1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki pozabankowe dla studentów 2017

Po?yczki pozabankowe dla studentów 2017

monety

W okresie maturalnym wszystkie osoby ko?cz?ce szko?? skupiaj? si? na zaliczeniu egzaminów na 100 procent i zas?u?onym odpoczynku przez 4 kolejne miesi?ce. Ale od pa?dziernika trzeba b?dzie wyprowadzi? si? do innego miasta, zacz?? studia i ?ycie na swoim co nie jest ani ?atwe, ani tanie. Niestety tylko cz??? studentów b?dzie mog?a liczy? na pomoc rodziny w tej kwestii. Poza tym cz??? osób te? niestety nie dostanie si? na dzienne kierunki, wi?c b?dzie musia?a dodatkowo p?aci? za studia niestacjonarne co jest ogromnym kosztem dla m?odej osoby. Wiele osób zaczyna wi?c doros?e ?ycie od kredytu studenckiego. Ale co zrobi?, gdy nasza rodzina nie jest w stanie nam pod?yrowa? takiego kredytu? Pozostaj? po?yczki pozabankowe.

Koszty ?ycia studenta

Koszty tak zwanego ?ycia w obcym mie?cie s? bardzo ró?ne. Im wi?ksze miasto, tym koszty wy?sze. Ale z drugiej strony w du?ych miastach jest wi?kszy wybór akademików, mieszka? na wynajem czy nawet knajp, które oferuj? zni?ki dla studentów. Trzeba jeszcze doliczy? koszty umeblowania nowego miejsca, zakup ksi??ek czy comiesi?czne wydatki na dojazdy na uczelni? oraz kserokopie bez których ?aden student si? nie obejdzie.

Najpopularniejsze i zarazem najdro?sze s? studia w Warszawie. Warto wiedzie?, ?e akademik kosztuje od 280 do 670 z?otych miesi?cznie w zale?no?ci od uczelni, standardu pokoju oraz liczy osób w nim mieszkaj?cych. Z kolei cena wynajmu kawalerki to dobre 850 z?otych i wi?cej plus media. Je?li jednak wynajmie si? mieszkanie w kilka osób koszt te? b?dzie troch? ni?szy, ale nadal to wi?cej ni? za akademik. Ponadto na uczelnie trzeba jeszcze doje?d?a? bilety miesi?czne to wydatek nawet do 200 z?otych, w zale?no?ci od liczby stref. Doliczy? trzeba jeszcze co? na jedzenie. Oszcz?dny wariant zak?ada, ?e da si? wy?y? za 500 z?otych miesi?cznie. Do tego od czasu do czasu trzeba pojecha? do domu odwiedzi? rodzin?, wi?c to mo?e by? kolejne 200 z?otych na miesi?c w zale?no?ci, gdzie dok?adnie si? mieszka i jak cz?sto je?dzi. Trzeba wi?c za?o?y?, ?e student wyda minimum 980 z?otych, je?li b?dzie mieszka? w akademiku i nie je?dzi? do rodziny do nawet ponad 2 tysi?cy miesi?cznie ?yj?c ze wszystkimi wygodami.

Ponadto przeprowadzaj?c si? do innego miasta trzeba cz?sto je?dzi? kilka razy z rzeczami albo wynaj?? nawet transport. To kolejne kilkaset z?otych do wydania na start. Plus wynajmuj?c mieszkanie, nawet wspólnie z innymi, trzeba zwykle zap?aci? z góry kaucj? w wysoko?ci 1-3 miesi?cznego czynszu. Zatem musimy mie? nie tylko przygotowane pieni?dze na 1 miesi?c z góry, ale nawet na 4 miesi?ce op?at za wynajem mieszkania. Maj?c przed sob? takie wydatki na pewno ka?dy student pomy?li o otrzymaniu stypendium czy podj?ciu pracy, ale to dopiero od pa?dziernika. A tymczasem cz??? tych wydatków trzeba ponie?? ju? we wrze?niu.

Kredyt studencki

A? cztery banki oferuj? kredyt studencki wyp?acany w ci?gu roku akademickiego. S? to PKO BP S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. oraz SGB-Bank S.A. Wybór nie jest wi?c zbyt du?y. Ponadto trzeba przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce znajdowanie si? na li?ci studentów lub potwierdzaj?ce udzia? w rekrutacji. Potrzebny jest te? por?czyciel kredytu, najlepiej osoba z najbli?szej rodziny i za?wiadczenie o dochodach z poprzedniego roku. Warto wiedzie?, ?e jest tutaj te? kryterium dochodowe. Maksymalny dochód na osob? w rodzinie (jednym gospodarstwie domowym) studenta nie mo?e przekroczy? 2500 z?otych. Dostawa? za to mo?na w formie miesi?cznej raty od 400 do 1000 z?otych. Zwykle sp?ata kredytu nast?puje po 2 latach od uko?czenia studiów, a sam kredyt oprocentowany jest na 1,75%. Inaczej ni? w wypadku innych kredytów tutaj nie dostaje si? od razu ca?ej kwoty, ale wyp?aty miesi?czne. Zatem nie jest to kredyt, który mo?na wyda? na przeprowadzk? i zaklimatyzowanie si? w nowym mie?cie, a raczej dofinansowanie do tak zwanych kosztów ?ycia w tym mie?cie.

Po?yczki pozabankowe

W Polsce jest wiele firm po?yczkowych, które ch?tnie po?yczaj? od 100 do 7500 z?otych dla nowych klientów, ale niewiele z nich po?yczy pieni?dze osobie m?odej, poni?ej 20-21 lat. Tak? po?yczk? mo?na dosta? na zasadach ogólnych na przyk?ad w Monedo Now wystarczy mie? 18 lat, aby móc wnioskowa? o kwot? z przedzia?u od tysi?ca do 10 tysi?cy z?otych. Tak?e internetowe Hapi Po?yczki udzielaj? dofinansowania osobom od 18 roku ?ycia na kwot? nawet do 15 tysi?cy z?otych z okresem sp?aty maksymalnie 36 miesi?cy. Równie? Ferratum Bank udzieli po?yczki m?odemu studentowi na kwot? od 1000 do 5000 z?otych do sp?aty w maksymalnie 24 miesi?ce.

Jednak istnieje te? oferta dedykowana w?a?nie studentom. Tak? po?yczk? ma Wonga. Mo?na j? wyda? na przeprowadzk? do miasta studenckiego albo na op?acenie studiów w trybie niestacjonarnym. Mo?e si? te? przyda? gdy trzeba b?dzie zap?aci? na rzecz uczelni op?at? za powtarzanie przedmiotu czy kolejny egzamin. Z powodzeniem pieni?dze z takiej po?yczki mo?na te? przeznaczy? po prostu na rachunki czy jedzenie. Wonga oferuje studentom krótkoterminow? po?yczk? studenck?, a sp?aci? j? mo?e na przyk?ad ze stypendium czy p?atnego sta?u. W tej opcji mo?na po?yczy? za pierwszym razem do 1500 z?otych z okresem sp?aty 60 dni. Ale mo?na te? wnioskowa? o po?yczk? d?ugoterminow?, gdzie dosta? mo?na maksymalnie 3000 z?otych, które b?dziemy sp?aca? w 12 ratach. W wypadku po?yczki krótkoterminowej jedynym jej kosztem b?dzie op?ata weryfikacyjna w wysoko?ci 10 z?. Bior?c po?yczk? d?ugoterminow? jej koszt b?dzie zale?ny od wysoko?ci po?yczki oraz wybranego okresu sp?aty.

Jak dosta? tak? po?yczk??

Wniosek o po?yczk? mo?na wype?ni? na stronie internetowej firmy po?yczkowej. We wniosku nale?y poda? wszystkie dane mi?dzy innymi z dowodu osobistego, poda? numer konta bankowego czy te? podpisa? zgod? na przetwarzanie danych osobistych i sprawdzenie bazy BIK oraz baz wchodz?cych w sk?ad BIG, ale firma po?yczkowa mog?a sprawdzi? czy nie mamy na przyk?ad zaleg?o?ci w sp?acie rachunków, innych po?yczek czy nawet d?ugów za niezap?acony mandat karny. Po akceptacji wniosku, wp?aceniu op?aty weryfikacyjnej na podany numer konta otrzymuje si? umow?, najcz??ciej na podany wcze?niej e-mail. Po akceptacji umowy pieni?dze z po?yczki wp?ywaj? na podany numer konta. Zdarza si?, ?e ca?a procedura trwa nawet 15 minut, ale wszystko zale?y od tego ile ogólnie by?o z?o?onych wniosków tego dnia oraz jak szybko firma dostanie raport z baz d?u?ników i BIK.

Sp?ata po?yczki równie? jest niezwykle ?atwa. W procesie sk?adania wniosku zosta?o utworzone konto klienta na stronie firmy po?yczkowej. Wystarczy si? na nie zalogowa? i zleci? przelew przez szybkie p?atno?ci, aby zap?aci? rat?. Bardzo wa?ne jest, aby zrobi? to w wyznaczonym w umowie terminie. Je?li z góry wiemy, ?e b?dzie to niemo?liwe najlepiej jest wybra? p?atne przed?u?enie terminu sp?aty, ale nie unika? zobowi?zania i kontaktu z instytucj? po?yczkow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *