1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? – gdzie ich szuka??

Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? – gdzie ich szuka??

bik

Je?li posiadasz negatywn? histori? w Biurze Informacji Kredytowej, Twoje dane zosta?y wpisane na „czarn? list?”, a na koncie „siedzi” komornik – nie masz ?adnych szans na otrzymanie po?yczki w banku. Negatywna decyzja w banku nie oznacza jednak, ?e nie mo?esz po?yczy? pieni?dzy gdzie indziej. W artykule sprawdzimy gdzie szuka? po?yczek dla zad?u?onych. Podpowiemy równie? na co uwa?a? przed podpisaniem umowy i od jakich po?yczkodawców warto trzyma? si? z daleka.

Instytucje pozabankowe zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów. Mniej wiarygodnych, czyli takich, którzy na skutek b??dnie podj?tych decyzji wpadli w powa?ne finansowe tarapaty. Dzi?ki ich elastyczno?ci tak?e osoba zad?u?ona, ze z?? histori? ma realne szanse na otrzymanie pozabankowego finansowania.

Zad?u?enie zad?u?eniu nierówne

Zad?u?enie mo?e przybiera? bardzo ró?ne formy. Osoba, która nie sp?aca terminowo kredytu gotówkowego na niewielk? kwot? z pewno?ci? b?dzie bardziej uprzywilejowana ni? klient z kilkunastotysi?cznym d?ugiem. Po?yczkobiorca, którego dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników ma zdecydowanie wi?ksz? szans? na otrzymanie po?yczki ni? ten, którego maj?tek zaj?? komornik. Sprawd?my, jak to wygl?da w praktyce.

Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? w Biurze Informacji Kredytowej

Je?li posiadasz „jedynie” negatywn? histori? kredytow? w BIK-u, masz bardzo du?e szanse na otrzymanie po?yczki pozabankowej. Zw?aszcza, je?li Twoja aktualna sytuacja finansowa jest stabilna i posiadasz regularne, odpowiednio wysokie dochody. Je?li chcesz po?yczy? pieni?dze z niskim scoringiem w BIK-u, si?gnij do kieszeni po?yczkodawcy, który nie sprawdza zasobów BIK-u.

Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? w Biurach Informacji Gospodarczej

Po?yczkodawca, którego dane znalaz?y si? na „czarnej li?cie”, tak?e ma realne szanse na po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej. Kluczem do sukcesu b?dzie wybór po?yczkodawcy, który nie weryfikuje rejestru, w którym znajduj? si? Twoje dane.

Zosta?e? wpisany do Rejestru D?u?ników ERIF? Mo?esz wnioskowa? o chwilówk? w AlfaKredyt. Po?yczk? bez BIGInfo Monitora otrzymasz w Ferratum Bank, a chwilówki bez KRD udzieli Ci Zaliczka.

Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? i windykacj?

Klienci, którzy posiadaj? aktywne post?powanie windykacyjne mog? mie? problemy z zaci?gni?ciem po?yczki pozabankowej. Wiele zale?y tu jednak od kilku czynników. Je?li sprawy zasz?y ju? bardzo daleko i dane po?yczkobiorcy znajduj? si? we wszystkich bazach d?u?ników, po?yczenie pieni?dzy mo?e by? bardzo trudne. Je?li procedura windykacyjna dopiero si? rozpocz??a, a kwota zad?u?enia jest niewielka, szanse na otrzymanie finansowania zdecydowanie wzrastaj?.

Warto pami?ta?, ?e wi?kszo?? pozabankowych po?yczkodawców traktuje swoich klientów w indywidualny sposób. Podejmuj?c decyzj? o przyznaniu finansowania bior? pod uwag? a? kilkana?cie czynników. Negatywna decyzja w jednej firmie nie przekre?la szansa na otrzymanie po?yczki w innej firmie.

Po?yczki dla zad?u?onych ze z?? histori? i komornikiem

Otrzymanie tradycyjnej chwilówki ze z?a histori? i komornikiem mo?e by? zabiegiem trudnym, a wr?cz niemo?liwym. Wi?kszo?? po?yczkodawców postrzega takich klientów jako ma?o wiarygodnych i nierzetelnych. Trudno si? dziwi?. Zaj?cie komornicze cz?sto ?wiadczy o braku umiej?tno?ci zarz?dzania w?asnymi finansami. A taki klient oznacza dla po?yczkodawcy bardzo du?e ryzyko. Szans? na dodatkowe ?rodki mo?e by? zaci?gni?cie po?yczki pod zastaw (np. nieruchomo?ci lub pojazdu). Taka decyzja mo?e by? jednak bardzo ryzykowna. Zw?aszcza dla osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Dlaczego? Zabezpieczeniem po?yczki pod zastaw jej zazwyczaj nieruchomo?? lub auto. W przypadku po?yczki pod zastaw auta mo?esz otrzyma? dodatkowe ?rodki, b?d?ce równowarto?ci? 80-85 proc. jego warto?ci. W przypadku nieruchomo?ci, kwota po?yczki mo?e wynosi? oko?o 60-80 proc. jej warto?ci.

Po?yczkodawcy, udzielaj?cy po?yczek pod zastaw nie wymagaj? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach. Nie zagl?daj? tak?e do zasobów Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej. Wystarczaj?cym zabezpieczeniem jest dla nich bowiem przedmiot zastawu. W przypadku braku sp?aty po?yczki, po?yczkodawca mo?e sta? si? jego w?a?cicielem.

Je?li przecenisz swoje mo?liwo?ci i nie zdo?asz zwróci? pieni?dzy w terminie, w jednej chwili mo?esz straci? co?, co pieczo?owicie budowa?e? przez kilka, a nawet kilkana?cie lat. Utrata mieszkania, a nawet ukochanego samochodu mo?e by? dla po?yczkobiorcy ogromnym ciosem. Zanim podpiszesz umow? upewnij si?, ?e sta? Ci? na zaci?gni?cie po?yczki w takiej kwocie. Wi?cej na temat po?yczek pod zastaw znajdziesz na Po?yczki bez zdolno?ci kredytowej.

Po?yczk? bez BIK-u dostaniesz w firmie:

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Finbo logo
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Netcredit logo
Ocena: 3.77
(ilość ocen: 22)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

A mo?e po?yczka spo?eczno?ciowa?

Wielu po?yczkodawców, zmagaj?cych si? z zaj?ciem komorniczym ratuje swój bud?et po?yczk? spo?eczno?ciow?. Po?yczki spo?eczno?ciowe to nic innego jak po?yczki oferowane osobom prywatnym przez inne osoby prywatne (tzw. inwestorów). Ryzyko zwi?zane z zaci?gni?ciem takiej po?yczki mo?e by? jednak bardzo du?e.

Istotn? wad? tego rodzaju po?yczek jest bardzo niski stopie? bezpiecze?stwa obu stron transakcji. Cho? mog?oby si? wydawa?, ?e najwi?ksze ryzyko ponosi po?yczkodawca, nie zawsze tak jest. Zdarza si?, ?e to w?a?nie po?yczkobiorca staje si? ofiar? oszustwa.

Dobrym przyk?adem mo?e by? tu przypadek pani Ewy, która szukaj?c po?yczki na sp?at? komornika, na jednym z portali internetowych natkn??a si? na og?oszenie inwestora. M??czyzna deklarowa? mo?liwo?? po?yczenia wysokiej kwoty bez sprawdzania BIK-u i baz d?u?ników. Jeszcze tego samego dnia pani Ewa skontaktowa?a si? z nim telefonicznie. Na spotkaniu, które odby?o si? kolejnego dnia pozna?a starszego, bardzo eleganckiego m??czyzn?. „To niemo?liwe, aby tak kulturalny cz?owiek okaza? si? oszustem” – my?la?a.

Jak nietrudno zgadn??, pozory myl?. Pod fasad? intratnego inwestora kry? si? zwyk?y oszust. Otrzymawszy od pani Ewy kwot? 1000 z?, potrzebn? – jak poinformowa? – na op?acenie notariusza, który przygotuje stosown? umow?, m??czyzna „zapad? si? pod ziemi?”.  Pani Ewa zosta?a za to z jeszcze wy?szym d?ugiem, frustracj? i bezsilno?ci?. Cho? spraw? bardzo szybko zg?osi?a policji, oszusta nie z?apano.

Na co warto uwa?a??

Nie tylko po?yczki spo?eczno?ciowe wi??e si? z wysokim ryzykiem. Zdesperowani, szukaj?cy dodatkowej gotówki po?yczkodawcy cz?sto s? gotowi skorzysta? z us?ug „pierwszej lepszej” firmy po?yczkowej. Zw?aszcza, je?li ta obieca im „z?ote góry” i zadeklaruje pomoc w rozwi?zaniu k?opotów finansowych.

Co powinno Ci? zaniepokoi??

Po?yczkodawca nie ma prawa pobiera? od Ciebie jakichkolwiek op?at przed rozpatrzeniem wniosku po?yczkowego. Je?li warunkiem sprawdzenia wniosku jest wp?ata prowizji, uciekaj jak najdalej. Wiele wskazuje na to, ?e masz do czynienia z nieuczciw? firm?, która nie dzia?a zgodnie z prawem.

Istniej? tak?e firmy, praktykuj?ce pobieranie op?at za… weryfikacj? imienia, nazwiska, numeru konta bankowego, a tak?e baz – BIK, BIG, ERIF czy KRD. Cz?stym zabiegiem jest pro?ba o wys?anie SMS-a. Jak si? pó?niej okazuje, chodzi?o o SMS-a Premium, którego koszt wynosi kilkadziesi?t z?otych. Powszechn? praktyk? jest równie? pobieranie op?at za umieszczenie og?oszenia po?yczkobiorcy na gie?dzie po?yczek na której… nie ma ani jednego inwestora.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *