1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki z najd?u?szym okresem sp?aty – gdzie po?yczymy najlepiej?

Po?yczki z najd?u?szym okresem sp?aty – gdzie po?yczymy najlepiej?

Po?yczki z najd?u?szym okresem sp?aty – gdzie po?yczymy najlepiej?

Chwilówki s? bardzo popularnym produktem finansowym i zaznajomi?a si? z nim ju? du?a cz??? spo?ecze?stwa. Ich uzyskanie jest bardzo proste i szybkie, przez co stanowi? wygodny sposób na nag?e wydatki lub sfinansowanie pewnych planów. Dla tych, którzy potrzebuj? wi?kszej ilo?ci gotówki, stworzone zosta?y po?yczki ratalne – oferuj? zwykle du?o wy?sze kwoty, dost?pne nawet dla nowych klientów.

Tak wysokie kwoty s? jednak ryzykowne i mog? by? obci??eniem dla domowego bud?etu, dlatego firmy po?yczkowe coraz cz??ciej zaczynaj? przypomina? banki i proponuj? bardzo d?ugie, nawet kilkuletnie okresy sp?aty. Gdzie po?yczymy tak by, jak najmniej obci??y? domowy bud?et?

Nie tylko po?yczki na 12 miesi?cy

Niegdy? najcz?stszym okresem sp?aty dla pozabankowych po?yczek na raty by?o 12 miesi?cy. Obecnie tendencj? przewodni? jest okres dwuletni. Najcz??ciej jednak wi??e si? to z nieco ni?szymi kwotami pieni?dzy, które mo?na w takich instytucjach uzyska?. Nie b?d? to kwoty du?o ni?sze – najcz??ciej 10 lub 12 tysi?cy z?otych. Taka strategia ma za zadanie ograniczy? wysoko?? miesi?cznej raty, zw?aszcza je?li nie si?gniemy od razu po kwot? najwy?sz?.

Jednak?e w niektórych przypadkach nawet 24-miesi?czny okres sp?aty mo?e okaza? si? zbyt krótki. Dla przyk?adu, w firmie Aasa 10 000 z?otych roz?o?onych na 2 lata przyniesie miesi?czn? rat? w wysoko?ci nieco ponad 720 z?otych. Nie jest to du?o, bior?c pod uwag? tak wysok? po?yczk?, ale korzystaj?c z d?u?szego okresu sp?aty, mo?na przy takiej samej kwocie uzyska? rat? nawet kilkaset z?otych ni?sz?. Jest to nie tylko mniejsze obci??enie dla portfela, ale te? umo?liwia zaci?gni?cie po?yczki osobom, które nie maj? zbyt du?ej zdolno?ci kredytowej. Warto wi?c zainteresowa? si? po?yczkodawcami, którzy mog? zaproponowa? sp?at? po?yczki w 36, 48, a nawet 60 ratach.

Gdzie po?yczymy na bardzo d?ugo?

Instytucji pozabankowych, które oferuj? tak d?ugie okresy sp?aty, jest coraz wi?cej. Jednymi z lepszych po?yczkodawców, którzy powierz? po?yczkobiorcy swoje pieni?dze na kilka lat, s?:

 • Zaplo – maksymaln? dost?pn? kwot? po?yczki w tej firmie jest 10 000 z?otych w 36 ratach. Najwi?ksza kwota po?yczki na tak d?ugi okres to miesi?czna rata w wysoko?ci 600 z?otych. Po?yczka mniejsza, w wysoko?ci 5000 z?otych, to tylko 300 z?otych miesi?cznie, co jest ju? ?atwe do ud?wigni?cia.
 • Hapi Po?yczki – u tego po?yczkodawcy otrzymamy nawet 15 000 z?otych na 36 miesi?cy. Maksymalna rata to 900 z?otych miesi?cznie, ale przy wi?kszej ni? we wcze?niej wymienionych firmach kwocie. Po?yczka na 10 000 z?otych to, podobnie jak w Zaplo, oko?o 600 z?otych.
 • Wonga – to zdecydowanie najbardziej elastyczna po?yczka na rynku – a? 20 000 z?otych w 60 ratach. Najwy?sza rata w przypadku tej firmy wyniesie oko?o 500 z?otych.
 • SuperGrosz – dost?pne jest 15 000 (10 000 dla nowych klientów) do sp?aty w ci?gu 48 miesi?cy. W maksymalnej po?yczce miesi?cznie b?dziemy oddawa? 690 z?otych, ale ju? po?yczka na 10 000 z?otych to rata w wysoko?ci 460 z?otych przez cztery lata.
 • Provident – po?yczaj?c w tej firmie, uzyskamy nawet 15 000 z?otych do sp?aty w 36 ratach. W najgorszym przypadku trzeba b?dzie miesi?cznie oddawa? 966 z?otych. Kwota 10 000 to rata 640 z?otych.
 • Mikrokasa – tutaj po?yczymy od 1000 do 15 tysi?cy z?otych, ale z krótszym ni? w innych firmach okresem sp?aty – 30 miesi?cy. Najwy?sza mo?liwa rata po?yczki wyniesie nieco ponad 1000 z?otych. Kwota 10 000 z?otych to rata ok. 690 z?otych.
 • Vippo. To kolejny po?yczkodawca, który oferuj? po?yczk? na 36 miesi?cy, ale kwota po?yczki to nie wi?cej ni? 5000 z?otych. W takim przypadku miesi?czna rata nie b?dzie wi?ksza ni? 300 z?otych.

Na co trzeba uwa?a? przy d?ugim okresie sp?aty?

Niskie raty s? dla po?yczkobiorcy bardzo wygodne i dla wi?kszo?ci oznaczaj? po prostu dobr? po?yczk?. Niestety, d?ugi okres sp?aty mog? wi?za? si? z pewnymi niedogodno?ciami, a nawet potencjalnym niebezpiecze?stwem dla stabilno?ci finansowej. Szerszym omówieniem tego problemu zaj?li?my si? ju? w artykule „Po?yczki ratalne – niskie raty z d?ugim okresem sp?aty czy odwrotnie?”, ale dodatkowo warto pami?ta? o tym, na co zwróci? szczególn? uwag? przy wyborze po?yczki ratalnej.

W poszukiwaniu odpowiedniej po?yczki warto pos?u?y? si? porównywark? po?yczkow?, która poka?e koszty ogólne tak d?ugotrwa?ego zobowi?zania. Dzi?ki temu realnie b?dziemy wiedzie?, ile wi?cej trzeba b?dzie zap?aci? w konkretnej firmie. Wy?sze koszty ca?kowite prze?o?? si? równie? na wysoko?? miesi?cznej raty. Nie b?dzie to przy tym kwota du?o wy?sza, cz?sto bowiem nie odczuwalna, ale w przypadku tak d?ugiego okresu sp?aty mo?e si? nazbiera? du?a suma. Trzeba równie? zwróci? uwag? na to, czy po?yczkodawca daje mo?liwo?? przesuni?cia p?atno?ci przynajmniej jednej raty – tzw. „wakacji po?yczkowych”.

Przy tak d?ugim okresie sp?aty jest to spore udogodnienie, w ko?cu niewielu ludzi jest w stanie przewidzie? stan swoich finansów na przestrzeni kilku kolejnych rat. Dzi?ki „wakacjom po?yczkowym” nie trzeba nara?a? si? na opó?nienie w sp?acie i potencjalne wypowiedzenie umowy ze strony po?yczkodawcy. Komfort psychiczny po?yczaj?cego jest bardzo wa?ny, dlatego dobrze odpowiednio zabezpieczy? sp?at?, ale niekoniecznie za pomoc? drastycznych ci?? wydatków i kosztem swojego normalnego ?ycia.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *