1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Provident dyskredytowa? konkurencj? – b?dzie kara?

Provident dyskredytowa? konkurencj? – b?dzie kara?

provident

Firmy oferuj?ce mikropo?yczki z?o?y?y pozew przeciwko Providentowi, który w swoich reklamach mia? wzbudza? podejrzliwo?? wobec swojej konkurencji i w jej produktach bezpodstawnie sugerowa? ukryte koszta.

Od jakich produktów odstraszano klientów?

Firmy po?yczkowe, które z?o?y?y pozew twierdz?, ?e ostrze nieuczciwej reklamy by?o skierowane wobec nowo?ci na rynku polskim: kilkunastu- lub kilkudziesi?ciodniowych po?yczek udzielnych przez platform? internetow?. Sp?ata równie? odbywa?a si? online. By przekona? klientów do tych ofert, pierwsze skorzystanie z nich nie wi?za?o si? z ?adnymi kosztami: ca?kowita kwota zwrotu równa by?a tej po?yczonej. Dlatego w?a?nie po?yczki te zosta?y nazwane „pierwsza za zero”.

Nieuczciwe praktyki Providenta

Najwi?kszy sprzeciw firm po?yczkowych zrzeszonych w Zwi?zku Firm Po?yczkowych budzi?y reklamy w prasie. Mia?y one wygl?d zbli?ony do ?am samego periodyku. W tre?ci sugerowano, ?e firmy udzielaj?ce po?yczek krótkoterminowych dzia?aj? nieuczciwie wobec klientów, w umowach znajduj? si? niedozwolone zapisy. Reklamowane przez nich produkty nie by?yby „za zero”, tylko wi?za? si? mia?y z ukrytym ryzykiem. Po?yczkobiorcy mieliby by? równie? obci??ani dodatkowymi kosztami, które nie by?y zawarte w umowie. Provident na tle innych firm po?yczkowych mia? si? wyró?nia? trosk? o klienta i uczciwo?ci? wobec d?u?ników. Ca?o?? mia?a podszywa? si? pod ton ekspercki, ?eby wzbudzi? przekonanie, ?e takie zdanie maj? równie? znawcy bran?y po?yczkowej.

Konkurencja mówi „do??”

Pozew s?dowy zosta? z?o?ony przez grup? przedsi?biorców, którzy s? reprezentowani przez takie firmy, jak wspomniany ju? Zwi?zek Firm Po?yczkowych, Creamfinance Polska, a tak?e Vivus Finance. Twierdz? one, ?e Provident bezpodstawnie dyskredytowa? oferowane przez nie produkty finansowe. Roszczenia firm po?yczkowych pod wzgl?dem finansowym s? symboliczne, zale?y im przede wszystkim na zaniechaniu takich praktyk, a tak?e oficjalnych przeprosinach i opublikowania materia?ów wyja?niaj?cych sytuacj?.

Dzia?ania Providentu podyktowane by?y najprawdopodobniej brakiem w ofercie podobnego produktu. Dodatkowo, gdy osoba poszukuj?ca chwilówki korzysta?a z narz?dzia takiego jak porównywarka chwilówek, to w?a?nie oferta „za zero”, by?a dla niej najkorzystniejsza.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *