1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki z wyp?at? na poczcie

Po?yczki z wyp?at? na poczcie

Po?yczki z wyp?at? na poczcie

Chcesz zaci?gn?? chwilówk?? Nie masz rachunku bankowego, nie mo?esz lub nie chcesz z niego skorzysta?? Nie martw si?. Zaci?gni?cie po?yczki z odbiorem pieni?dzy na poczcie jest dzi? ?atwiejsze ni? my?lisz.

Jednym z najwa?niejszych wymaga?, jakie stawiaj? klientom firmy po?yczkowe jest konieczno?? posiadania rachunku bankowego. Konto s?u?y bowiem nie tylko do wyp?aty ?rodków, ale równie? do wykonania przelewu weryfikacyjnego, który potwierdzi to?samo?? po?yczkobiorcy. Czy klienci, którzy nie posiadaj? konta w banku wci?? maj? szans? na zaci?gni?cie po?yczki? Czy zaj?ty przez komornika rachunek mo?e by? przeszkod? w drodze do otrzymania dodatkowych ?rodków? Sprawd?my.

Po?yczka bez konta bankowego

Je?li nie masz konta w banku, nie chcesz lub nie mo?esz z niego skorzysta?, mo?esz zaci?gn?? chwilówk? w stacjonarnym oddziale firmy po?yczkowej. Takie rozwi?zanie mo?e by? jednak zdecydowanie bardziej czasoch?onne i kosztowne ni? zaci?gni?cie po?yczki online. Zw?aszcza dla osób mieszkaj?cych na wsiach lub w ma?ych miasteczkach, w których takich instytucji zwyczajnie nie ma. Konieczno?? wizyty w oddziale oddalonym o kilkana?cie lub kilkadziesi?t kilometrów generuje dodatkowe koszty oraz poch?ania sporo czasu. Musisz wiedzie? tak?e, ?e po?yczaj?c pieni?dze „stacjonarnie” nie masz szans na otrzymanie darmowej chwilówki. A to oznacza, ?e bez wzgl?du na to, któr? po?yczk? wybierzesz, b?dziesz zobowi?zany ui?ci? stosunkowo wysokie op?aty.

Co mog? zrobi??

Wychodz?c naprzeciw zmieniaj?cym si? potrzebom klientów, wielu po?yczkodawców regularnie rozszerza zakres ?wiadczonych us?ug. Jedn? z tych, które znacz?co u?atwi? ?ycie wielu klientom jest mo?liwo?? wyp?aty ?rodków na poczcie. Nawet wtedy, gdy o chwilówk? wnioskuj? online. Takie rozwi?zanie eliminuje konieczno?? wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Szybk? po?yczk? z wyp?at? na poczcie mo?e wi?c otrzyma? tak?e osoba, która nie ma konta, nie mo?e lub nie chce z niego skorzysta?.

Jak to dzia?a?

Wyp?ata ?rodków z po?yczki na poczcie odbywa si? przy u?yciu czeku Giro – znanego od lat ?rodka p?atniczego. Posiadaj?c dowód osobisty oraz formularz wyp?aty Giro, wygenerowany do umowy po?yczkowej, b?dziesz móg? wyp?aci? pieni?dze w dowolnym oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. Wyp?ata ?rodków na poczcie kosztuje 13 z?, a czek musisz zrealizowa? w ci?gu 5-7 dni.

Które firmy umo?liwiaj? wyp?at? po?yczki na poczcie?

Jak nietrudno zgadn??, taka us?uga nie jest obecnie standardem. Oferuje j? jedynie kilka sprawdzonych serwisów. W?ród nich m.in:
• Aasa,
• SMSKredyt,
• SMS365,
• TakTo Finanse,
• Ratkomat.pl.

Poni?ej przyjrzymy si? bli?ej ka?dej z ofert. Sprawdzimy równie?, jakie wymagania stawiaj? klientom poszczególni po?yczkodawcy.

Aasa

Aasa udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z? z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy.

Aby otrzyma? po?yczk? w Aasa, klient powinien spe?ni? poni?sze warunki:
• by? w wieku 20 – 80 lat;
• nie figurowa? w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF);
• posiada? sta?y adres zamieszkania w Polsce;
• mie? udokumentowany sta?y dochód w Polsce (z tytu?u umowy o prac?, renty, emerytury).

Jak wida?, posiadanie konta bankowego nie jest niezb?dne do zaci?gni?cia po?yczki. Czek przekazywany jest klientowi w momencie podpisania umowy i gotowy do wyp?aty po 30 minutach, a jego wa?no?? wynosi 7 dni. Jednorazowy koszt wyp?aty ?rodków wynosi 13 z?, a op?ata jest pobierana wraz z pierwsz? rat? po?yczki.

SMSKredyt

SMSKredyt, podobnie jak Aasa udziela po?yczek ratalnych. Kwota finansowania w SMSKredyt wynosi od 1000 do 7000 z?, a okres sp?aty – od 3 do 30 miesi?cy.

Dodatkowe ?rodki mog? otrzyma? osoby, które:
• maj? nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 80 lat;
• posiadaj? nr PESEL;
• posiadaj? sta?e ?ród?o dochodu;
• nie posiadaj? negatywnej historii kredytowej w bazach Biur Informacji Gospodarczej oraz BIK S.A.

Co wa?ne, korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy nie otrzymasz formularza wyp?aty Giro. Po z?o?eniu wniosku, jego pozytywnym rozpatrzeniu, a nast?pnie zawarciu umowy za pomoc? SMS-a otrzymasz specjalny kod transakcji. Jego otrzymanie jest jednoznaczne z udost?pnieniem do odbioru ?rodków pieni??nych. Nie masz telefonu komórkowego? Nie martw si?. Kod transakcji mo?esz otrzyma? równie?, dzwoni?c na infolini? po?yczkodawcy.

SMS365

SMS365 specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych w kwocie od 100 do 3000 z? z okresem sp?aty do 30 dni.

Aby otrzyma? po?yczk? w SMS365 musisz jedynie:
• posiada? polskie obywatelstwo;
• mie? nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 75 lat;
• posiada? aktywny telefon komórkowy.

Procedura wyp?aty ?rodków w serwisie SMS365 do z?udzenia przypomina t?, obowi?zuj?c? w SMSKredyt. Po zawarciu umowy po?yczkowej klienci SMS365 otrzymuj? wiadomo?? SMS. Aby wyp?aci? ?rodki musz? odwiedzi? oddzia? Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego, okaza? pracownikowi dowód osobisty oraz poda? numer firmy oraz kod transakcji zawarte w SMS-ie.

TakTo Finanse

TakTo Finanse to kolejny po?yczkodawca, specjalizuj?cy si? w „ratalkach”. Korzystaj?c z jego us?ug po?yczysz od 500 a? do 25 000 z? i roz?o?ysz sp?at? na okres od 6 do 36 miesi?cy.

Po?yczk? z wyp?at? na poczcie mo?e otrzyma? osoba, która:
• ma od 18 do 75 lat;
• jest obywatelem Polski;
• posiada wa?ny dowód osobisty;
• zarabia minimum 500 z? netto.

Niestety, na stronie internetowej po?yczkodawcy brakuje informacji, zwi?zanych z procedur? realizacji czeku Giro.

Ratkomat

Ratkomat udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z? z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy.

Klientami serwisu mog? zosta? osoby, które:
• maj? od 20 do 80 lat;
• nie znajduj? si? w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF);
• posiadaj? sta?y adres zamieszkania w Polsce;
• posiadaj? udokumentowany sta?y dochód w Polsce (z tytu?u umowy o prac?, renty, emerytury).

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji po?yczkowej, klienci serwisu Ratkomat.pl otrzymaj? przygotowan? do podpisania umow?. Dokument dostarczy kurier. Po otrzymaniu podpisanego egzemplarza , po?yczkodawca przeka?e czek Giro, który mo?na zrealizowa? w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Dla kogo wyp?ata na poczcie?

Wyp?ata pieni?dzy na poczcie oka?e si? strza?em w dziesi?tk? nie tylko dla osób, które nie maj? konta w banku, nie chc? lub nie mog? z niego skorzysta?. Takie rozwi?zanie doceni? po?yczkobiorcy, ceni?cy dyskrecj? i chc?cy zachowa? anonimowo??. Alternatywny sposób wyp?aty pieni?dzy sprawi, ?e nie b?d? oni zmuszeni ujawnia? faktu zaci?gni?cia po?yczki w historii swojego konta bankowego. Mo?liwo?? wyp?aty przy u?yciu czeku Giro przypadnie do gustu tak?e… tradycjonalistom, którzy nie maj? zaufania do nowoczesnych technologii bankowych, nie chc? lub nie potrafi? realizowa? przelewów przez internet.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *