1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki z wyp?at? na kart? prepaid

Po?yczki z wyp?at? na kart? prepaid

karta kredytowa

Chcia?by? zaci?gn?? po?yczk? bez konta bankowego? Wszystko wskazuje na to, ?e ju? niebawem b?dziesz mia? tak? mo?liwo??. Dzi?ki po?yczce z wyp?at? na kart? pre-paid otrzymasz pieni?dze szybko, dyskretnie i bez zb?dnych formalno?ci. Dzi? wyja?nimy czym tak naprawd? s? po?yczki na kart? i dlaczego warto po nie si?gn??.

Po?yczki na kart? przedp?acon? s? alternatyw? dla tradycyjnych chwilówek. Zaci?gaj?c po?yczk? na kart?, po?yczkodawca udost?pni Ci specjaln? kart? pre-paid, na któr? wp?aci kwot? po?yczki.

Karta pre-paid a tradycyjna karta do rachunku bankowego

Karta przedp?acona (pre-paid) wygl?da identycznie jak karta do obs?ugi rachunku bankowego. Dzi?ki niej b?dziesz móg? wyp?aci? gotówk? z bankomatu oraz zap?aci? za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych. Kluczow? ró?nic? pomi?dzy obiema kartami jest jednak fakt, ?e karta przedp?acona nie jest po??czona z Twoim rachunkiem bankowym. Do obs?ugi karty stworzony jest tzw. rachunek techniczny, który s?u?y tylko i wy??cznie zasilaniu „elektronicznego portfela” dodatkowymi ?rodkami.

Po?yczka na kart? – po?yczka bez konta bankowego

Bior?c pod uwag? fakt, ?e karta pre-paid nie jest zsynchronizowana z osobistym rachunkiem bankowym, tak? po?yczk? mo?e otrzyma? tak?e osoba, która nie posiada w?asnego konta lub jej konto zosta?o zaj?te przez komornika. Trzeba przyzna?, ?e jest to doskona?a wiadomo??. Zw?aszcza z uwagi na fakt, ?e obecnie zaci?gni?cie po?yczki online bez konta bankowego zwyczajnie nie jest mo?liwe.

Po?yczka na kart? – jak to dzia?a?

Proces wnioskowania o po?yczk? na kart? do z?udzenia przypomina proces wnioskowania o tradycyjn? po?yczk? online. Pierwszym krokiem powinno by? okre?lenie preferowanej kwoty po?yczki i terminu sp?aty. Nast?pnie nale?y dok?adnie wype?ni? i wys?a? wniosek po?yczkowy. Na podstawie informacji zawartych we wniosku po?yczkodawca podejmuje decyzj?. W przypadku pozytywnej decyzji nale?y jedynie… oczekiwa? na kuriera, który dostarczy umow? po?yczkow? oraz kart? pre-paid.

Wa?na weryfikacja danych

Je?li cho? w minimalnym stopniu znasz mechanizmy dzia?ania firm po?yczkowych, z pewno?ci? zastanawiasz si?, w jaki sposób odbywa si? weryfikacja danych osobowych potencjalnego po?yczkobiorcy. W przypadku po?yczek przez internet weryfikacja odbywa si? jedynie przy udziale konta bankowego.

Po?yczki pre-paid – sprawdzenie to?samo?ci po?yczkobiorcy

Je?li decyzja po?yczkodawcy jest pozytywna, po?yczkobiorca b?dzie zobowi?zany podpisa? umow?. Dokument, razem z kart? pre-paid dostarczy pod wskazany adres kurier. To w?a?nie on dokona weryfikacji danych po?yczkobiorcy. Na podstawie dowodu osobistego klienta sprawdzi, czy dane s? zgodne z tymi, które znajduj? si? w umowie po?yczkowej. Je?li informacje b?d? identyczne, karta zostanie przekazana po?yczkobiorcy.

Dok?d po po?yczk? na kart??

Obecnie ?aden z polskich po?yczkodawców nie oferuje klientom po?yczek na kart?. Wszystko wskazuje jednak na to, ?e takie po?yczki pojawi? si? na naszym rynku lada chwila. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest zwi?kszone zapotrzebowanie klientów na tego rodzaju produkt finansowy. Kolejnym – ogromny sukces takiego rodzaju po?yczek za granic?. Po?yczki na kart? pomagaj? sfinansowa? niespodziewane wydatki mieszka?com Stanów Zjednoczonych czy Meksyku.

Po?yczki na kart? w Polsce

Warto wspomnie?, ?e po?yczki na kart? pre-paid mia?y ju? w naszym kraju swoj? premier?. W 2015 roku mogli?my znale?? je w ofercie firmy SMS365 i Vivus. W przypadku SMS365 po?yczka na kart? przedp?acon? by?a cz??ci? regularnej oferty. Karta pre-paid w Vivusie stanowi?a promocyjn? propozycj?, skierowan? jedynie do sta?ych klientów. Co ciekawe, ka?dy klient, który zdecydowa? si? na po?yczk? pre-paid otrzymywa? od Vivusa 60 z? premii. Niestety, obie firmy wycofa?y karty ze swojej oferty.

Wymagania w stosunku do potencjalnych po?yczkobiorców

Mo?na przypuszcza?, ?e wymagania, stawiane potencjalnym klientom b?d? identyczne w przypadku tradycyjnej chwilówki i po?yczki na kart?. Obie formy finansowania b?d? ró?ni? si? jedynie sposobem wyp?aty ?rodków.

Po?yczka na kart? – g?ówne zalety

Kluczow? zalet? takiego sposobu finansowania jest fakt, ?e jest ono dost?pne dla osób, które nie posiadaj? konta bankowego.
Jednak zaci?gni?cie po?yczki na kart? pre-paid niesie ze sob? jeszcze szereg innych zalet. Jakich?

Atrakcyjne zni?ki na ulubione produkty

U?ytkuj?c kart? b?dziesz móg? korzysta? z atrakcyjnych zni?ek i programów lojalno?ciowych. P?ac?c bezgotówkowo otrzymasz rabaty na odzie?, kosmetyki, produkty spo?ywcze czy akcesoria samochodowe. B?dziesz móg? równie? kupi? ta?szy bilet do kina lub na koncert.

Po?yczka z komornikiem

Je?li Twoje konto bankowego zosta?o zaj?te przez komornika, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? online i zweryfikowa? swoje dane przez aplikacj?. Niestety, kiedy po?yczkodawca wyp?aci ?rodki, wszystkie trafi? na rachunek, z którego nie b?dziesz w stanie ich wyp?aci?.Zaci?gaj?c po?yczk? na kart? unikniesz takich niespodzianek.

Pe?na dyskrecja

Karta przedp?acona w niczym nie ró?ni si? od tradycyjnej karty p?atniczej. U?ytkuj?c tak? kart? nikt nie orientuje si?, ?e pieni?dze, którymi p?acisz pochodz? z po?yczki. Dodatkowo, na Twoim koncie nie b?dzie ani ?ladu przelewu z firmy po?yczkowej.

Bezpiecze?stwo ?rodków

Karta przedp?acona nie jest po??czona z Twoim kontem bankowym. Oznacza to, ?e w przypadku kradzie?y karty ?rodki na Twoim rachunku w banku pozostan? nienaruszone.

?atwo?? po?yczenia pieni?dzy

Kiedy wykorzystasz dost?pne na karcie ?rodki, b?dziesz móg? wnioskowa? o kolejn? po?yczk? na kart?. W przypadku kolejnych chwilówek nie b?dzie ju? konieczne podpisywanie umowy i dostarczanie karty. Oznacza to, ?e pieni?dze trafi? na Twoj? kart? w ci?gu kilku minut od pozytywnej decyzji po?yczkowej.

Wydajesz tyle, ile masz

Karta pre-paid nie posiada debetu. Po wykorzystaniu ?rodków, przes?anych przez po?yczkodawc? nie b?dziesz móg? dodatkowo si? zad?u?y?. Taki stan rzeczy pomo?e Ci lepiej planowa? wydatki i kontrolowa? swój bud?et.

Zanim podpiszesz umow?

Pami?taj, by przed podpisaniem umowy po?yczkowej rzetelnie przeanalizowa? jej zapisy. Zanim z?o?ysz swój podpis na dokumencie sprawd?, ile zap?acisz za dodatkowe pieni?dze, wydanie karty i wyp?aty ?rodków z bankomatów. Upewnij si?, ?e b?dziesz móg? odst?pi? od umowy po?yczkowej oraz sp?aci? chwilówk? przed terminem.

Mierz si?y na zamiary

Aby unikn?? negatywnych, d?ugofalowych konsekwencji swoich dzia?a? zadbaj o to, by Twoje decyzje finansowe by?y odpowiedzialne i przemy?lane.
Nie zaci?gaj po?yczki, której sp?ata mo?e by? dla Ciebie nadmiernym ci??arem. Je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca b?dzie móg? rozpocz?? procedur? windykacyjn?, obci??aj?c Ci? dodatkowymi kosztami. Je?li mimo jego dzia?a? nie sp?acisz zad?u?enia, sprawa mo?e zosta? przekazana do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub do s?du. Konsekwencj? post?powania s?dowego mog? by? wyj?tkowo stresuj?ce i utrudniaj?ce ?ycie zaj?cia komornicze rachunku bankowego, wynagrodzenia, a nawet przedmiotów codziennego u?ytku. Pami?taj tak?e, ?e finansowe konsekwencje braku sp?aty po?yczki w terminie nie s? jedynymi, jakie mog? dotkn?? spó?nionego po?yczkobiorc?.

Konsekwencje braku sp?aty po?yczki w terminie

Brak wp?aty mo?e skutkowa? przekazaniem informacji o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej oraz wpisaniem danych po?yczkobiorcy do rejestru d?u?ników. Cho? po sp?acie d?ugu, wpis zniknie z bazy nieuczciwych klientów, negatywna historia kredytowa w BIK-u mo?e ci?gn?? si? za Tob? nawet przez 5 lat.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *