1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Problem z po?yczk? – jak z?o?y? skarg? do Rzecznika Finansowego?

Problem z po?yczk? – jak z?o?y? skarg? do Rzecznika Finansowego?

Problem z po?yczk? – jak z?o?y? skarg? do Rzecznika Finansowego?

Cz?sto niezale?nie od woli stron umowy po?yczkowej mo?e pojawi? si? problem ze zobowi?zaniem. Nie zawsze musi by? to problem stricte finansowy, zwi?zany z niemo?no?ci? sp?aty lub nieregularnym regulowaniem rat. Cz?sto problem ten wyniknie z przyczyn technicznych, niedopatrzenia, przeoczenia, b??du, czy nawet intencjonalnego dzia?ania. Je?li nie pozostanie rozwi?zany, po?yczkobiorcy przys?uguje prawo do tego, by skierowa? si? bezpo?rednio do Rzecznika Finansowego i z?o?y? skarg? na po?yczkodawc?.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy jest instytucj?, organem pa?stwowym powo?anym do ?ycia w 2015 roku i podlegaj?cym administracyjnie pod ministerstwo finansów. Zakres jego dzia?ania zbli?ony jest do formy, jak? prezentuje Urz?d Ochrony Konsumentów i Konkurencji, z tym ?e Rzecznik Finansowy mo?e reprezentowa? konsumentów wy??cznie na polu sporów tocz?cych si? mi?dzy nimi a instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. W tej nierównej próbie si? Rzecznik Finansowy mo?e wspomóc po?yczkobiorców (i nie tylko ich) bezpo?redni? interwencj? lub przeprowadzeniem bezpo?rednich mediacji.

Szczegó?owy zakres obowi?zków Rzecznika Finansowego sprowadza si? do:

 • przyjmowania skarg na podmioty finansowe;
 • rozpatrywania reklamacji, których nie rozwi?za?y poprzednie ni?sze instancje instytucjonalne;
 • wymagania realizacji postanowie? reklamacji;
 • prawa do inicjatywy ustawodawczej zmierzaj?cej do regulacji rynku finansowego i wyeliminowania postaw patologicznych i abuzywnych;
 • edukacji finansowej spo?ecze?stwa.

Z jakimi sprawami mo?emy zwróci? si? do Rzecznika Finansowego?

Prawo nie wyszczególnia tego, jakie problemy podlegaj? skardze do Rzecznika Finansowego, a jakie nie. Powodem z?o?enia stosownego za?alenia mo?e by? ka?dy przedmiot sporny wyst?puj?cy w relacjach pomi?dzy konsumentem a instytucj? finansow? lub ubezpieczeniow?.

Je?li chodzi o po?yczki, to skarg? na firm? pozabankow? mo?e z?o?y? ka?da osoba, która czuje, ?e jej prawa wynikaj?ce z Kodeksu cywilnego, ustawy o kredytach konsumenckich, ustawy antylichwiarskiej lub samej umowy po?yczkowej zosta?y pogwa?cone czy niezapewnione. Prawo do z?o?enia skargi do Rzecznika Finansowego mo?e mie? równie? miejsce wtedy, gdy po?yczkodawca nie zastosowa? si? do swoich obowi?zków i nie wype?ni? ich nale?ycie. W szczególno?ci b?dzie to mia?o miejsce w przypadku:

 • bezprawnego naliczenia kosztów po?yczki w kwocie przewy?szaj?cej limit ustalony w ustawie antylichwiarskiej;
 • naliczenia zbyt wysokich ni? wynika?oby to z Tabeli Op?at i Prowizji;
 • niepoinformowania po?yczkobiorcy o kosztach maksymalnych;
 • uniemo?liwienia wcze?niejszej sp?aty po?yczki, niepoinformowania po?yczkobiorcy o takiej mo?liwo?ci lub nielegalnego naliczenia op?at za odst?pienie;
 • nieprzyj?cia odst?pienia od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni;
 • rozmy?lnego nierozpatrzenia reklamacji i nienaprawienia tego stanu rzeczy po interwencji rzecznika UOKiK;
 • wypowiedzenia umowy po?yczki ze skutkiem natychmiastowym bez wyra?nego powodu (czyli je?li po?yczkobiorca regularnie sp?aca? zobowi?zanie);
 • natychmiastowego domagania si? zwrotu ca?ej po?yczonej kwoty, nawet je?li z harmonogramu sp?aty wynika co innego.

Kto mo?e z?o?y? skarg? do Rzecznika Finansowego?

Skarg? do tego organu mo?e z?o?y? ka?dy konsument, który ma pe?ni? praw obywatelskich i pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, co jest do?? oczywiste, jako ?e zdo?a? on z powodzeniem zaci?gn?? po?yczk? i podpisa? umow?. Nie ma wi?c ?adnego rozgraniczenia petentów ze wzgl?du na wiek, status spo?eczny, zawodowy, czy jego sytuacj? materialn?.

Odrzucone zostan? tylko te skargi, które zosta?y z?o?one bezpo?rednio po zaistnieniu sytuacji. Prawo dopuszcza bowiem interwencj? Rzecznika Finansowego tylko wtedy, je?li po?yczkobiorca wyczerpa? ju? wszystkie mo?liwo?ci polubownego rozwi?zania sporu z po?yczkodawc?. Musi wi?c w pe?ni wyczerpa? procedur? reklamacyjn? szczegó?owo opisan? w umowie i powinien tak?e poprosi? o interwencj? Rzecznika UOKiK. Dopiero, je?li te starania nie przynios? rezultatu, mo?na zwróci? si? do Rzecznika Finansowego.

Jak z?o?y? skarg? na po?yczkodawc? do Rzecznika Finansowego?

Przed wkroczeniem na drog? oficjaln? warto zasi?gn?? porady specjalisty w danej dziedzinie. Cho? jego s?owa i dzia?ania nie b?d? mia?y mocy prawnej i charakteru wi???cego, mo?e on wskaza? poprawny kierunek dzia?a? i naprowadzi? po?yczkobiorc? na to, w jaki sposób jego skarga mog?aby zosta? rozpatrzona i co powinna zawiera?. Porad? specjalisty mo?emy zdoby? w dwojaki sposób, za pomoc?:

 • infolinii czynnej w godzinach 8-16 od poniedzia?ku do pi?tku pod numerem telefonu 22 333 73 25;
 • oficjalnego adresu e-mail: porady@rf.gov.pl;
 • formularza kontaktowego na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego.

Oficjalne z?o?enie skargi umo?liwia ogólnodost?pny formularz znajduj?cy si? na stronie internetowej Rzecznika. Nale?y go wype?ni? swoimi danymi, danymi po?yczkodawcy oraz rzeczowo przedstawi? natur? problemu i wykorzystane ju? w tym celu ?rodki reklamacyjne i odwo?awcze. W miar? mo?liwo?ci po??dane jest równie? przed?o?enie stosownych dokumentów. Wype?nion? i podpisan? (równie? podpisem elektronicznym skarg?) mo?na przes?a? mailowo lub na adres kancelarii Rzecznika podany na jego stronie internetowej.

Z jakimi sprawami nie mo?na zwróci? si? do Rzecznika Finansowego?

Istot? organu, jakim jest Rzecznik Finansowy, jest pomoc konsumentom w przypadku problemów prawnych, nie za? finansowych. Zosta? on stworzony po to, by wesprze? osoby fizyczne w cz?sto nierównej walce z pot??niejszymi przeciwnikami. Nie za?atwi on problemów ze sp?at? po?yczki, je?eli po?yczkodawca wywi?zuje si? ze wszystkich swoich obowi?zków i ?ci?le przestrzega praw swojego klienta. W takim przypadku lepiej uda? si? do doradcy finansowego, firmy odd?u?eniowej lub rozwi?za? ten problem bezpo?rednio z po?yczkodawc? – bardzo cz?sto wykazuj? si? oni dobr? wol? w tej materii.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *