1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki pozabankowe dla firm

Po?yczki pozabankowe dla firm

Po?yczki pozabankowe dla firm

Po po?yczk? pozabankow? mo?e si?gn?? nie tylko osoba prywatna, ale równie? przedsi?biorca. Uzyskane w ten sposób pieni?dze mo?e przeznaczy? na dowolny cel, zwi?zany z prowadzon? dzia?alno?ci?. Mo?e by? to np. uregulowanie zaleg?o?ci podatkowych, wyp?ata wynagrodze? dla pracowników czy sp?ata zaleg?ych faktur. Gdzie szuka? po?yczek dla firm i jak wybra? t? najlepsz?? Sprawd?my.

Uzyskanie po?yczki bankowej dla firm cz?sto okazuje si? zadaniem zdecydowanie trudniejszym, ni? mog?oby si? wydawa?. Do otrzymania finansowania wymagany jest z regu?y okre?lony sta? prowadzenia dzia?alno?ci (w zale?no?ci od banku jest to od 6 do 12 miesi?cy), dostarczenie dokumentów rejestrowych oraz stosu za?wiadcze?, potwierdzaj?cych dobr? kondycj? finansow? firmy.

Osoby, które prowadz? jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, musz? przedstawi? za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, za?wiadczenie o nr REGON oraz NIP. Cz?sto potrzebna jest równie? zgoda wspó?ma??onka na zaci?gniecie zobowi?zania lub orzeczenie o rozdzielno?ci maj?tkowej. Aby potwierdzi? wysoko?? dochodów, przedsi?biorcy musz? dostarczy? równie? (w zale?no?ci od banku oraz kwoty finansowania lista niezb?dnych dokumentów mo?e kszta?towa? si? w odmienny sposób):

 • w przypadku uproszczonej ksi?gowo?ci: wydruki z ksi??ki przychodów i rozchodów opatrzone w?asnor?cznym podpisem, roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za 2 ostatnie lata;
 • w przypadku rycza?tu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej: wydruki z systemu zawieraj?ce wymagane informacje finansowe opatrzone w?asnor?cznym podpisem;
 • dla p?atników podatku VAT: deklaracje VAT za ostatnie pe?ne dwa lata oraz za okres bie??cy (tylko w przypadku karty podatkowej), roczne deklaracje podatkowe PIT-28 osób fizycznych za 2 ostatnie lata (tylko w przypadku rycza?tu).

Wi?kszo?? banków, udzielaj?cych firmowych kredytów wymaga równie? dostarczenia za?wiadcze? o niezaleganiu z zap?at? zobowi?za? wzgl?dem Urz?du Skarbowego i Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Je?li miewasz problemy z terminowym regulowaniem podatków, mo?esz mie? realne problemy z zaci?gni?ciem kredytu bankowego. Nie bez znaczenia jest równie? historia kredytowa przedsi?biorcy w Biurze Informacji Kredytowej oraz ewentualne wpisy danych firmy do rejestru d?u?ników. Weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty, banki precyzyjnie sprawdzaj? zarówno BIK, jak i BIG-i. Jakakolwiek rysa na wizerunku wnioskuj?cego oznacza automatycznie negatywn? decyzj? kredytow?.

Po?yczka dla firm bez formalno?ci — gdzie jej szuka??

Je?li Twoja firma dzia?a na rynku stosunkowo krótko, posiadasz zaleg?o?ci wzgl?dem ZUS-u lub US a Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, masz niemal zerowe szanse na otrzymanie finansowania w banku. Na szcz??cie dzi?ki pomocy pozabankowych instytucji finansowych wci?? mo?esz otrzyma? potrzebne na rozwój firmy ?rodki.
Po?yczek na rozwój dzia?alno?ci udziela obecnie kilka znanych i sprawdzonych firm. W?ród nich m.in.:

 • Aasa Polska,
 • Aforti Finance,
 • Caseo,
 • Credit Company.

Poni?ej omówimy szczegó?owo parametry oraz warunki ka?dej z po?yczek.

Po?yczka dla firm w Aasa Polska

Aasa Polska jest jedn? z najwi?kszych i najbardziej znanych firm na rynku po?yczek pozabankowych. Specjalnie dla przedsi?biorców Aasa przygotowa?a produkt o nazwie Aasa dla biznesu. Po?yczka dla firm w Aaasa Polska zosta?a doceniona nie tylko przez klientów, ale równie? przez rynkowych ekspertów. Podczas Gali Loan Magazine Awards zyska?a bowiem zaszczytne miano Biznesowej Po?yczki Roku. Taki tytu? otrzyma?a zarówno w 2018, jak i w 2017 roku.
Zaci?gaj?c po?yczk? dla firm w Aasa, po?yczysz od 1000 do 10000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na okres od 1 do 24 miesi?cy. Pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolny cel zwi?zany z prowadzeniem firmy. Mo?e by? to na przyk?ad odzyskanie p?ynno?ci finansowej, inwestycje czy zakup towaru.
Je?li si?gniesz po finansowanie w Aasa nie b?dziesz musia? dostarcza? po?yczkodawcy dokumentów rejestracyjnych, dokumentów ksi?gowych lub bankowych, ustanawia? por?cze? i zabezpiecze?. Co wa?ne, decyzj? o przyznaniu po?yczki otrzymasz b?yskawicznie, maksymalnie w ci?gu godziny.

Dla kogo po?yczka w Aasa? Aby otrzyma? po?yczk? Aasa dla biznesu:

 • powiniene? posiada? zarejestrowan? w Polsce dzia?alno?? gospodarcz?. O po?yczk? mo?esz zawnioskowa? ju? chwil? po zarejestrowaniu;
 • musisz mie? sta?y adres w Polsce;
 • nie mo?esz figurowa? w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Zalety Aasa dla biznesu:

 • mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci;
 • brak konieczno?ci dostarczania stosu dokumentów;
 • szybka decyzja;
 • mo?liwo?? otrzymania po?yczki z negatywn? histori? w BIK-u.

Elastyczna po?yczka dla przedsi?biorców w Aforti Finance

Kolejnym po?yczkodawc?, oferuj?cym pozabankowe finansowanie dla firm jest Aforti Finance. Ogromnym walorem po?yczek w Aforti jest mo?liwo?? precyzyjnego dobrania parametrów po?yczki do w?asnych oczekiwa? i mo?liwo?ci. Firma oferuje bowiem a? 6 ró?nych po?yczek.

Po?yczka Gold — dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci i spó?ek cywilnych
Kwota po?yczki: od 50 000 z? do 100 000 z? netto.
Okres sp?aty: 13 – 24 miesi?cy.
Decyzja w ci?gu 2 godzin.

Mikropo?yczka A A-F – dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci i spó?ek cywilnych
Kwota po?yczki: od 10 000 z? do 50 000 z? netto
Okres sp?aty: 6 – 12 miesi?cy
Decyzja nawet w 1 godzin?
Mo?liwo?? przeznaczenia pieni?dzy na sp?at? zaleg?o?ci w US/ZUS

Po?yczka Premium — dla spó?ek z o.o.
Kwota po?yczki: 100 000 z? netto.
Okres sp?aty: 18 – 24 miesi?cy.
Decyzja w ci?gu 2 godzin.

Po?yczka Premium + – dla spó?ek z o.o.
Po?yczka na dowolny cel dla spó?ek z o.o.
Kwota po?yczki: od 50 000 z? do 75 000 z? netto.
Okres sp?aty: 6 – 12 miesi?cy.
Decyzja w ci?gu 2 godzin.

Po?yczka Flash — dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci i spó?ek cywilnych
Kwota po?yczki: od 5 000 z? do 10 000 z? netto.
Okres sp?aty: 12 miesi?cy.
Decyzja nawet w 1 godzin?.
Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy na podstawie o?wiadczenia o dochodach.

Po?yczka Flash + – dla w?a?cicieli jednoosobowych dzia?alno?ci i spó?ek cywilnych
Kwota po?yczki: 12 000 z? netto.
Okres sp?aty: 12 miesi?cy.
Decyzja nawet w 1 godzin?.
Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy na podstawie o?wiadczenia o dochodach.

Caseo — po?yczka dla przedsi?biorców, korzystaj?cych z kasy fiskalnej

W przeciwie?stwie do Aforti Finance, Caseo kieruje swoje us?ugi do stosunkowo w?skiej grupy przedsi?biorców. Mog? skorzysta? z nich klienci, u?ywaj?cy na co dzie? kas fiskalnych.
Maksymalna kwota po?yczki w Caseo wynosi nawet 25 000 z?, a okres sp?aty — do 12 miesi?cy.
Podobnie, jak w przypadku poprzednich po?yczkodawców, czas weryfikacji wniosku jest stosunkowo krótki a ilo?? formalno?ci ograniczona do minimum. Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie dowód osobisty oraz wydruk z kasy fiskalnej. To w?a?nie on stanie si? podstaw? do oceny Twojej zdolno?ci kredytowej.

Credit Company — dla przedsi?biorców dyskryminowanych przez banki

Credit Company udziela finansowania ma?ym i wi?kszym firmom, nagminnie dyskryminowanym przez banki. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy, po?yczysz od 3000 do 20 000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na 12, 18, 24, 30 lub 36 rat. Credit Company nie wymaga dostarczania deklaracji PIT, za?wiadcze? z Biura Informacji Kredytowej, za?wiadcze? o niezaleganiu w Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych i Urz?dzie Skarbowym czy dokumentów, potwierdzaj?cych wysoko?? dochodu.

Aby po?yczy? pieni?dze, wystarczy:

 • mie? co najmniej 25 lat;
 • posiada? dowód osobisty;
 • przedstawi? po?yczkodawcy rachunek za media, notatk? z inspekcji oraz o?wiadczenie o wysoko?ci obrotów w firmie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *