1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Problem z pożyczką – jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Problem z pożyczką – jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Problem z pożyczką – jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Często niezależnie od woli stron umowy pożyczkowej może pojawić się problem ze zobowiązaniem. Nie zawsze musi być to problem stricte finansowy, związany z niemożnością spłaty lub nieregularnym regulowaniem rat. Często problem ten wyniknie z przyczyn technicznych, niedopatrzenia, przeoczenia, błędu, czy nawet intencjonalnego działania. Jeśli nie pozostanie rozwiązany, pożyczkobiorcy przysługuje prawo do tego, by skierować się bezpośrednio do Rzecznika Finansowego i złożyć skargę na pożyczkodawcę.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy jest instytucją, organem państwowym powołanym do życia w 2015 roku i podlegającym administracyjnie pod ministerstwo finansów. Zakres jego działania zbliżony jest do formy, jaką prezentuje Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, z tym że Rzecznik Finansowy może reprezentować konsumentów wyłącznie na polu sporów toczących się między nimi a instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. W tej nierównej próbie sił Rzecznik Finansowy może wspomóc pożyczkobiorców (i nie tylko ich) bezpośrednią interwencją lub przeprowadzeniem bezpośrednich mediacji.

Szczegółowy zakres obowiązków Rzecznika Finansowego sprowadza się do:

 • przyjmowania skarg na podmioty finansowe;
 • rozpatrywania reklamacji, których nie rozwiązały poprzednie niższe instancje instytucjonalne;
 • wymagania realizacji postanowień reklamacji;
 • prawa do inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji rynku finansowego i wyeliminowania postaw patologicznych i abuzywnych;
 • edukacji finansowej społeczeństwa.

Z jakimi sprawami możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Prawo nie wyszczególnia tego, jakie problemy podlegają skardze do Rzecznika Finansowego, a jakie nie. Powodem złożenia stosownego zażalenia może być każdy przedmiot sporny występujący w relacjach pomiędzy konsumentem a instytucją finansową lub ubezpieczeniową.

Jeśli chodzi o pożyczki, to skargę na firmę pozabankową może złożyć każda osoba, która czuje, że jej prawa wynikające z Kodeksu cywilnego, ustawy o kredytach konsumenckich, ustawy antylichwiarskiej lub samej umowy pożyczkowej zostały pogwałcone czy niezapewnione. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego może mieć również miejsce wtedy, gdy pożyczkodawca nie zastosował się do swoich obowiązków i nie wypełnił ich należycie. W szczególności będzie to miało miejsce w przypadku:

 • bezprawnego naliczenia kosztów pożyczki w kwocie przewyższającej limit ustalony w ustawie antylichwiarskiej;
 • naliczenia zbyt wysokich niż wynikałoby to z Tabeli Opłat i Prowizji;
 • niepoinformowania pożyczkobiorcy o kosztach maksymalnych;
 • uniemożliwienia wcześniejszej spłaty pożyczki, niepoinformowania pożyczkobiorcy o takiej możliwości lub nielegalnego naliczenia opłat za odstąpienie;
 • nieprzyjęcia odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni;
 • rozmyślnego nierozpatrzenia reklamacji i nienaprawienia tego stanu rzeczy po interwencji rzecznika UOKiK;
 • wypowiedzenia umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym bez wyraźnego powodu (czyli jeśli pożyczkobiorca regularnie spłacał zobowiązanie);
 • natychmiastowego domagania się zwrotu całej pożyczonej kwoty, nawet jeśli z harmonogramu spłaty wynika co innego.

Kto może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Skargę do tego organu może złożyć każdy konsument, który ma pełnię praw obywatelskich i pełną zdolność do czynności prawnych, co jest dość oczywiste, jako że zdołał on z powodzeniem zaciągnąć pożyczkę i podpisać umowę. Nie ma więc żadnego rozgraniczenia petentów ze względu na wiek, status społeczny, zawodowy, czy jego sytuację materialną.

Odrzucone zostaną tylko te skargi, które zostały złożone bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji. Prawo dopuszcza bowiem interwencję Rzecznika Finansowego tylko wtedy, jeśli pożyczkobiorca wyczerpał już wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sporu z pożyczkodawcą. Musi więc w pełni wyczerpać procedurę reklamacyjną szczegółowo opisaną w umowie i powinien także poprosić o interwencję Rzecznika UOKiK. Dopiero, jeśli te starania nie przyniosą rezultatu, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

Jak złożyć skargę na pożyczkodawcę do Rzecznika Finansowego?

Przed wkroczeniem na drogę oficjalną warto zasięgnąć porady specjalisty w danej dziedzinie. Choć jego słowa i działania nie będą miały mocy prawnej i charakteru wiążącego, może on wskazać poprawny kierunek działań i naprowadzić pożyczkobiorcę na to, w jaki sposób jego skarga mogłaby zostać rozpatrzona i co powinna zawierać. Poradę specjalisty możemy zdobyć w dwojaki sposób, za pomocą:

 • infolinii czynnej w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 333 73 25;
 • oficjalnego adresu e-mail: porady@rf.gov.pl;
 • formularza kontaktowego na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego.

Oficjalne złożenie skargi umożliwia ogólnodostępny formularz znajdujący się na stronie internetowej Rzecznika. Należy go wypełnić swoimi danymi, danymi pożyczkodawcy oraz rzeczowo przedstawić naturę problemu i wykorzystane już w tym celu środki reklamacyjne i odwoławcze. W miarę możliwości pożądane jest również przedłożenie stosownych dokumentów. Wypełnioną i podpisaną (również podpisem elektronicznym skargę) można przesłać mailowo lub na adres kancelarii Rzecznika podany na jego stronie internetowej.

Z jakimi sprawami nie można zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Istotą organu, jakim jest Rzecznik Finansowy, jest pomoc konsumentom w przypadku problemów prawnych, nie zaś finansowych. Został on stworzony po to, by wesprzeć osoby fizyczne w często nierównej walce z potężniejszymi przeciwnikami. Nie załatwi on problemów ze spłatą pożyczki, jeżeli pożyczkodawca wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków i ściśle przestrzega praw swojego klienta. W takim przypadku lepiej udać się do doradcy finansowego, firmy oddłużeniowej lub rozwiązać ten problem bezpośrednio z pożyczkodawcą – bardzo często wykazują się oni dobrą wolą w tej materii.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.