1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Premia za polecenie po?yczki – gdzie mo?na j? otrzyma??

Premia za polecenie po?yczki – gdzie mo?na j? otrzyma??

Premia za polecenie po?yczki – gdzie mo?na j? otrzyma??

Ka?dy klient jest na wag? z?ota. Wiedz? o tym nie tylko osoby sprzedaj?ce swoje towary i us?ugi, ale tak?e sektor finansowy. St?d te? pojawiaj? si? coraz szerzej zakrojone programy lojalno?ciowe i akcje marketingowe. Ten trend nie omin?? równie? firm po?yczkowych, próbuj?cych ró?nymi kana?ami doj?? do nowicjuszy, którzy jeszcze nie mieli styczno?ci z t? form? po?yczania. Bezpo?rednie bonifikaty finansowe dla po?yczkobiorców za polecenie tego produktu znajomym to jeden ze sposobów na to, by „wilk by? syty i owca ca?a”.

Jak mog? zarobi? na po?yczce?

Pieni?dze za polecenie po?yczki nie s? jeszcze najpopularniejszym typem programu lojalno?ciowego. Co prawda, pojawiaj? si? ju? od dawna, ale raczej w ramach krótkich, okresowych promocji. Najcz??ciej nagrod? za powtórne skorzystanie z us?ug po?yczkodawcy jest po prostu wi?ksza dost?pna kwota po?yczki lub d?u?szy okres sp?aty – i dotyczy zarówno po?yczek, jak i chwilówek na raty. Trudno jednak przyj??, ?e jest to z punktu widzenia po?yczkobiorcy zarobek lub zysk.

W pewnym sensie takim zarobkiem b?dzie jednak mo?liwo?? zmniejszenia kosztów po?yczki internetowej. Przy wielokrotnym, cyklicznym po?yczaniu, niekiedy mo?na cieszy? si? nawet 50-procentowym upustem, a czasem równie? i bezp?atn? po?yczk?, np. w firmie Szybka Gotówka w promocji „Co 5. po?yczka za darmo”. To jest ju? widocznie odczuwalne w portfelu i, je?li po?yczamy cz?sto, korzy?? jest obopólna. Z tak? praktyk? mo?na spotka? si? mi?dzy innymi w firmach Wonga, NetCredit czy Provident. Nie zawsze jest to usystematyzowane, a zmniejszenie prowizji nie musi przebiega? wed?ug ustalonego wcze?niej regulaminu. W niektórych przypadkach, je?li pojawi si? mo?liwo?? promocyjnej po?yczki, po?yczkobiorca zostanie o tym poinformowany indywidualnie.

W jakich firmach mo?emy otrzyma? pieni?dze za polecenie po?yczki?

Jeszcze niezbyt wiele firm stawia na polecanie po?yczek. W wi?kszo?ci skupiaj? si? one na zach?caniu do wielokrotnego po?yczania lub prowadzeniu dzia?alno?ci edukacyjnej, za któr? równie? mo?na zbiera? punkty. Niemniej jednak nie trzeba ucieka? si? do szukania w?ród po?yczkodawców nowych lub niesprawdzonych. Wr?cz przeciwnie – takie promocje stosuj? w wi?kszo?ci po?yczkodawcy, którzy maj? ugruntowan? pozycj? na rynku. Sprawia to, ?e proceder polecenia po?yczki jest nie tylko bezpieczny, ale te? wi?ksze jest prawdopodobie?stwo tego, ?e nasz znajomy zdecyduje si? na zaci?gni?cie zobowi?zania, a my zarobimy pieni?dze. Z tej mo?liwo?ci mo?emy skorzysta? w firmach:

 • Vivus. Ta firma prowadzi program „zarabiaj z Vivus”, dzi?ki któremu mo?emy zyska? 30 z?otych za ka?de polecenie, które zako?czy si? przyznaniem po?yczki znajomemu. Miesi?cznie ze swojego konta klienta mo?emy wys?a? a? 200 zaprosze? (co po prostej kalkulacji mo?e nam przynie?? 6000 z?otych – o ile oczywi?cie mamy a? tylu znajomych).
 • Via SMS. Za polecenie po?yczki w Via SMS mo?emy zyska? ka?dorazowo nawet 50 z?otych. W zamian za wi?ksz? kwot? bonifikaty musimy jednak liczy? si? z mniejsz? ilo?ci? miesi?cznie wysy?anych zaprosze?. Tych jest „tylko” 30.
 • Szybka Gotówka. Premia za polecenie po?yczki w Szybka Gotówka wynosi 40 z?otych. Nie trafi ona jednak bezpo?rednio na konto bankowe klienta, ale b?dzie to zaliczone a conto kolejnej po?yczki.
 • MoneyMan. Po?yczaj?c w MoneyMan, nie polecimy po?yczki za pieni?dze, ale za punkty. Ich kumulacja pozwoli na obni?enie kosztów prowizji nast?pnej zaci?gni?tej po?yczki.

Jak mo?emy poleca? po?yczki znajomym?

Firma po?yczkowa, która prowadzi taki program, mo?e umo?liwi? polecanie na ró?noraki sposób. Mo?e to by?:

 • wys?anie zaproszenia mailowego do znajomego bezpo?rednio ze swojego konta klienta w serwisie po?yczkowym;
 • skorzystanie ze specjalnie utworzonego w tym celu formularza.

Niezale?nie od sposobu, z którego skorzystamy, nasz znajomy otrzyma imienn?, kierowan? wy??cznie do niego wiadomo?? e-mail. Zawarty zostanie w niej link, który po klikni?ciu przeniesie potencjalnego po?yczkobiorc? na stron? internetow? firmy po?yczkowej. W ten sposób b?dzie móg? od razu z?o?y? wniosek po?yczkowy (ale najlepiej po dok?adnym zapoznaniu si? z ofert? oraz kosztami po?yczki!). Pami?tajmy jednak, ?e pieni?dze za polecenie otrzymamy tylko, je?li:

 • proces po?yczkowy naszego znajomego zako?czy si? sukcesem – w takim samym stopniu, jak standardowo, zostanie zbadana jego zdolno?ci kredytowa oraz informacje na jego temat w bazach BIK i rejestrach d?u?ników;
 • znajomy nie korzysta? jeszcze z us?ug tego konkretnego po?yczkodawcy (i dotyczy to równie? marek nale??cych do jednej firmy);
 • znajomy poprawnie zaci?gnie po?yczk? wy??cznie za pomoc? wys?anego do niego linka;
 • jeste?my po?yczkobiorc?, który z powodzeniem zaci?gn?? i w terminie sp?aci? ju? co najmniej jedn? po?yczk? – nie jest to promocja dost?pna nowym klientom.

Czy warto poleca? po?yczk??

Polecenie po?yczek nie jest obarczone ?adn? form? przymusu. Nie jest to tak?e promocja, z której skorzystanie zobowi?zywa?oby klienta to jakichkolwiek kroków w przysz?o?ci – nie ma konieczno?ci równoczesnego ze znajomym zaci?gni?cia po?yczki. Najbardziej op?acalne b?dzie rzecz jasna skorzystanie z opcji, która gwarantuje bezpo?redni? wyp?at? pieni?dzy na konto klienta, a nie za? zni?k? na po?yczk? kolejn?.

Nie sprowokuje to sytuacji, w której po?yczkobiorca wcale nie zamierza wnioskowa? po raz wtóry, ale w pewnym sensie czuje, ?e aby co? zyska?, musi to zrobi?. Je?li spojrze? na to od strony korzy?ci, mo?na uzna?, ?e takie rozwi?zanie zadowoli wszystkie strony transakcji. Po?yczkodawc?, bo zyska nowego klienta, by? mo?e niejednorazowego. Po?yczkobiorc?, bo – co oczywiste – zyska dodatkow? gotówk?, a znajomego – bo skorzysta z po?yczki, która ju? zosta?a sprawdzona w praktyce.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *