1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Przed?u?enie darmowej chwilówki – ile razy to mo?liwe?

Przed?u?enie darmowej chwilówki – ile razy to mo?liwe?

przed?u?enie chwilówki

Darmowe chwilówki to flagowy produkt niemal?e wszystkich pozabankowych instytucji po?yczkowych, które oferuj? zobowi?zania krótkoterminowe. Jest to te? oferta, po któr? konsumenci si?gaj? najch?tniej, dzi?ki temu, ?e maj? mo?liwo?? nieponoszenia ?adnych kosztów, o ile darmow? chwilówk? sp?ac? w terminie. No w?a?nie. Czasami nawet niep?atnego zobowi?zania nie uda si? odda? na czas. Co wtedy? Czy okres sp?aty darmowej chwilówki mo?na przed?u?y?? I ile trzeba b?dzie za to zap?aci??

Przed?u?enie darmowej chwilówki – czy utracimy warunki promocyjne?

Promocja dotycz?ca darmowych chwilówek dotyczy tylko tych osób, które po raz pierwszy po?yczaj? w danej firmie i sp?ac? zobowi?zanie w terminie. Zdecydowanie si? na przed?u?enie darmowej chwilówki mo?e spowodowa? sporo w?tpliwo?ci w kwestii tego, czy wybór tej opcji tak?e b?dzie liczy? si? jako sp?ata opó?niona, poza terminem. I, czy w takim przypadku trzeba b?dzie zap?aci? podwójnie – za standardow? chwilówk? oraz za przed?u?enie?

Przed?u?enie darmowej chwilówki sprawia, ?e termin sp?aty zostaje po prostu przesuni?ty o kilkana?cie lub kilkadziesi?t dni. Nie sprawi natomiast, ?e ta chwilówka si? przeterminuje, bo gdyby tak by?o, to po?yczkodawcy mieliby prawo nalicza? odsetki karne i wszcz?? windykacj?. W zwi?zku z tym nie ma obaw o to, ?e za darmow? chwilówk? zap?aci si? podwójnie. Jedyn? konieczn? op?at?, b?dzie op?ata za przed?u?enie okresu sp?aty.

Ile kosztuje przed?u?enie darmowej chwilówki?

Po?yczkodawcy zazwyczaj nie rozró?niaj? kosztów przed?u?enia okresu sp?aty ze wzgl?du na to, czy by?a to darmowa chwilówka, czy chwilówka p?atna. Za ka?de z nich zap?acimy raczej tyle samo lub podobnie – ró?nice b?d? naprawd? niewielkie.

Przyk?adem na ró?nicowanie kosztów przed?u?enia mo?e by? firma Kuki. Za przed?u?enie darmowej chwilówki w wysoko?ci 3000 z?otych na 30 dni zap?acimy tam:

 • 396 z?otych – 7 dni;
 • 420 z?otych – 14 dni;
 • 471 z?otych – 30 dni.

Z kolei chwilówka p?atna, je?li zostanie przed?u?ona, to wygeneruje koszty w wysoko?ci:

 • 231 z?otych – 7 dni;
 • 255 z?otych – 14 dni;
 • 306 z?otych – 30 dni.

Wida? wi?c, ?e przed?u?enie darmowej chwilówki b?dzie nieznacznie dro?sze, ni? gdyby przed?u?ona zosta?a chwilówka p?atna. Nie jest to jednak praktyka powszechna, a w wi?kszo?ci firm mo?emy znale?? opcj? refinansowania, za któr? zap?acimy tyle samo za ka?dym razem.

Dwukrotne przed?u?enie tylko dla darmowych chwilówek

Ustawa antylichwiarska znacznie obni?y?a maksymalny pu?ap kosztów pozaodsetkowych, które po?yczkobiorcy mogli nalicza? w zwi?zku z udzielaniem chwilówek. W zwi?zku z tym wiele firm zrezygnowa?o z udzielania przed?u?ania, przerzucaj?c si? na refinansowanie u po?yczkodawcy partnerskiego. Te, które zosta?y przy pierwszej opcji, ograniczy?y jednak liczb? przed?u?e? do jednego na ka?d? chwilówk?. Kolejne przed?u?enie po prostu przekroczy?oby limit kosztów wyznaczony przez ustaw? lub by?yby dla po?yczkodawcy nieop?acalne.

Darmowe chwilówki troch? si? tym regu?om wymykaj?. Nie wi??? si? one z dodatkowymi op?atami, wi?c liczba przed?u?e?, która zmie?ci?aby si? w limicie kosztów pozaodsetkowych mo?e by? d?u?sza. Z tego wzgl?du darmowe chwilówki mo?na przed?u?a? nawet dwa razy i jest to kolejna przewaga, któr? ta promocja ma nad chwilówkami p?atnymi. Przyk?adem mo?e by? np. firma Vivus. Jeden z najta?szych po?yczkodawców oferuje jednokrotne przed?u?enie kolejnych chwilówek i dwukrotne, je?li dotyczy chwilówki darmowej.

Darmowe chwilówki mo?na przed?u?a? na 30 dni

Przyk?adem odmiennego traktowanie chwilówki darmowej, je?li chodzi o jej przed?u?enie, mo?e przedstawi? firma Polo?yczka. W tej firmie, po?yczaj?c pierwszy raz, klient ma mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty na 7, 14 lub 30 dni. W przypadku kolejnej chwilówki, przed?u?enie mo?liwe jest tylko raz i wy??cznie na 7 dni.

Za przed?u?enie darmowej chwilówki w Polo?yczka zap?acimy:

 • 134 z?ote – 7 dni;
 • 191 z?otych – 14 dni;
 • 286 z?otych – 30 dni.

Przed?u?enie kolejnej chwilówki na 7 dni b?dzie jednak wyj?tkowo tanie – to koszty tylko kilku z?otych. Jest to wi?c bardzo atrakcyjna opcja.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *