki rodzaj pomocy mo?na liczy??

Po?yczki dla samotnych matek. Na jaki rodzaj pomocy mo?na liczy??

Po?yczki dla samotnych matek. Na jaki rodzaj pomocy mo?na liczy??

Matki samotnie wychowuj?ce dzieci to jedna z tych grup spo?ecznych, która mo?e napotka? wi?ksze trudno?ci w uzyskaniu finansowania. Co wi?cej, zwykle samotni rodzice nara?eni s? na wi?ksze obci??enia finansowe, zwi?zane z samotnym zapewnieniem utrzymania swojego i dzieci. W nag?ej potrzebie finansowej wi?kszo?? matek korzysta z d?ugo- lub krótko terminowych po?yczek online. Dlaczego tak si? dzieje?

Gdzie samotna matka mo?e liczy? na kredyt?

Teoretycznie osoby samotnie wychowuj?ce dzieci mog? ubiega? si? o kredyt bankowy i niejednokrotnie z powodzeniem go dostaj?. B?dzie to jednak sztuka do?? trudna. Zdolno?? kredytowa takich matek jest do?? ograniczona, co wynika z kilku czynników. Nade wszystko, do zdolno?ci kredytowej ma??e?stwa liczone s? ogólne dochody gospodarstwa domowego, do którego nale?? równie? zarobki ma??onka, nawet je?li nie b?dzie on kredytobiorc?. Szkopu? tkwi wi?c w tym, by zarobki tylko jednej osoby by?y na odpowiednio wysokim poziomie. Takim, by wszystkie miesi?czne wydatki i zobowi?zania pozwala?y jeszcze na sp?at? kredytu.

Nawet je?li sytuacja finansowa samotnej matki b?dzie relatywnie dobra, nie zawsze bank spojrzy na ni? przychylnym okiem. Kobieta samodzielnie wychowuj?ca dzieci mo?e zarabia? godnie, ale nie na podstawie umowy o prac? lub nie na czas nieokre?lony. Poza tym, je?li posiada wi?cej ni? jedno dziecko, otrzymuje tak?e ?wiadczenie 500+, które mo?e stanowi? bardzo atrakcyjny dodatek do pensji, ale nie zostanie wliczony do analizy zdolno?ci kredytowej.

Koronnym powodem odmowy kredytu bankowego jest najcz??ciej z?y scoring punktowy w BIK, który je?li wzi?? pod uwag? zwykle trudn? sytuacj? materialn? samotnych matek, nie jest zjawiskiem niespotykanym.

Po?yczki dla samotnych matek – czy istniej? specjalne oferty?

Nie ma jeszcze specjalnie profilowanej oferty kierowanej konkretnie do samotnych matek. Nie ma te? takiej potrzeby. Po?yczki pozabankowe z za?o?enia dedykowane wi?kszo?ci spo?ecze?stwa i ju? na pocz?tku uwzgl?dniaj? ró?ne poziomy kondycji materialnej potencjalnych po?yczkobiorców. Zazwyczaj wi?c po?yczkodawcy maj? na wzgl?dzie, ?e ich klienci mog? nie mie? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej lub napotyka? na wymienione wcze?niej przeszkody. W te ramy wpisuje si? tak?e profil przeci?tnej samotnej matki, nawet je?li wzi?? pod uwag?, ?e ich sytuacja finansowa mo?e by? bardzo ró?na.

Zdolno?? kredytowa samotnej matki a po?yczki online

Firmy po?yczkowe ró?ni? si? od instytucji bankowych nie tylko tym, ?e zdolno?? kredytowa ich klientów nie musi by? tak wysoka. Co najwa?niejsze, mog? z nich skorzysta? te osoby, które osi?gaj? dochody w sposób niestandardowy, a nawet nieregularny. Ponadto do zdolno?ci kredytowej wliczaj? si? wszystkie miesi?czne dochody, nie zale?nie od ?ród?a, z którego one pochodz?. Warunkiem jest, by by?o to ?ród?o udokumentowane niekoniecznie stosownym za?wiadczeniem, ale np. potwierdzeniem otrzymania przelewu bankowego, da?o si? zweryfikowa? jego nadawc? i naturalnie musi by? legalne. Poza tym, aby móc liczy? na po?yczk?, samotna matka mo?e przedstawi? nast?puj?ce rodzaje dochodów:

 • umowa o prac? na czas okre?lony lub nieokre?lony
 • umowa-zlecenie
 • umowa o dzie?o
 • dzia?alno?? gospodarcza
 • zasi?ek dla bezrobotnych
 • zasi?ek macierzy?ski
 • zasi?ek chorobowy
 • zasi?ek z MOPS
 • alimenty
 • ?wiadczenie 500+

Po?yczki online s? w wi?kszo?ci po?yczkami bez za?wiadcze?, a wi?c nie ma powodu, by do wniosku po?yczkowego do??cza? skany odpowiednich dokumentów. Zwykle wystarczy o?wiadczenie oraz ewentualne potwierdzenie zarobków wyci?giem z konta, który zostanie pobrany w trakcie dokonywania weryfikacji to?samo?ci przez szybkie aplikacje. W szczególnych przypadkach, je?li instytucja po?yczkowa b?dzie mia?a w?tpliwo?ci co do wniosku lub deklarowanej kwoty dochodów, mo?e poprosi? wnioskodawc? o przes?anie wyci?gu z konta lub ustne potwierdzenie informacji zawartych we wniosku w rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy.

Samotna matka a po?yczki bez BIK?

Wszyscy po?yczkobiorcy, nie tylko matki samotnie wychowuj?ce dzieci, jako priorytet w wyborze po?yczki traktuj? przede wszystkim koszt po?yczki. B?d? wi?c celowa? w po?yczki najta?sze, które niestety b?d? dost?pne tylko dla tych, którzy maj? pozytywn? histori? w BIK. Udzielenie po?yczki osobom nieterminowo reguluj?cym swoje zobowi?zania lub zad?u?onym obarczone jest sporym ryzykiem, które musi zosta? w jaki? sposób zrekompensowane – w tym wypadku wy?szymi kosztami.

Samotne matki nie musz? jednak obawia? si? niebotycznego windowania cen. Jest to prawnie zabronione przez ustaw? antylichwiarsk?, która zakazuje arbitralnego ustanawiania kosztów i wychodzenia poza pu?ap 25% kwoty po?yczki i 30% w skali roku od powsta?ej kwoty. Oznacza to, ?e ró?nice cenowe pomi?dzy kosztami nie b?d? wynosi? wi?cej ni? kilka punktów procentowych.

Matki znajduj?ce si? w trudnej sytuacji finansowej mog? wi?c po?ycza? bez obaw o to, ?e zostan? finansowo wykorzystane i spokojnie skorzysta? z po?yczek bez BIK. Jako ?e niski scoring punktowy jest zmor? du?ej liczby osób, s? one coraz szerzej dost?pne i bez trudu mo?na je znale??, korzystaj?c chocia?by z porównywarki po?yczkowej. Uznanymi firmami, które udzielaj? takiego rodzaju finansowania, s? mi?dzy innymi LendOn, Ferratum, ExtraPortfel czy Wandoo.

Podwójna odpowiedzialno??

Dla ka?dego po?yczkobiorcy najwa?niejsze powinno by? zawsze bezpiecze?stwo finansowe, tym bardziej powinny si? t? maksym? kierowa? samotne matki, które odpowiadaj? równie? za bezpiecze?stwo swoich pociech. Niezwykle wa?ne jest wi?c rozs?dne korzystanie z chwilówek, dok?adne czytanie umów po?yczkowych i wybór dobrej, rzetelnej firmy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *