1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki na dochód z 500 plus

Po?yczki na dochód z 500 plus

rodzinna po?yczka

Program Rodzina 500 plus to rz?dowy program funkcjonuj?cy w Polsce od 2016 r. Gwarantowane co miesi?c 500 z? na drugie i kolejne dziecko to regularny zastrzyk gotówki dla niemal 3 mln polskich rodzin. Jednak czy ?wiadczenie mo?e by? honorowane przez firmy po?yczkowe jako ?ród?o regularnego sta?ego dochodu?

G?ównym celem rz?dowego programu jest zapewnienie ?rodków dla zaspokojenia najwa?niejszych potrzeb dziecka. Przeprowadzone w 2015 r. badania dowodz?, ?e koszt utrzymania potomka stanowi 15-30% rodzinnego bud?etu. Program 500 plus ma pozwoli? na cz??ciowe pokrycie wydatków zwi?zanych z wychowywaniem dzieci.

Po?yczka na 500 plus – czy to mo?liwe?

Bior?c powy?sze pod uwag?, wiele osób mo?e zastanawia? mo?liwo?? wzi?cia szybkiej po?yczki na ?wiadczenie 500 plus. Po pierwsze czy tego rodzaju ?wiadczenie mo?e by? rzeczywi?cie traktowane jako sta?e ?ród?o dochodu? Po drugie czy jego wysoko?? b?dzie wystarczaj?ca do skorzystania z jakiejkolwiek po?yczki?

Firmy po?yczkowe nie promuj? wprawdzie po?yczek udzielanych na podstawie przyznanego ?wiadczenia Rodzina 500 plus. Nie oznacza to jednak, ?e ?wiadczenia rodzinne nie s? dla nich wiarygodnym ?ród?em dochodów. Wiele pozabankowych firm po?yczkowych albo nie wymaga ?adnych za?wiadcze? o dochodach albo umo?liwia wskazanie innego ?ród?a dochodu. W takim przypadku takim ?ród?em mo?e by? chocia? rz?dowe 500 plus.

W banku niekoniecznie

Zdobycie po?yczki na ?wiadczenie 500 plus b?dzie o wiele ?atwiejsze w pozabankowej firmie po?yczkowej ni? w samym banku. I chocia? niekiedy banki akceptuj? zwi?kszenie zdolno?ci kredytowej poprzez wliczenie do dochodu ?wiadczenia, to pozyskanie d?ugoterminowego kredytu w oparciu o ?rodki z 500 plus mo?e by? niemo?liwe.

Firmy po?yczkowe nie mówi? „nie”

Zupe?nie inna sytuacja jest w przypadku ubiegania si? o po?yczk? w firmie pozabankowej. Wprawdzie ?adna z nich nie wymienia ?rodków z 500 plus jako dochodów uprawniaj?cych do skorzystania z chwilówki. Z drugiej strony za? nie zaprzeczaj?, ?e otrzymywanie ?wiadczenia mo?e pomóc w pozyskaniu dodatkowej gotówki. Jedynym sposobem na przekonanie si? czy wzi?cie po?yczki na 500 plus jest mo?liwe w konkretnej firmie jest z?o?enie wniosku o po?yczk?. Bowiem wymijaj?ce wypowiedzi firm po?yczkowych na temat honorowania 500 plus nie musz? wcale oznacza?, ?e wnioski osób otrzymuj?cych ?wiadczenie zostan? odrzucone.

500 plus i po?yczka – jak wybra??

Je?li osoba pobieraj?ca 500 plus zdecyduje si? na zaci?gni?cie po?yczki ekspresowej, nie powinna wybiera? jej zbyt pochopnie. Najwa?niejsze jest dok?adne zapoznanie si? z dost?pnymi na rynku ofertami i wybranie takiego wariantu, który b?dzie spe?nia? oczekiwania po?yczkobiorcy. W tym celu warto wykorzysta? ranking chwilówek, który uwzgl?dnia nie tylko atrakcyjno?? oferty po?yczki, ale równie? wiarygodno?? samego po?yczkodawcy.

Istotn? kwesti? dotycz?c? wyboru chwilówki jest analiza ca?kowitych kosztów zobowi?zania. Firmy po?yczkowe cz?sto w swoich reklamach przedstawiaj? podstawowe warunki oferty. Niekiedy okazuje si? jednak, ?e konkretny wariant po?yczki obci??ony jest szeregiem dodatkowych op?at. Oprocentowanie, prowizja i niekiedy obowi?zkowe ubezpieczenie mog? sprawi?, ?e ca?kowity koszt po?yczki wzro?nie dwukrotnie. Dlatego tez bardzo dok?adna weryfikacja szczegó?ów oferty jest niezwykle istotna przy wyborze w?a?ciwej po?yczki.

Chwilówki przez internet

Sprawdzenie czy wzi?cie po?yczki na 500 plus jest ?atwe, gdy? z regu?y wszystkie formalno?ci mo?na za?atwi? przez internet. Po wybraniu interesuj?cego wariantu po?yczki konieczne jest wype?nienie elektronicznego wniosku. Nale?y w nim poda? dane osobowe, numer PESEL i numer dowodu to?samo?ci. Po?yczkodawcy wymagaj? równie? okre?lenia poziomu miesi?cznych dochodów i wydatków. Nie oznacza to jednak, ?e wraz z deklaracj? osi?ganych dochodów konieczne jest przedstawienie jakichkolwiek za?wiadcze?. Dodatkowe dokumenty wymagane s? przez niewiele firm.

Nast?pnie konieczna jest weryfikacja poprawno?ci danych klienta, która dokonywana jest z regu?y poprzez tzw. przelew weryfikacyjny. Op?acenie symbolicznej z?otówki wystarczy do rozpocz?cia procedury weryfikacji wniosku. Dokonuj?c przelewu, warto zwróci? uwag? na czas, w jakim zostan? zaksi?gowane ?rodki. Firmy po?yczkowe rozpatruj? wnioski o po?yczk? dopiero po zaksi?gowaniu weryfikacyjnej op?aty. Je?li firma po?yczkowa podejmie pozytywn? decyzj?, pieni?dze przyznane w ramach po?yczki trafi? na konto po?yczkobiorcy nawet w ci?gu kilkunastu godzin. Jak wida?, do wzi?cia po?yczki na 500 plus nie jest konieczne wychodzenie z domu ani przedstawianie wielu dokumentów.

Po?yczki krótkoterminowe czy ratalne?

Dost?pno?? po?yczki na 500 plus zale?y od wielu kwestii. Jedn? z nich jest z pewno?ci? wielko?? planowanej chwilówki i okres, w jakim ma by? sp?acona. Im wi?ksza kwota zobowi?zania i d?u?szy termin sp?aty, tym mniejsze znaczenie dochodów z 500 plus. Dlatego te? osoby, które chc? skorzysta? z po?yczki na podstawie ?wiadczenia, powinny decydowa? si? raczej na mniejsze, krótkoterminowe zobowi?zania. Niektóre firmy s? w stanie po?yczy? pieni?dze nawet na 120 dni. Niewielkie zobowi?zanie na krótszy okres b?dzie ?atwiejsze w sp?acie ni? po?yczka na kilkana?cie tysi?cy z?otych na 2 czy 3 lata.

Po?yczki ratalne nie tylko z 500 plus

Je?li potencjalny po?yczkobiorca zainteresowany jest jednak po?yczk? rataln?, musi liczy? si? z tym, ?e dochód z 500 plus mo?e by? niewystarczaj?cy do wzi?cia po?yczki. Firmy po?yczkowe przy udzielaniu wi?kszych zobowi?za? patrz? przychylnie na ?rodki z 500 plus jako na dodatkowe ?ród?o dochodu. Oznacza to, ?e chc?c wzi?? wi?ksz? po?yczk?, nale?y wykaza? si? równie? innymi, sta?ymi dochodami (np. z tytu?u umowy o prac?). Zatem 500 plus w wielu przypadkach mo?e u?atwi? wzi?cie du?ej po?yczki.

Po?yczaj odpowiedzialnie

Chocia? ?rodki z 500 plus mog? pomóc w zdobyciu ekspresowej po?yczki, nie mo?na zapomina?, ?e powinny by? one przeznaczone na rozwój dziecka. Oczywi?cie wzi?cie chwilówki mo?e by? podyktowane konieczno?ci? wi?kszego zakupu w?a?nie dla potomka (np. mebli czy komputera). Z pewno?ci? pieni?dze z 500 plus nie powinny by? przeznaczone na sfinansowanie rozrzutno?ci rodzica. Dlatego decyduj?c si? na po?yczk?, po?yczkobiorca powinien pami?ta?, ?e powinien j? samodzielnie sp?aci?. Pobieranie 500 plus powinno stanowi? jedynie dodatkowy argument przy udzielaniu po?yczki. Nie powinno za? sta? si? g?ównym ?ród?em jej sp?aty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *