1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki na SMS i telefon – gdzie i jak mo?emy tak? dosta??

Po?yczki na SMS i telefon – gdzie i jak mo?emy tak? dosta??

Po?yczki na SMS i telefon – gdzie i jak mo?emy tak? dosta??

Po?yczka internetowa nie zawsze musi zosta? zaci?gni?ta bezpo?rednio z u?yciem sieci. Po?yczkodawcy coraz ch?tniej udost?pniaj? swoim klientom mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki równie? inn? drog?, a nawet wieloma ró?nymi. Mo?emy otrzyma? po?yczk? na konto bankowe, wyp?aci? j? na poczcie, za?atwi? wszystkie formalno?ci w domu, a nawet otrzyma? szybk? po?yczk? za pomoc? krótkiej wiadomo?ci SMS-owej lub telefonu na infolini?. Jest to rozwi?zanie jeszcze szybsze ni? wnioskowanie online. Mo?liwe jest jednak tylko u wybranych po?yczkodawców i po spe?nieniu pewnych warunków.

Gdzie mog? stara? si? o po?yczk? przez telefon?

W skali wszystkich dost?pnych na polskim rynku po?yczkowym marek, mo?na powiedzie?, ?e niewielu po?yczkodawców zdecydowa?o si? na taki krok. Je?li jednak we?miemy pod uwag? po?yczkodawców czo?owych, to mo?emy zauwa?y?, ?e wi?kszo?? z nich daje nam tak? mo?liwo??. S? to mi?dzy innymi:

Jak uzyska? po?yczk? przez SMS lub przez telefon?

Obydwie opcje s? bardzo proste, ale warunkiem koniecznym, by mog?y w ogóle zaistnie?, jest to, s? one dost?pne tylko dla tych osób, które po raz kolejny zwracaj? si? do konkretnego po?yczkodawcy. S? one dost?pne wy??cznie przy drugiej i ka?dej kolejnej po?yczce. Dzieje si? tak z dwóch konkretnych powodów. Po pierwsze, z?o?enie wniosku po?yczkowego, wraz ze wszystkimi danymi, w tym równie? informacjami o zatrudnieniu i wysoko?ci osi?ganych dochodów, by?oby trudne i czasoch?onne. Po drugie – ci??ko w ten sposób zweryfikowa? to?samo?? i dane bankowe wnioskuj?cego. Dlatego po?yczkodawca zgadza si? na zaci?gni?cie po?yczki przez SMS lub przez telefon dopiero wtedy, gdy dysponuje ju? wszystkimi danymi na temat po?yczkobiorcy, a pozosta?e informacje, które s? wymagane przy nast?pnej po?yczce, to tylko jej wysoko?? oraz okres sp?aty.

Po?yczka przez telefon jest bardzo ?atwa do uzyskania. Wystarczy skontaktowa? si? z Biurem Obs?ugi Klienta „swojego” po?yczkodawcy, odpowiedzie? na kilka pyta? weryfikacyjnych oraz poda? numer i seri? dowodu osobistego. Po?yczka przez SMS mo?e by? równie ?atwa o ile znamy schemat dzia?ania w konkretnej instytucji. Ka?da z nich ma bowiem indywidualnie ustalon? tre?? SMS-a. Zazwyczaj jest to has?o typu PO?YCZAM, PO?YCZKA lub nazwa firmy, kwota i okres sp?aty oraz dodatkowa tre?? zabezpieczaj?ca, np. PESEL czy numer dowodu osobistego. Czasami pojawia si? przy tym tak?e imi? lub nazwisko. Przyk?adowo, SMS w niektórych firmach mo?e wygl?da? nast?puj?co:

 • Ekspres Kasa: KASA (kwota po?yczki) (okres sp?aty) (PESEL);
 • Kasa TAK!: KASA (kwota po?yczki) (imi? i nazwisko) (PESEL) (numer dowodu osobistego) (adres);
 • NetCredit: NETCREDIT (kwota po?yczki) (okres po?yczki) (has?o do konta klienta).

Jak wida?, w niektórych firmach nie ma konieczno?ci podawa? wszystkich szczegó?ów po?yczki, takich jak okres sp?aty (w przypadku Kasa TAK!). Nie jest to potrzebne, bo po wys?aniu SMS-a firma po?yczkowa i tak skontaktuje si? z klientem. Po zdobyciu wszystkich szczegó?ów po?yczki, do po?yczkobiorcy zostanie wys?any kod do wygenerowanego wniosku po?yczkowego, na który zwykle trzeba odpowiedzie? formu?k? POTWIERDZAM lub inn?, wskazan? przez po?yczkodawc?.

Jakie niebezpiecze?stwa rodz? po?yczki na telefon i SMS?

Tak, jak w ka?dym wypadku, mo?e zaj?? ryzyko tego, ?e kto? u?yje naszych danych, by zaci?gn?? po?yczk? w naszym imieniu. Aby tak si? jednak sta?o, musi zaj?? szereg okoliczno?ci, które tak? czynno?? z?odziejowi to?samo?ci umo?liwi?. Po pierwsze, z?odziej musi wej?? w jednoczesne posiadanie naszego telefonu (pami?tajmy, ?e numer, z którego dzwonimy, musi by? taki sam, jak zapisany w naszym prywatnym koncie) i dowodu to?samo?ci. Po drugie, musi mie? o nas rozleg?? wiedz?, by mie? ?wiadomo?? tego, ?e korzystamy z po?yczek pozabankowych, a dodatkowo wie te?, w jakiej firmie zosta?o zaci?gni?te poprzednie zobowi?zanie.

Dodatkowo niektóre firmy wymagaj? podania w wiadomo?ci SMS osobistego has?a do profilu klienta. Taka informacja jest ju? bardzo poufna i ci??ko dost?pna, wi?c bardzo ma?e jest prawdopodobie?stwo tego, ?e ktokolwiek nieuprawniony si? tego dowie. Po trzecie i najwa?niejsze, po?yczka zostanie wys?ana bezpo?rednio na nasze konto bankowe – nie ma mo?liwo?ci zmieni? numeru rachunku w trakcie wnioskowania przez telefon lub poprzez SMS. Po?yczkobiorca jest wi?c chroniony niemal?e w 100%.

Wady i zalety po?yczek na telefon i SMS

Z pewno?ci? znajdzie si? spore grono po?yczkobiorców, którzy z ch?ci? skorzystaj? z przedstawionych wy?ej rozwi?za?. Jakkolwiek, nie jest to metoda dla ka?dego. Przyjrzyjmy si? wi?c temu, kto i kiedy skorzysta z takich po?yczek w najwi?kszym stopniu.

Wady:

 • mo?liwo?? zaci?gni?cia takiej po?yczki dopiero za drugim lub kolejnym razem;
 • wzmaga si? impulsywno?? przy zaci?ganiu po?yczki;
 • nie ma mo?liwo?ci wnioskowania o po?yczk? z miejsc, w których nie ma zasi?gu;
 • je?li chcemy po?yczk? przez telefon, musimy ograniczy? wnioskowanie do godzin pracy biura firmy;
 • relatywnie ma?a dost?pno??;
 • nie ma mo?liwo?ci otrzymania darmowej chwilówki.

Zalety:

 • ?atwo?? i szybko?? uzyskania zobowi?zania;
 • mo?liwo?? otrzymania po?yczki bez dost?pu do Internetu;
 • mo?liwo?? wnioskowania przez SMS o ka?dej porze dnia i nocy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *