1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki ratalne – niskie raty z d?ugim okresem sp?aty czy odwrotnie?

Po?yczki ratalne – niskie raty z d?ugim okresem sp?aty czy odwrotnie?

Po?yczki ratalne – niskie raty z d?ugim okresem sp?aty czy odwrotnie?

Po?yczki ratalne s? jednym z najwygodniejszych produktów pozabankowych. W odró?nieniu od chwilówek zapewniaj? nie tylko wi?cej gotówki, ale i nie zmuszaj? po?yczkobiorców do gor?czkowego zbierania wymaganej kwoty w ci?gu 30 dni. Na pierwszy rzut oka wydaje si? wi?c, ?e s? produktem niemal?e idealnym, elastycznym trafiaj?cym w gusta i mo?liwo?ci prawie wszystkich po?yczkobiorców. W ko?cu ka?dy mo?e dobra? parametry po?yczki w taki sposób, by jak najmniej odczu? obci??enie finansowe.

Pu?apka niskich rat – na to trzeba uwa?a?!

Wi?kszo?? po?yczkobiorców za finansowanie atrakcyjne uwa?a takie, które zapewnia mo?liwo?? ustawienia jak najni?szej miesi?cznej raty. W powszechnym mniemaniu niska rata równa si? tania po?yczka. Niestety b?dzie zupe?nie odwrotnie – przy po?yczkach ratalnych z d?ugim okresem finansowania nale?y liczy? si? nie tylko z interesem po?yczkobiorcy, ale i po?yczkodawcy. Po?yczka sp?acana w ci?gu kilku lat mo?e by? dla niego wielce ryzykowna i zupe?nie nieop?acalna. Nie dziwi wi?c fakt, ?e op?aty pozaodsetkowe b?d? spore.

D?ugi okres sp?aty niesie za sob? równie? ryzyko dla po?yczkobiorcy. Z jednej strony, ma on wzgl?dn? pewno?? sp?aty rat i nawet w przypadku nieprzewidzianych wydatków, jego miesi?czne zobowi?zanie po?yczkowe nadal mo?e by? wkomponowane w domowy bud?et. Z drugiej – w ci?gu kilku lat, sytuacja materialna mo?e si? diametralnie zmieni?. Utrata pracy, wypadek czy problemy rodzinne to kwestie, których nie bierze si? zwykle pod uwag?, ale je?li wyst?pi?, skutecznie uniemo?liwi? sp?at? po?yczki. Je?li zosta?a ona zaci?gni?ta na maksymalny okres sp?aty, po?yczkobiorca nie b?dzie móg? si? ratowa? ewentualn? zmian? harmonogramu i wyd?u?eniem okresu finansowania.

Niskie raty maj? jednak pewne niezaprzeczalne zalety. W zwi?zku z wymienionym wcze?niej niskim obci??eniem domowego bud?etu po?yczkodawca ma mo?liwo?? zaci?gni?cia innego zobowi?zania, je?li zajdzie taka potrzeba. Poza tym, je?li jego sytuacja zmieni si? na korzy??, zawsze ma on mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty po?yczki i prawo do ponownego przeliczenia ca?kowitych kosztów po?yczki.

Nie takie wysokie raty z?e jak je maluj?

Krótki okres sp?aty zobowi?zania to niestety konieczno?? p?acenia wysokich rat, co mo?e znacz?co odbi? si? na zasobno?ci portfela. By? mo?e dlatego nie jest to rozwi?zanie po??dane przez tych, którzy po pozabankow? po?yczk? rataln? si?gaj? z powodu zbyt niskiej zdolno?ci kredytowej, niepozwalaj?cej na kredyt bankowy. W przypadku po?yczek na wysokie kwoty, krótki okres finansowania spowoduje, ?e raty mog? osi?gn?? warto?? nawet ca?o?ci miesi?cznych dochodów. Wyklucza to rzecz jasna efektywn? sp?at? i, o ile w przeci?gu kilku pierwszych miesi?cy uda si? zacisn?? pasa i nie spó?ni? si? z op?at? raty, o tyle jest to postawa bardzo niestabilna i obci??ona du?ym ryzykiem. Wynika z tego, ?e mog? sobie na to pozwoli? jedynie osoby w korzystnej sytuacji finansowej lub mog?ce ratowa? si? innym ?ród?em finansowania w przypadku niemo?no?ci uregulowania zobowi?zania. Pod tymi warunkami mo?e to przynie?? finalne korzy?ci:

 • Wysokie raty to rozwi?zanie korzystniejsze pod wzgl?dem finansowym. W ogólnym rozrachunku po?yczkobiorca zap?aci za tak? po?yczk? zdecydowanie mniej i mog? by? to nawet oszcz?dno?ci liczone w tysi?cach z?otych.
 • Mo?liwo?? przed?u?enia okresu finansowania. Aktualnie na rynku istnieje wiele po?yczek ratalnych, które mo?na sp?aca? nawet w 36 lub 48 miesi?cy. Je?eli po?yczkobiorca zdecyduje si? na po?yczk? w 6 lub 12 ratach, to zostawia sobie furtk? awaryjn? w postaci zmiany harmonogramu sp?aty i wyd?u?enia okresu kredytowania, w przypadku, gdyby sp?ata go przeros?a lub zmieni?a si? jego sytuacja finansowa.
 • Mo?liwo?? lepszej oceny swojej zdolno?ci kredytowej. Po?yczka na 6 miesi?cy daje mo?liwo?? dokonania realnej oceny mo?liwo?ci sp?aty ca?o?ci po?yczki. To do?? krótki okres, w którym wyst?pienie niepo??danych zmian nie jest wysoce prawdopodobne.
 • Szybsze pozbycie si? ci??aru finansowego. Uwi?zanie si? po?yczk? lub kredytem na d?ugie lata z pewno?ci? b?dzie odczuwalne i pr?dzej czy pó?niej uniemo?liwi realizacj? zak?adanych planów, np. zakupu samochodu na raty. Krótki okres sp?aty mo?e te plany przesun?? na pó?niej, ale nie na tyle, by by?o to bole?nie odczuwalne.

Niskie i wysokie raty – jak to wygl?da w praktyce?

Teoretyczne rozwa?ania mog? pomóc podj?? decyzj? odno?nie do tego, jaki okres finansowania wybra?. Niemniej jednak, do wyobra?ni po?yczkobiorcy lepiej mog? przemawia? liczby – przyjrzyjmy si? wi?c, jak wyd?u?enie okresu sp?aty wp?ywa zarówno na koszty, jak i na wysoko?? raty dla po?yczki w przyk?adowej wysoko?ci 7000 z?otych.

 • Zaplo. Po?yczka na 6 miesi?cy w tej firmie to ca?kowity koszt 3005 z?otych i jedna rata wynosz?ca 1667 z?otych. Dla 12 miesi?cy b?dzie to odpowiednio 4234 oraz 936 z?otych. Dla trzyletniego okresu sp?aty b?dzie to natomiast 8132 i 420 z?otych.
 • Hapi Po?yczki. W tej firmie za po?yczk? w 6 ratach zap?aci my 2985 z?otych i miesi?cznie b?dziemy sp?aca? 1664 z?ote. 12 rat to koszt 4223 z?ote i rata wynosz?ca 935 z?otych. Bior?c po?yczk? na trzy lata, trzeba si? liczy? z kosztami 8128 z?otych i racie wynosz?cej 419 z?otych.
 • Super Grosz. W tej firmie mo?na zaci?gn?? po?yczk? nawet na 48 miesi?cy. W takim przypadku po?yczka b?dzie kosztowa? 8521 z?otych z jedn? rat? w wysoko?ci 323 z?otych. Warto zauwa?y?, ?e po?yczka na 36 miesi?cy to koszt niewiele mniejszy, bo wynosz?cy 8131 z?otych – po?yczkodawca nie traci wi?c du?o, je?li zdecyduje si? na d?u?szy okres. Z kolei taka po?yczka na 6 miesi?cy to koszt 3014 z?otych.

Najwa?niejsza jest zdolno?? kredytowa

Koszty po?yczki oczywi?cie s? wa?ne i trzeba si? z nimi liczy?, ale to po?yczkodawca sam powinien zdecydowa?, które rozwi?zanie b?dzie dla niego lepsze. Dobra, rzetelna ocena w?asnych mo?liwo?ci, pozwoli nie tylko na lepszy wybór okresu finansowania, ale te? i na lepsze rozplanowanie bud?etu. Tylko tak uchroni si? od negatywnych konsekwencji braku sp?aty po?yczki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *