1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej

Po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej

M??czyzna

Spis tre?ci

Sytuacja finansowa potrafi zmienia? si? bardzo szybko, a k?opoty ze sp?at? zobowi?za? mog? pojawi? si? niespodziewanie. Wtedy bardzo ?atwo wpa?? w zad?u?enie, co znacznie ogranicza dost?p do pieni?dza i ró?nych produktów bankowych. W takiej sytuacji cz?sto jedynym rozwi?zaniem jest szukanie po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej.

Czy w ogóle istniej? takie po?yczki, a je?li tak, gdzie ich szuka?? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule. Do tego podpowiemy, jak szybko zaci?gn?? po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej, jakie dokumenty przygotowa? i o czym pami?ta?, zanim si? zad?u?ymy ponownie.

Po?yczki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej – gdzie znale???

Gdy potrzeba pieni?dzy, naturalnym kierunkiem wydaje bank. Taka instytucja finansowa oferuje przecie? szeroki wachlarz kredytów i po?yczek. To w?a?nie one stanowi? w du?ej mierze ?ród?o zarobku banku. Niestety, bank ??da od kredytobiorców, ?eby nie mieli ?adnych problemów ze sp?acaniem swoich zobowi?za?, posiadali sta?e ?ród?o zarobku i do tego pobierali najlepiej wysok? pensj?, która pozytywnie wp?ynie na zdolno?? kredytow?.

Co jednak z lud?mi, którzy wpadli w k?opoty finansowe? Z ró?nych powodów wiele osób wpada w d?ugi, z których stara si? wydosta?. Do tego potrzebny jest nieraz dodatkowy zastrzyk gotówki. Banki wykluczaj? takie osoby z grona klientów. Dla osób z d?ugami oferujemy:

Na szcz??cie osoby zad?u?one i bez zdolno?ci kredytowej mog? jeszcze liczy? na firmy po?yczkowe. Cz??? z nich jest gotowa po?yczy? takim klientom pieni?dze. Które to firmy? Naj?atwiej skorzysta? z naszego zestawienia, aby je znale??.

Smart po?yczka logo
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

POLO?yczka logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

500 - 8000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Dlaczego mo?liwe s? po?yczki bez zdolno?ci kredytowej?

Od razu nasuwa si? pytanie, dlaczego banki nie chc? po?ycza? pieni?dzy osobom zad?u?onym i bez zdolno?ci kredytowej, a wiele firm po?yczkowych jest na to gotowych. Rynek pozabankowy jest po prostu bardziej elastyczny i mniej sformalizowany ni? rynek bankowy.

Takie instytucje, jak banki w?a?nie, podlegaj? nie tylko Prawo bankowemu i wytycznym KNF, ale równie? innym regulacjom. To mocno je ogranicza. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e banki po?yczaj? pieni?dze nie swoje, ale klientów, którzy maj? u nich depozyty. Tymczasem firmy po?yczkowe maj? w?asne pieni?dze i mog? same decydowa?, komu je po?yczy? i nie musz? mie? tak restrykcyjnych oczekiwa? wobec klientów, jak banki. Cz??? z po?yczkodawców pozabankowych weryfikuje dok?adnie klientów i sprawdza ich w ró?nych bazach (np. BIK, KRD, BIG InfoMonitor itd.), ale inni nie przywi?zuj? do tego takiej wagi. To w?a?nie te ostatnie firmy oferuj? chwilówki dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej.

Oczywi?cie takie po?yczki s? obarczone wi?kszym ryzykiem, dlatego po?yczkodawcy zgadzaj? si? je udziela?, ale zarabiaj? na nich wi?cej ni? w przypadku oferty kierowanej do klientów bez zad?u?enia. W tym przypadku brak weryfikacji w bazach d?u?ników oznacza dro?ej po?yczone pieni?dze.

Jak szybko zaci?gn?? po?yczk? dla zad?u?onych?

Czasami pojawiaj? si? niespodziewane wydatki i koszty, co mo?e by? du?ym k?opotem dla ka?dej rodziny, a co dopiero dla osób zad?u?onych. Wtedy zwykle trzeba szybko zaci?gn?? po?yczk?. Dzi?ki takiemu rankingowi, jak nasz, mo?na b?yskawicznie znale?? najkorzystniejsz? ofert? dla zad?u?onych.

Kolejny etap to przej?cie na stron? internetow? po?yczkodawcy. Oferta dost?pna online oznacza, ?e jest szansa na szybkie pozyskanie pieni?dzy. Nale?y wype?ni? wniosek, poda? w nim dane osobowe i dane na temat zarobków. Potrzebny jest tak?e numer konta bankowego, numer telefonu komórkowego i najcz??ciej tak?e adres poczty e-mail.

Zwykle odpowied? po?yczkodawcy jest bardzo szybka, skoro rezygnuje on z weryfikacji klienta w BIK i w bazach d?u?ników. Je?li po?yczka zostanie przyznana, konieczne jest jeszcze potwierdzenie to?samo?ci po?yczkobiorcy. Najcz??ciej odbywa si? to za pomoc? przelewu weryfikacyjnego na symboliczn? kwot? (np. 1 grosz). Niektóre firmy po?yczkowe umo?liwiaj? weryfikacj? za pomoc? specjalnych aplikacji (np. Instantor).

Potem wystarczy ju? tylko poczeka? kilkana?cie minut, w czasie których pieni?dze s? przelewane na konto klienta. Osoby, których konta zosta?y zaj?te przez komornika, powinny jednak szuka? firm, które umo?liwiaj? wyp?at? pieni?dzy na przyk?ad na poczcie (czeki GIRO).

SuperGrosz-logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki

1000 - 15000 zł

Czas na spłatę

4 - 48 miesiące


Jakich dokumentów potrzeba do po?yczki dla zad?u?onych?

Zaci?gaj?c kredyt w banku, trzeba przygotowa? wiele dokumentów, ??cznie z za?wiadczeniem o zatrudnieniu i wysoko?ci zarobków. W przypadku oferty firm po?yczkowych, a szczególnie po?yczek dla zad?u?onych, ta niedogodno?? zosta?a wyeliminowana. Wi?kszo?? po?yczkodawców pozabankowych wymaga jedynie:

 • dowodu osobistego;
 • o?wiadczenia o wysoko?ci osi?ganych dochodów;
 • numeru rachunku bankowego;
 • numeru telefonu komórkowego.

O czym pami?ta?, zaci?gaj?c po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej?

Osoby zad?u?one s? w wyj?tkowo trudnej sytuacji i szczególnie one powinny zaci?ga? kolejne po?yczki ostro?nie. Zanim taki konsument zdecyduje si? na skorzystanie z oferty firmy po?yczkowej, powinien odpowiedzie? sobie na kilka wa?nych pyta?:

 • Czy rzeczywi?cie pieni?dze s? mi niezb?dne?

 • Czy nie mo?na po?yczy? pieni?dzy od rodziny, czyli bez kosztów?

 • Czy b?d? móg? sp?aci? zaci?gni?t? po?yczk??

Je?li po?yczka dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej jest rzeczywi?cie jedynym rozwi?zaniem, najlepiej skorzysta? z naszej porównywarki i tak wybra? najta?sz? ofert?. Przed zawarciem umowy o po?yczk? nale?y równie? przeczyta? umow? i pozna? wszystkie koszty w przypadku dzia?a? windykacyjnych.

Z nami zaci?gniesz najta?sz? po?yczk? dla zad?u?onych bez zdolno?ci kredytowej. Zapraszamy!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *