1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ranking chwilówek dla studentów – gdzie po?ycz? najkorzystniej?

Ranking chwilówek dla studentów – gdzie po?ycz? najkorzystniej?

student

Studenci maj? wiele mo?liwo?ci sfinansowania swoich potrzeb. Cz??? z nich liczy na pomoc rodziców, cz??? otrzymuje stypendium, a pozostali pracuj? dorywczo lub w bardziej uregulowanym trybie. Cz?sto jednak zdarza si?, ?e si?gaj? po chwilówki – to szybki sposób na pokrycie swoich wydatków, mniej lub bardziej planowanych. Co wi?cej, studenci s? jedn? z grup spo?ecznych, do których chwilówki s? bardzo cz?sto kierowane. Przewa?nie nie maj? oni bowiem szansy na kredyt w banku. St?d te? nasz ranking chwilówek dla studentów. Mog? si? oni z niego dowiedzie?, jak chwilówki zaci?ga? najkorzystniej i jak podej?? do tematu, by nie wpa?? w k?opoty.

Kto udzieli chwilówki studentom?

Stworzony przez nas ranking chwilówek dla studentów wr?cz obfituje w oferty od po?yczkodawców. Rzeczywi?cie, znajduj? si? w nim mniejsze i wi?ksze, mniej i bardziej popularne firmy. Wynika to z tego, ?e przewa?aj?ca cz??? studentów raczej nie powinna mie? problemów z tym, by dosta? chwilówk?.

Firmy chwilówkowe udziel? zobowi?zania tym osobom, które maj? jakikolwiek dochód. Nie musi by? to praca na pe?en etat, bo wiadomo, ?e tylko nieliczni studenci mog? sobie na to pozwoli?. Honorowane b?d? równie? zarobki z pracy na umow?-zlecenie czy nawet umowy o dzie?o. Zawsze mo?na liczy? te? na stypendium naukowe lub socjalne albo rent? rodzinn?, je?li taka studentowi przys?uguje. Pod wzgl?dem finansowym studenci maj? wi?c du?e pole wyboru, je?li chodzi o chwilówki – je?li maj? dochód, praktycznie ka?dy po?yczkodawca mo?e im chwilówki udzieli?.

Istnieje jednak ograniczenie, które mo?e sprawi?, ?e student chwilówki nie otrzyma. Jest to dopuszczalny wiek po?yczkobiorcy – nie wszystkie chwilówki dost?pne s? od 18 r.?., a du?a cz??? firm po?yczkowych ustala znacznie wy?szy próg wiekowy, nawet na 23 lata. Takie post?powanie wyklucza studentów pierwszych lat, wi?c stworzony przez nas ranking chwilówek skupia si? na firmach, które ten próg maj? na relatywnie ni?szym poziomie.

Oczywi?cie studenci musz? równie? pami?ta? o tym, ?e aby otrzyma? chwilówk?, nie mog? by? d?u?nikami widniej?cymi w KRD lub ERIF, i najcz??ciej te? mie? dobr? histori? kredytow? w BIK. Ze wzgl?du jednak na ich m?ody wiek, nie powinni jeszcze „zd??y?” narobi? sobie tego typu problemów.

Najlepsze oferty w rankingu chwilówek dla studentów

Na czele naszego rankingu chwilówek dedykowanych dla studentów znajduj? si? trzej po?yczkodawcy: Alegotówka i SMART Po?yczka, a tak?e jeden po?rednik chwilówkowy, Solcredit. Wszystkie przedstawione chwilówki dost?pne s? ju? od 18 r.?., wi?c z ich uzyskaniem nie powinny mie? problemu nawet studenci pierwszego roku.

  • Alegotówka –?akowie mog? tutaj liczy? na 2000 z?otych w pierwszej chwilówce na maksymalnie 30 dni. Za ka?dym kolejnym razem b?d? mogli po?yczy? wi?cej, a? przy pi?tej chwilówce dojd? do kwoty maksymalnej – 5000 z?otych. Za po?yczone 1000 z?otych na 30 dni trzeba b?dzie zap?aci? 282 z?ote, ale oczywi?cie za pierwszym razem mog? liczy? na chwilówk? darmow?.
  • SMART Po?yczkata chwilówka jest wi?ksza, bo dost?pna w kwocie 3000 z?otych w wersji darmowej i nawet 7000 z?otych w chwilówkach darmowych. Podobnie jednak, jak w Alegotówka, kwota ta ro?nie stopniowo i mo?na j? uzyska? dopiero za dziewi?tym razem. Koszty chwilówki b?d? dok?adnie takie same, jak opisane powy?ej.
  • Solcredit nie jest to oferta od w?a?ciwego po?yczkodawcy, ale od po?rednika. Znaj?c sytuacj? wiekow? i finansow? studenta, wy?le wniosek do takiej firmy, która z najwi?ksz? pewno?ci? go zaakceptuje. W zak?adanych przez Solcredit ramach mo?emy po?yczy? od 100 do 5000 z?otych, a chwilówk? sp?aca? nawet przez 50 dni. Koszty zale?? oczywi?cie od realnego po?yczkodawcy, ale Solcredit stara si? wybiera? swoim klientom chwilówki najta?sze.

Trzeba pami?ta?, ?e ka?dy u?ytkownik rankingu chwilówek dla studentów, który zdecyduje si? zaci?gn?? konkretn? chwilówk?, musi dysponowa? dowodem osobistym, numerem telefonu, adresem e-mail oraz w?asnym, indywidualnym kontem bankowym. Tylko wtedy chwilówka b?dzie mog?a zosta? udzielona.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *