1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki na sp?at? zaleg?ych alimentów

Po?yczki na sp?at? zaleg?ych alimentów

Gotówka od r?ki

W Polsce jest ponad 300 tysi?cy d?u?ników alimentacyjnych. Wed?ug danych Ministerstwa Sprawiedliwo?ci ich ?rednie zad?u?enie wynosi blisko 34 tysi?ce z?otych. Co zrobi?, gdy ma si? problem ze sp?at? zaleg?ych alimentów? Czy w takich przypadkach mo?na skorzysta? z pozabankowej po?yczki online?

D?u?nicy alimentacyjni ze wzgl?du na zaleg?o?ci w p?atno?ciach ?wiadcze? nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej. Ich historia kredytowa tak?e jest negatywna, a w bazach informacji gospodarczych pojawiaj? si? informacje uniemo?liwiaj?ce zaci?gni?cie kredytu na jakikolwiek cel. Niektórzy po?yczkodawcy nieco inaczej podchodz? do kwestii zad?u?enia. Na polskim rynku pozabankowym dzia?aj? firmy, które udzielaj? wsparcia finansowego osobom zad?u?onym oraz klientom z mniejsz? zdolno?ci? kredytow?. Z punktu widzenia po?yczkobiorcy firmy po?yczkowe maj? przewag? nad tradycyjnymi bankami m.in. ze wzgl?du na to, ?e nie pytaj? o cel, na który maj? zosta? przeznaczone pieni?dze.

D?u?nicy alimentacyjni – kto w Polsce nie p?aci alimentów?

Wed?ug danych Krajowego Rejestru D?u?ników ??czna kwota d?ugów alimentacyjnych wynosi ponad 11 miliardów z?otych. Z roku na rok wysoko?? d?ugu z tytu?u niep?acenia alimentów ro?nie.

Polacy negatywnie oceniaj? osoby, które nie p?ac? alimentów. Wed?ug badania przeprowadzonego dla Krajowej Rady Komorniczej i Krajowego Rejestru D?ugów BIG SA a? 92% ankietowanych ?le ocenia osoby, które nie p?ac? na utrzymanie swoich dzieci. 95% d?u?ników zarejestrowanych w bazie KRD to m??czy?ni. Najwi?cej zaleg?o?ci maj? d?u?nicy z województwa lubelskiego. Z raportu z maja 2017 roku „D?u?nik alimentacyjny” BIG InfoMonitor wynika, ?e na Lubelszczy?nie ?redni d?ug z tytu?u niezap?aconych alimentów na jedn? osob? wynosi ok. 39 tysi?cy z?otych. Je?eli za? chodzi o liczb? d?u?ników alimentacyjnych – najwi?cej ich mieszka w województwie mazowieckim (ok. 32 tysi?ce osób). Najwy?sze w kraju zobowi?zanie alimentacyjne odnotowano w Warszawie – wynosi ono ok. 240 milionów z?otych. Najmniej d?u?ników, bo ok. 7400 osób, mieszka w województwie opolskim. ??czna kwota d?ugów alimentacyjnych w tym regionie wynosi ok. 250 milionów z?otych i jest najni?sza w kraju w podziale na województwa.

Po?yczka na sp?at? alimentów – jakie warunki trzeba spe?ni?, aby j? otrzyma??

Zarówno po?yczki krótkoterminowe (popularnie nazywane chwilówkami), jak i po?yczki d?ugoterminowe (chwilówki na raty) to produkty finansowe, z których mog? skorzysta? osoby posiadaj?ce polskie obywatelstwo oraz mieszkaj?ce na terenie Polski. W niektórych firmach po?yczkowych wniosek o wsparcie finansowe mog? sk?ada? osoby, które uko?czy?y 18 lat, w innych obowi?zuj? nieco wy?sze limity wieku (zazwyczaj 21 lat). Po?yczkodawcy wymagaj?, aby potencjalni po?yczkobiorcy posiadali jakiekolwiek ?ród?o dochodów – nie musi by? to wynagrodzenie z tytu?u umowy o prac?. Mog? by? to równie? dochody z umów cywilno-prawnych, zasi?ków socjalnych, rent, emerytur oraz stypendium. We wniosku po?yczkowym nale?y poda? warto?? miesi?cznych dochodów. To na ich podstawie firma po?yczkowa okre?la zdolno?? kredytow?.

Czy w przypadku negatywnej historii kredytowej mo?na otrzyma? po?yczk? online na sp?at? zaleg?ych alimentów?

Niektóre firmy po?yczkowe weryfikuj? swoich po?yczkobiorców m.in. w bazach informacji kredytowych i gospodarczych (np. BIK, BIG, KRD, ERIF). Niektórzy po?yczkodawcy jednak udzielaj? po?yczek bez sprawdzania klienta w bazie BIK. Oto kilka przyk?adów takich firm pozabankowych:

 1. Net Credit:
 • kwota po?yczki: od 300 do 5000 z?otych,
 • okres sp?aty: od 14 do 30 dni,
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 3000 z?otych,
 • RRSO dla przyk?adu referencyjnego: 674,24%,
 1. Filarum:
 • kwota po?yczki: od 100 do 5000 z?otych,
 • okres sp?aty: od 1 do 30 dni,
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 1000 z?otych,
 • RRSO dla przyk?adu referencyjnego: 1936,3%,
 1. SMART Po?yczka:
 • kwota po?yczki: od 200 do 7000 z?otych,
 • okres sp?aty: od 10 do 30 dni,
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 2000 z?otych,
 • RRSO dla przyk?adu referencyjnego: 1958.47%,
 1. VIA SMS:
 • kwota po?yczki: od 100 do 4000 z?otych,
 • okres sp?aty: od 7 do 30 dni,
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 1500 z?otych,
 • RRSO dla przyk?adu referencyjnego: 1334%,
 1. Ekassa:
 • kwota po?yczki: od 400 do 4000 z?otych,
 • okres sp?aty: od 7 dni do 3 miesi?cy,
 • pierwsza po?yczka za darmo do: brak,
 • RRSO dla przyk?adu referencyjnego: 1551,27%.

Nale?y pami?ta? o tym, ?e firmy po?yczkowe, które deklaruj?, i? nie sprawdzaj? po?yczkobiorców w rejestrze BIK, mog? weryfikowa? informacje o swoich klientach w innych bazach informacji.

Na co zwróci? uwag?, szukaj?c po?yczki na sp?at? alimentów?

Pierwszym krokiem w poszukiwaniu po?yczki na sp?at? alimentów jest porównanie ró?norodnych ofert ze sob? – pomóc w tym mo?e porównywarka po?yczek online. Je?eli rozwa?amy zaci?gni?cie krótkoterminowej chwilówki, najlepiej si?gn?? po pierwsz? darmow? po?yczk?. Przys?uguje ona nowym klientom danej firmy pozabankowej pod warunkiem, i? sp?ata zobowi?zania nast?pi w ustalonym terminie. Zaci?gaj?c po?yczk? pozabankow? na jakikolwiek cel (w tym sp?at? alimentów), nale?y dopasowa? wysoko?? i liczb? rat do naszych mo?liwo?ci finansowych. Je?eli nie sta? nas na po?yczk?, nie warto o ni? wnioskowa?. Nawet gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, my mo?emy wpa?? w jeszcze wi?ksze zad?u?enie. Zw?aszcza gdy oka?e si?, ?e nie sta? nas na terminow? sp?at? zobowi?zania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *