1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Ranking kolejnych chwilówek – co trzeba bra? pod uwag??

Ranking kolejnych chwilówek – co trzeba bra? pod uwag??

ranking

Chwilówki to ?wietne rozwi?zane w wielu przypadkach, w których brakuje gotówki, by zrealizowa? swoje zamierzenia. W tym celu bardzo ch?tnie korzystamy z chwilówek za darmo, za które nie musimy ponosi? ?adnych kosztów. Czasem jednak nasze potrzeby nie mog? zosta? dopasowane do aktualnych ofert darmowych zobowi?za? i zmuszeni jeste?my wzi?? chwilówk? u jednego z po?yczkodawców, który ju? raz po?yczy? nam pieni?dze. Nie oznacza to wcale, ?e taka chwilówka, cho? dro?sza, b?dzie mniej korzystna. Ona równie? wi??e si? z wieloma zaletami, ale trzeba wiedzie?, jak j? wybra?, jak porównywa? ze sob? poszczególne oferty i na co zwraca? uwag?.

Kolejne chwilówki ju? p?atne

Zaci?gni?cie kolejnej chwilówki cz?sto oznacza, ?e musimy by? przygotowani na do?? wysokie koszty zwi?zane z takim krokiem. To fakt, ?e chwilówki s? do?? kosztowne i jest to rekompensata za ryzyko, które ponosi firma po?yczkowa finansuj?ca chwilówki z w?asnych pieni?dzy. Nie dajmy si? jednak zmyli? warto?ci RRSO, które w przypadku chwilówki mo?e osi?ga? wr?cz niewiarygodne wysoko?ci. Wska?nik zatrzymuj?cy si? na warto?ci rz?du miliona lub nawet kilku milionów na pierwszy rzut oka mo?e sprawi?, ?e z takiej chwilówki zrezygnujemy, ?eby nie wyda? fortuny. RRSO jest jednak dobrym wska?nikiem porównawczym, ale nie zobrazuje kosztów chwilówki w stopniu wystarczaj?cym, zw?aszcza osobom niezaznajomionym z ekonomi? (wzór jest bardzo skomplikowany!).

W rzeczywisto?ci nie b?dziemy musieli oddawa? wielokrotno?ci chwilówki, ale jej ca?kowite koszty mog?, zgodnie z ustaw? antylichwiarsk?, dochodzi? do 30% wysoko?ci zobowi?zania. Wszystko to zawiera si? w:

 • oprocentowaniu sta?ym;
 • prowizji;
 • innych op?atach, najcz??ciej przygotowawczej.

Po?yczaj?c regularnie mo?emy liczy? na rabaty prowizyjne nawet do 50%. Takie firmy to mi?dzy innymi NetCredit, Wonga, Lime czy Po?yczkaplus. Oczywi?cie trzeba liczy? si? z tym, ?e za drugim po?yczeniem nie dostanie si? a? tak wysokiego rabatu.

Ograniczenia kolejnych chwilówek

Korzystaj?c z rankingu chwilówek, który przygotowany jest specjalnie pod k?tem zaci?gni?cia kolejnego zobowi?zania, nale?y liczy? si? z tym, ?e b?dziemy ograniczeni maksymalnie do kilku ofert. Wszystko zale?y od tego, z ilu darmowych chwilówek ju? wcze?niej skorzystali?my. Cho? wybór w mniejszym lub wi?kszym stopniu b?dzie ograniczony, to mimo wszystko warto spojrze? na to, czy który? z „naszych” po?yczkodawców si? w nim znajduje. Obecno?? w rankingu ?wiadczy bowiem o tym, ?e taka chwilówka zosta?a dobrze oceniona przez analityków i ekspertów. Wa?ne jest tak?e to, ?e ranking kolejnych chwilówek ca?o?ciowo traktuje poszczególne oferty pod k?tem tego, co mo?e interesowa? po?yczkobiorców (a z czego cz?sto oni sami nie zdaj? sobie sprawy). Cz?sto podejrzewa si? bowiem, ?e pierwsze chwilówki stoj? na wysokim poziomie tylko dlatego, by nie odstraszy? klientów. Je?li jednak znajduj? si? one w rankingu, mo?na wnioskowa?, ?e kolejne b?d? na takim samym poziomie.

Ranking: kolejne chwilówki – jakie s? najlepsze?

W naszym rankingu kolejnych chwilówek znajduje si? dziewi?? pozycji, z czego na pierwszych miejscach ulokowanych zosta?o trzech bardzo znanych po?yczkodawców: SMART Po?yczka, Filarum (zdecydowanie najbardziej medialny) oraz Kuki. Czym mog? wyró?ni? si? te oferty?

SMART Po?yczka:

 • du?a wysoko?? maksymalna chwilówki – 7000 z?otych;
 • przynale?no?? do du?ego po?yczkodawcy posiadaj?cego kilka marek;
 • do 25% rabatu na kolejne chwilówki;
 • mo?liwo?? refinansowania.

Filarum:

 • wysoka rozpoznawalno??, a wi?c i wysokie bezpiecze?stwo;
 • najwy?sza chwilówka (5000 z?) dost?pna ju? za drugim po?yczeniem;
 • chwilówka bez BIK;
 • krótki czas oczekiwania na pieni?dze.

Kuki:

 • najwy?sza na rynku kwota chwilówki – 10 000 z?otych – dost?pna ju? za drugim razem;
 • mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty na 7,14 lub 30 dni;
 • bardzo tania oferta: za chwilówk? w wysoko?ci 5000 z?otych, zap?acimy tylko 1050. To tylko 21% kwoty chwilówki.

Na te oferty warto spojrze? zanim jeszcze zaci?gnie si? chwilówk? darmow? – daje to furtk? na przysz?o?? i mo?liwo?? zwi?zania si? z najbardziej korzystnym po?yczkodawc?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *