1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki na 25 tysi?cy z?otych. Gdzie takich szuka??

Po?yczki na 25 tysi?cy z?otych. Gdzie takich szuka??

Po?yczki na 25 tysi?cy z?otych. Gdzie takich szuka??

Chwilówki pozabankowe to do?? specyficzne produkty, cho? ciesz?ce si? sporym zainteresowaniem. Najwa?niejsz? cech? charakterystyczn? takiego zobowi?zania jest bardzo krótki okres sp?aty – najcz??ciej 30 dni. Rzadziej mo?emy spotka? si? z chwilówkami na 60 dni. W zawi?zku z tym równie? i udzielane kwoty b?d? niskie, raczej na mniejsze wydatki ni? na sfinansowanie powa?niejszych planów. Klienci firm pozabankowych nie chc? si? jednak ogranicza? do kwot nie wi?kszych ni? czterocyfrowe, dlatego ch?tnie korzystaj? z chwilówek na raty. Tam mog? uzyska? 10, 15, a nawet 20 tysi?cy z?otych. Jakie jednak maj? szanse na po?yczk?, gdy potrzebuj? wi?cej?

Po?yczka na raty – tutaj po?yczymy najwi?cej

Po?yczki ratalne mog? natomiast zaproponowa? kwoty wy?sze, coraz bardziej zbli?one do kredytów bankowych. Ich przewag? jest wi?ksza dost?pno??, mniejsze wymagania stawiane po?yczkobiorcom, zbli?one do minimum formalno?ci i mo?liwo?? otrzymania po?yczki w ca?o?ci przez Internet i bez za?wiadcze?.

Coraz cz??ciej mo?emy spotka? si? równie? z bardzo d?ugim okresem sp?aty, si?gaj?cym kilku lat. Nie mniej jednak wi?kszo?? po?yczkodawców zatrzyma?a si? na kwotach w wysoko?ci nie wi?cej ni? 10-15 tysi?cy z?otych. W takich kwotach po?yczymy mi?dzy innymi w firmach Zaplo, Hapi Po?yczki, Ratkomat, Monedo Now, Super Grosz, Aasa czy Provident. Wysoko?? po?yczki wykraczaj?ca poza ten pu?ap proponowana jest przez Wonga, która to swoj? ofert? zmieni?a ca?kiem niedawno – od jakiego? czasu mo?emy tam po?yczy? 20 tysi?cy z?otych.

Gdzie dostan? 25 tysi?cy z?otych?

Po?yczki na 25 tysi?cy z?otych s? raczej rzadko dost?pne w standardowej ofercie po?yczkodawców. By? mo?e powodem ustawienia takiego, a nie innego limitu kwotowego jest dba?o?? o dobro finansowe klienta lub niech?? do ponoszenia zwi?zanego z tym ryzyka utraty znacznego kapita?u. Po?yczki pozabankowe s? udzielane w ni?szych kwotach równie? dlatego, ?e cz?sto korzystaj? z nich osoby spotykaj?ce si? z odmow? udzielenia kredytu w banku, a wi?c z mniejsz? zdolno?ci? kredytow?.

W zwi?zku z tym tak wysoka kwota zazwyczaj obwarowana dodatkowymi warunkami do spe?nienia, a po?yczki wymagaj? zabezpieczenia lub posiadaj? d?u?sz? i bardziej skomplikowan? procedur? po?yczkow?. Takie zobowi?zania oferowane s? jednak przez po?yczkodawców zaufanych, wysoko ocenianych i cz?sto pojawiaj?cych si? w rankingach po?yczkowych. Poni?ej przedstawiamy ich oferty.

Rapida Money. Osoby, które szukaj? ratunku finansowego w tej firmie musz? przygotowa? si? na to, ?e aby zaci?gn?? po?yczk? konieczne b?dzie por?czenie gwaranta. Zalet? jest jednak to, ?e mog? z niej skorzysta? osoby, które posiadaj? negatywn? histori? kredytow? w BIK, a nawet zad?u?enie. Nie mniej jednak nawet je?li formalno?ci w tej firmie s? d?u?sze i troch? bardziej skomplikowane ni? w przypadku po?yczki standardowej, po?yczk? mo?na zaci?gn?? ca?kowicie przez Internet. Maksymalna kwota, któr? mo?emy po?yczy? w Rapida Money to 25 tysi?cy z?otych na okres 48 miesi?cy. Trzeba tylko pami?ta? o nietypowych warunkach, które nale?y spe?ni?:

 • gwarantem mo?e zosta? wy??cznie osoba, która jest pe?noletnia, jest obywatelem Polski i posiada w?asn? nieruchomo??;
 • o?wiadczenie dochodowe we wniosku po?yczkowym wype?niaj? zarówno po?yczkobiorca, jak i gwarant;
 • konieczne jest telefoniczne potwierdzenie swojej zdolno?ci kredytowej przez obu uczestników procesu po?yczkowego;
 • je?li po?yczkobiorca nie b?dzie sp?aca? po?yczki, jego obowi?zki spadn? na gwaranta.

TakTo Finanse. Jest to jedna z naprawd? nielicznych marek po?yczkowych, które tak? kwot? po?yczki udziel? w standardowym trybie – nie pod zastaw i bez por?czenia. Maksymaln? dost?pn? kwot? jest tutaj 25 tysi?cy z?otych roz?o?onych na nie wi?cej ni? 36-miesi?cznych rat. Procedura po?yczkowa nie b?dzie jednak ca?kowicie internetowa. Aby zaci?gn?? po?yczk? w TakTo Finanse, nale?y przej?? przez nast?puj?ce etapy:

 • wype?ni? formularz kontaktowy lub skontaktowa? si? z po?yczkodawc? telefonicznie;
 • pracownik Biura Obs?ugi Klienta po wst?pnym badaniu zdolno?ci kredytowej przedstawi ofert? po?yczkow? i poinformuje o tym, jakie dokumenty b?d? potrzebne;
 • dokumenty mog? zosta? przes?ane MMS-em, faksem, e-mailem lub za pomoc? kuriera;
 • je?li dokumenty potwierdz? zdolno?? kredytow? klienta, po?yczka zostanie mu wys?ana;
 • po?yczkobiorca musi podpisa? umow? papierow? i odes?a? j? do siedziby firmy.

Po?yczka pod zastaw samochodu – sposób na otrzymanie du?ej gotówki

Po?yczki pod zastaw samochodu to wi?cej ni? 25 tysi?cy z?otych, pod warunkiem, ?e jeste?my w?a?cicielami pojazdu o odpowiedniej warto?ci i w odpowiednim wieku. W takich po?yczkach otrzymamy nawet wi?ksz? kwot? – do 100 tysi?cy z?otych. W rzeczywisto?ci jednak nie b?d? to po?yczki ani ca?kiem internetowe, ani bez formalno?ci (cho? ich zakres mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od firmy).

Po?yczkodawcami, którzy oferuj? zobowi?zanie tego typu s? mi?dzy innymi Autokapita? (100 tys.), Motopo?yczka (100 tys.) i Mogo (45 tys.). Formalno?ci, które przyjdzie za?atwi? po?yczkobiorcy to zazwyczaj:

 • dokonanie wyceny samochodu – w Mogo i w Autokapita? odbywa si? to internetowo na podstawie numeru VIN i wyznaczeniu ?redniej ceny rynkowej pojazdu, natomiast w Motopo?yczka mo?e by? konieczne ustalenie wysoko?ci poprzez rzeczoznawc? wspó?pracuj?cego z firm?;
 • spotkanie si? z przedstawicielem firmy, przekazanie wszystkich niezb?dnych dokumentów;
 • ustanowienie zastawu na samochodzie.

Po?yczka konsolidacyjna w Mikrokasa

Równie du?? kwot?, wi?ksz? ni? 25 tysi?cy z?otych mo?na otrzyma? w firmie Mikrokasa. B?dzie to jednak po?yczka konsolidacyjna, przeznaczona na sp?at? innych zobowi?za? i nie jest ona dost?pna dla osób potrzebuj?cych gotówki na dowolny cel (w takim trybie mo?emy w Mikrokasa po?yczy? nie wi?cej ni? 15 tysi?cy z?otych). Mo?liwe jest jednak przyznanie po?yczkobiorcy wy?szej kwoty ni? wynosi suma zobowi?za? i przes?ania powsta?ej nadwy?ki bezpo?rednio na jego konto. W ten sposób Mikrokasa mo?e przyzna? a? 40 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 48 miesi?cy z rekordowo niskim RRSO 53,48%.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *