1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Ranking chwilówek – poznaj liderów rynku po?yczek pozabankowych

Ranking chwilówek – poznaj liderów rynku po?yczek pozabankowych

skarbonka pieni?dze

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? pozabankow?? Kompletnie nie wiesz, którego po?yczkodawc? wybra?? Nasz ranking chwilówek pomo?e Ci podj?? najlepsz? decyzj?. W poni?szym zestawieniu przedstawimy najlepsze firmy po?yczkowe, udzielaj?ce pozabankowych po?yczek przez internet.

Osoba, która nigdy wcze?niej nie po?ycza?a pieni?dzy w firmie po?yczkowej, mo?e mie? niema?y problem z wyborem uczciwego, sprawdzonego po?yczkodawcy. Zw?aszcza, ?e na rynku nie brakuje firm, które ?eruj?c na naiwno?ci klientów stosuj? ma?o etyczne praktyki i nie dzia?aj? zgodnie z prawem.

Aby u?atwi? sobie podj?cie decyzji i unikn?? finansowych tarapatów, zajrzyj do rankingu chwilówek.

 1. LendOn

LendOn specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy po?yczysz nawet 5000 z?. Nowi klienci LendOn po?ycz? za darmo a? 2500 z?. Na 45 dni.

Dla kogo po?yczka w LendOn?

Po?yczk? w firmie LendOn mog? otrzyma? osoby, które:

 • s? w wieku od 23 do 65 lat,
 • s? zameldowane i mieszkaj? w Polsce,
 • posiadaj? numer PESEL oraz polski dowód osobisty,
 • posiadaj? aktywny numer telefonu komórkowego
 • nie posiadaj? niesp?aconych zobowi?za?, które zosta?y by ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej.

Co wa?ne, LendOn wyp?aca po?yczki nie tylko w dni robocze, ale równie? w weekendy i ?wi?ta – od godziny 9 do 18.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w firmie LendOn potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca zastrzega jednak, ?e w szczególnych okoliczno?ciach klient mo?e zosta? poproszony o przes?anie skanu dowodu lub skan/plik PDF wyci?gów bankowych z przelewem wynagrodzenia.

Czy Lendon sprawdza BIK oraz Biura Informacji Kredytowej?

Weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki, LendOn zagl?da do zasobów Biura Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitora, Rejestru D?u?ników ERIF oraz Krajowego Rejestru D?ugów.

 1. NetCredit

NetCredit zajmuje si? udzielaniem krótkoterminowych po?yczek w kwotach od 150 do 4000 z? na okres do 30 dni. Po?yczki od NetCredit przeznaczone s? dla osób prywatnych, które potrzebuj? dodatkowych ?rodków na pokrycie niespodziewanych wydatków.

Nowi klienci NetCredit po?ycz? za darmo a? 2000 z?. Maksymalny termin zwrotu chwilówki wynosi 30 dni.

Dla kogo po?yczka w NetCredit?

Po?yczk? w NetCredit mo?e otrzyma? osoba, która:

 • mieszka i pracuje w Polsce,
 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 70 lat,
 • nie posiada opó?nie? w sp?acie po?yczek (obecnych oraz ju? sp?aconych)
 • otrzymuje sta?e dochody;
 • posiada rachunek w którymkolwiek z polskich banków oraz aktywny numer telefonu w wybranej sieci telefonii komórkowej

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w NetCredit b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego.

Czy NetCredit sprawdza BIK oraz Biura Informacji Gospodarczej?

W procesie weryfikacji zdolno?ci kredytowej, NetCredit zagl?da do zasobów BIGInfoMonitora , Rejestru D?u?ników ERIF, Krajowego Rejestr D?ugów oraz Biura Informacji Kredytowej.

 1. Vivus

Vivus jest jedn? z najbardziej znanych i rozpoznawalnych firm na polskim rynku po?yczek pozabankowych. Firma regularnie w promocj? i reklam? telewizyjn?, wkraczaj?c na anteny najwi?kszych stacji telewizyjnych w Polsce.

Korzystaj?c z us?ug Vivusa po?yczysz od 100 a? do 7500 z?. Nowi klienci tak?e mogli liczy? na wyj?tkowo korzystne rachunki finansowania. Kwota pierwszej, darmowej chwilówki wynosi a? 3000 z?. Maksymalny termin sp?aty wynosi 30 dni.

Dla kogo po?yczka w firmie Vivus?

Po?yczk? w firmie Vivus mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • mieszka w Polsce,
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 78 lat,
 • w chwili ubiegania si? o po?yczk?, nie posiada zaleg?o?ci pieni??nych wzgl?dem Vivus.

Wymagane dokumenty:

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny b?dzie jedynie dowód osobisty, numer konta bankowego oraz numer telefonu komórkowego.

Czy Vivus sprawdza BIK oraz Biura Informacji Gospodarczej?

Weryfikuj?c wniosek po?yczkowy, Vivus zagl?da do zasobów Biura Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitora, Rejestru D?u?ników ERIF, Krajowego Rejestru D?ugów.

 1. Pandamoney

Pandamoney specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek od 100 do 1800 z? na okres od 7 do 30 dni. Po?yczka w Pandamoney jest dost?pna w 100 proc. przez internet. Przejrzyste procedury, minimum formalno?ci oraz brak ukrytych kosztów to g?ówne walory tego po?yczkodawcy.

Dla kogo po?yczka w Pandamoney?

Po?yczka w Pandamoney jest dla osób, które:

 • s? pe?noletnie,
 • s? obywatelami Polski,
 • przebywaj? na terenie kraju,
 • posiadaj? dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz konto w banku.

Korzystaj?c z us?ug Pandamoney b?dziesz móg? zweryfikowa? dane bez przelewu z?otówki. Firma udost?pni?a swoim klientom mo?liwo?? potwierdzenia to?samo?ci przez aplikacj? KontoConnect. Takie rozwi?zanie mo?e by? szczególnie pomocne dla osób, które nie maj? na koncie ani z?otówki, a pilnie potrzebuj? dodatkowych pieni?dzy.

Wymagane dokumenty

Jedynym dokumentem, jaki powiniene? posiada? jest dowód osobisty.

Czy Pandamoney sprawdza BIK oraz Biura Informacji Gospodarczej?

Pandamoney sprawdza dane swoich klientów w BIGInfo Monitorze, Krajowym Rejestrze D?ugów i Rejestrze D?u?ników ERIF. Pandamoney nie zagl?da do zasobów Biura Informacji Kredytowej. W tej firmie otrzymasz wi?c chwilówk? bez BIK-u.

 1. Filarum

Firma Filarum funkcjonuje na polskim rynku od listopada 2013 roku. Specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych w kwocie od 100 do 4000 z?. Nowi klienci Filarum po?ycz? za darmo 1000 z?. Maksymalny okres sp?aty po?yczki wynosi 30 dni.

Dla kogo po?yczka w Filarum?

Chwilówk? w Filarum mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce,
 • jest w wieku od 20 do 76 lat
 • posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
 • posiada aktywny numer telefonu komórkowego i konto w polskim banku.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w Filarum potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Czy Filarum sprawdza BIK oraz Biura Informacji Gospodarczej?

Filarum, podobnie jak wielu innych po?yczkodawców sprawdza histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Po?yczkodawca sprawdza tak?e zasoby BIGInfoMonitora, Krajowego Rejestru D?ugów, Rejestru D?u?ników ERIF oraz Krajowego Biura informacji Gospodarczej.

 1. Ferratum Bank

Ferratum Bank jest cz??ci? Grupy Ferratum – najwi?kszej firmy w Europie, oferuj?cej po?yczki za po?rednictwem telefonów komórkowych i internetu. Grupa Ferratum dzia?a w ponad 20 krajach i obs?uguje ponad 1,5 mln klientów na ca?ym ?wiecie, do dyspozycji których jest ponad 300 zespó? specjalistów.

Ferratum udziela po?yczek krótkoterminowych (do 1500 z?) oraz po?yczek ratalnych (od 1000 do 5000 z?) z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy.

Dla kogo po?yczka w Ferratum?

Dodatkowe ?rodki w Ferratum mo?e otrzyma? osoba, która:

 • mieszka w Polsce,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 75 lat,
 • posiada konto bankowe, dowód osobisty i numer telefonu komórkowego,
 • nie figuruje w Krajowym Rejestrze D?ugów oraz w bazie ERIF.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w Ferratum potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Czy Ferratum sprawdza BIK oraz Biura Informacji Gospodarczej?

Ferratum Bank weryfikuje jedynie Rejestr D?u?ników ERIF oraz Krajowy Rejestr D?ugów. Ten po?yczkodawca udzieli wi?c po?yczki bez BIK oraz po?yczki bez BIGInfo Monitora.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *