1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki od 18 lat – przegl?d sprawdzonych firm

Po?yczki od 18 lat – przegl?d sprawdzonych firm

laptop

Chcesz zaci?gn?? po?yczk?? Z powodu m?odego wieku bank odprawi? Ci? z kwitkiem? Nie martw si?. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców wci?? masz ogromne szanse na otrzymanie dodatkowych ?rodków.

W artykule sprawdzimy, które firmy udzielaj? po?yczek osobom u progu doros?o?ci. Podpowiemy tak?e jak krok po kroku zaci?gn?? po?yczk? oraz co zrobi?, aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej.

Firmy po?yczkowe zdecydowanie przychylniej patrz? na klientów, którzy maj? nik?e szanse na otrzymanie po?yczki bankowej. Szybk? po?yczk? online mo?e otrzyma? osoba z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u oraz ta, której dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników. Na dodatkowe ?rodki mog? liczy? tak?e emeryci, renci?ci, studenci, osoby bardzo dojrza?e, oraz bardzo m?ode. Dzi? we?miemy pod lup? w?a?nie najm?odszych klientów. Czy 18-latek ma realne szanse na zaci?gni?cie po?yczki?

Po?yczka dla 18-latka

Osoba w wieku 18 lat ma w?a?ciwie zerowe szanse na otrzymanie po?yczki bankowej.

Przyczyny negatywnej decyzji banku to zazwyczaj:

 • brak historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej,
 • brak sta?ych dochodów lub zbyt niskie dochody.

Klient, który nie posiada historii kredytowej w BIK-u oznacza dla banku jedn? wielk? niewiadom?. Czego mo?na spodziewa? si? po osobie, która nigdy wcze?niej nie zaci?gn??a kredytu ani po?yczki? Czy zdo?a terminowo regulowa? raty? Czy pomimo m?odego wieku zachowa si? dojrzale i odpowiedzialnie? Zbyt du?a ilo?? znaków zapytania cz?sto staje si? przyczyn? odmownej decyzji po?yczkowej.

Podobnie jak niskie czy nieregularne dochody. Ci??ko przecie? oczekiwa?, by 18-latek pracowa? na etacie w pr??nie dzia?aj?cej korporacji. Cho? takie przypadki z ca?? pewno?ci? si? zdarzaj?, s? one sporadyczne.

Alternatywa dla po?yczki bankowej

Jak pokazuj? statystyki, wielu m?odych klientów, po otrzymaniu negatywnej decyzji w banku, kieruje swoje kroki do firm po?yczkowych. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?na zaci?gn?? chwilówk? szybko, bez dodatkowych formalno?ci i co najwa?niejsze – tanio.

Nie wszyscy wiedz?, ?e po?yczka na dowód czy bez za?wiadcze? mo?e by? ta?sza ni? ta, zaci?gni?ta w banku.

Darmowa po?yczka na dowód bez za?wiadcze? o zarobkach od 18 lat

Nowi klienci, którzy nigdy wcze?niej nie korzystali z us?ug danego po?yczkodawcy maj? szans? po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo. Darmowych chwilówek udziela obecnie a? kilkudziesi?ciu po?yczkodawców. Si?gaj?c po bezp?atne finansowanie nie zap?acisz odsetek, prowizji i jakichkolwiek innych op?at dodatkowych. Nie musisz równie? obawia? si? kosztów, które po?yczkodawca zapisze „drobnym drukiem”. Jedynym warunkiem braku op?at jest sp?ata po?yczki w terminie. Ju? 1 dzie? opó?nienia mo?e skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, wynikaj?cych z zapisów umowy.

Sprawd?, w których firmach zaci?gniesz darmow? chwilówk?

Czy warto po?yczy? pieni?dze za darmo?

Darmowa po?yczka dla 18-latka to bardzo dobry sposób na pokrycie nieplanowanych wydatków. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e zdo?asz terminowo zwróci? ca?? po?yczon? kwot?.  Zanim podpiszesz umow? po?yczkow?, realnie przeanalizuj w?asne mo?liwo?ci finansowe. Pami?taj, ?e na zwrot pieni?dzy b?dziesz mia? maksymalnie 60 dni. To stosunkowo niewiele na zgromadzenie potrzebnej do sp?aty kwoty. Opó?nienie w sp?acie mo?e wi?za? si? nie tylko z naliczeniem karnych odsetek.

Aby wyegzekwowa? sp?at? zad?u?enia, po?yczkodawca mo?e skorzysta? z us?ug zewn?trznej firmy windykacyjnej oraz dochodzi? swoich praw przed s?dem. A to oznacza nie tylko kolejne koszty, ale równie? pot??n? dawk? stresu.

Po?yczki od 18 lat – gdzie ich szuka??

Cho? pozabankowi po?yczkodawcy nie s? tak restrykcyjni jak banki, nie wszyscy potraktuj? 18-latków jako godnych zaufania klientów.

Na szcz??cie, istnieje kilka firm, które przychylnym okiem patrz? na najm?odszych po?yczkobiorców. Nale?? do nich:

Jakie wymagania trzeba spe?ni?, aby zaci?gn?? po?yczk??

Aby po?yczy? pieni?dze niezb?dne jest:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • posiadanie dowodu osobistego, numeru telefonu komórkowego oraz w?asnego konta bankowego,
 • posiadanie dochodu.

Pozabankowi po?yczkodawcy nie wymagaj? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach czy wyci?gów z konta bankowego. W wi?kszo?ci przypadków do zaci?gni?cia po?yczki b?dzie potrzebny jedynie dowód osobisty.

Ile mog? po?yczy??

W zale?no?ci od firmy b?dziesz móg? po?yczy? od kilkuset do kilku tysi?cy z?otych. Maksymalna kwota darmowej po?yczki dla 18-latka wynosi obecnie 2000 z? (Szybka Gotówka).

Jak zaci?gn?? chwilówk? dla 18-latka?

Aby po?yczy? pieni?dze wystarczy Ci jedynie komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu. Wszystkie niezb?dne kroki wykonasz online, nie wychodz?c z domu. Wiele firm udost?pni?o swoim klientom aplikacje mobilne, umo?liwiaj?ce wygodne po?yczenie pieni?dzy przy u?yciu telefonu komórkowego. Zalety aplikacji doceni? zw?aszcza najm?odsi klienci, którzy nie rozstaj? si? ze swoimi smartfonami.

Okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty

Pierwszym krokiem powinno by? okre?leniem preferowanej kwoty oraz terminu sp?aty chwilówki. Pami?taj, aby nie po?ycza? wi?cej ni? potrzebujesz. Podejmowanie racjonalnych, przemy?lanych decyzji pomo?e Ci unikn?? powa?nych k?opotów finansowych.

Wype?nij wniosek

Po okre?leniu kwoty i terminu sp?aty, wype?nij wniosek po?yczkowy. Jakie informacje nale?y poda? po?yczkodawcy?

Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie takich informacji jak:

 • imi? i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • wysoko?? zarobków,
 • nazwa zak?adu pracy (czasem równie? stanowisko),
 • wysoko?? aktualnych zobowi?za? kredytowych,
 • wysoko?? miesi?cznych wydatków,
 • stan cywilny.

Je?li osi?gasz dochody z kilku ?róde? (np. pracujesz w restauracji i opiekujesz si? dzie?mi),  koniecznie uwzgl?dnij je wszystkie. Wy?sze dochody to wi?ksza szansa na otrzymanie po?yczki.

Co ciekawe, to nie brak zdolno?ci kredytowej, ale merytoryczne b??dy w tre?ci wniosku stanowi? g?ówn? przyczyn? negatywnych decyzji po?yczkowych. Postaraj si? wi?c wype?ni? formularz starannie i precyzyjnie. Kiedy wype?nisz wszystkie wymagane pola, jeszcze raz sprawd? poprawno?? danych. Zw?aszcza, je?li wnioskujesz o po?yczk? przy pomocy telefonu komórkowego, np. jad?c autobusem.

Zweryfikuj dane osobowe

Kiedy wype?nisz i wy?lesz wniosek po?yczkowy, po?yczkodawca poprosi Ci? o zweryfikowanie to?samo?ci. Procedura weryfikacji na ma celu zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy i wyeliminowanie oszustw, polegaj?cych na po?yczaniu pieni?dzy na skradzione lub wy?udzone dane osobowe.

Jak zweryfikowa? dane?

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji to?samo?ci jest wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego pokrywaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li personalia b?d? to?same – po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu analizy wniosku. Je?li b?d? odmienne – wniosek zostanie odrzucony. W?a?nie dlatego tak wa?ne jest, aby dokonywa? weryfikacji z w?asnego rachunku bankowego. Nie ma na koncie ani z?otówki? Po?yczkodawcy przygotowali si? tak?e na tak? ewentualno??.

Weryfikacja danych bez przelewu

Niektóre firmy (np. Pandamoney) udost?pni?y klientom specjalne aplikacje, umo?liwiaj?ce weryfikacj? danych osobowych bez konieczno?ci przelewania z?otówki.

Aplikacja w bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne informacje. Aby z niej skorzysta? nie musisz instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Z aplikacji skorzystasz w toku wnioskowania o po?yczk?, na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Po?yczka na dowód bez za?wiadcze? o zarobkach od 18 lat – jak otrzyma? pieni?dze w 15 minut?

Wielu po?yczkodawców deklaruje mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy nawet w 15 minut. Aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej, warto skorzysta? z us?ug firmy, która posiada konto w tym samym banku, w którym znajduje si? Twój rachunek. Bior?c pod uwag? fakt, ?e ka?dy z po?yczkodawców posiada ich kilka, a nawet kilkana?cie nie powinno to stanowi? du?ego problemu.

Je?li zrealizujesz przelew weryfikacyjny na konto w tym samym banku, pieni?dze znajd? si? na koncie firmy po?yczkowej w ci?gu kilku chwil. A to oznacza, ?e po?yczkodawca b?dzie móg? niemal natychmiast dokona? dalszej analizy wniosku, podj?? decyzj? i wyp?aci? pieni?dze.

Je?li przelejesz pieni?dze na konto w innym banku, mog? zosta? zaksi?gowane dopiero w kolejnym dniu roboczym. Oczekiwanie na dodatkowe ?rodki – zamiast 15 minut – potrwa wi?c nawet kilka dni. Szybk? wyp?at? po?yczki zapewni Ci tak?e weryfikacja danych poprzez aplikacj?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *