1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Raty tylko w banku? Poznaj chwilówki w systemie ratalnym

Raty tylko w banku? Poznaj chwilówki w systemie ratalnym

kalkulator i pieni?dze

Raty najcz??ciej kojarz? nam si? z kredytem lub zakupami w systemie ratalnym. Tymczasem okazuje si?, ?e mog? mie? one jeszcze jedno zastosowanie. Firmy zajmuj?ce si? ?wiadczeniem us?ug finansowych, przygotowa?y dla swoich klientów ofert? szybkich po?yczek, których sp?ata odbywa si? w sposób ratalny. Stanowi? one bardzo atrakcyjn? alternatyw? zarówno dla tradycyjnych kredytów bankowych, jak i zwyk?ych chwilówek. Roz?o?enie sp?aty zobowi?zania na wygodne raty stwarza po?yczaj?cemu mo?liwo?? wywi?zania si? ze zobowi?zania w sposób nieutrudniaj?cy zarz?dzania jego domowym bud?etem, a tak?e chroni go przed konieczno?ci? wprowadzania ogranicze? w codziennych wydatkach, które to umo?liwi?yby mu sp?at? po?yczonej sumy. Podobnie jak w przypadku pozosta?ych szybkich po?yczek, chwilówki na raty mog? dotyczy? ró?nych kwot, a ich warunki mo?na dostosowa? do w?asnych potrzeb. Cech? wspóln? dla obu produktów wci?? pozostaje ograniczenie formalno?ci do minimum, co stanowi ich kolejn? zalet?. Co jeszcze warto wiedzie? na temat chwilówek na raty?

System ratalny od A do Z

System ratalny, polegaj?cy na podzieleniu ca?ej kwoty zobowi?zania finansowego na mniejsze sumy, od lat cieszy si? du?ym powodzeniem. Dla wielu osób stanowi on jedyny sposób na zakup mieszkania, samochodu czy te? sprz?tów AGD i RTV. Doskonale sprawdza si? równie? w sytuacji nag?ych wydatków. Po?yczona kwota ratuje wi?c w ró?nych momentach, a dzi?ki podzieleniu jej na raty, nie pog??bia trudno?ci finansowych i sprawia, ?e po?yczone pieni?dze mo?na bezpiecznie wyda?, bez obaw o to, w jaki sposób zyska? ?rodki na ich sp?at?.

To w?a?nie ze wzgl?du na tego typu potrzeby klientów powsta? specjalny rodzaj chwilówek. Zak?ada on rataln? sp?at? po?yczonej sumy w wyd?u?onym czasie (w stosunku do tradycyjnych chwilówek). Wysoko?? oraz cz?stotliwo?? rat zostaj? ustalone w oparciu o wysoko?? po?yczanej kwoty, regulamin danej oferty lub indywidualne potrzeby klienta. Raty mog? mie? charakter sta?y lub malej?cy. Niektóre z firm umo?liwiaj? po?yczkobiorcy wcze?niejsz? sp?at? zobowi?zania bez naliczania dodatkowych op?at. To elastyczne rozwi?zanie pozwala ka?demu klientowi dostosowa? chwilówk? do w?asnych potrzeb, by rzeczywi?cie sta?a si? dla niego korzystnym rozwi?zaniem finansowych k?opotów.

W trosce o w?asne bezpiecze?stwo

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e chwilówki, zarówno w tradycyjnej formie, jak i chwilówki na raty, s? bardzo korzystne dla po?yczkobiorcy. Jednak ze wzgl?du na to, ?e s? one zobowi?zaniem finansowym, warto zadba? o to, by? ich warunki by?y w stu procentach dla nas bezpieczne. Jak to zrobi?? Przede wszystkim nale?y rozwa?y? wysoko?? po?yczanej kwoty. Je?eli do jej sp?aty b?dziemy potrzebowali wyd?u?onego terminu, poszukajmy oferty, która zapewni nam tak? mo?liwo??. Chwilówki na raty mog? si? bowiem ró?ni? mi?dzy sob? maksymalnym terminem sp?aty (mo?e on wynosi? od kilku do kilkudziesi?ciu miesi?cy).

Dodatkowo mo?na zdecydowa? si? na opcj? zak?adaj?c? przed?u?enie owego terminu. Warto jednak pami?ta?, ?e w przypadku niektórych firm skorzystanie z takiej opcji mo?e generowa? dodatkowe koszty. W swoich wyborach nale?y kierowa? si? tak?e wysoko?ci? oprocentowania, prowizji i innych op?at, które s? zwi?zane z po?yczk?. Pami?tajmy, ?e ostateczna suma, któr? b?dziemy musieli zwróci?, ró?ni si? od po?yczanej kwoty i musimy by? przygotowani na poniesienie wszystkich kosztów. Najlepiej korzysta? z us?ug zaufanych firm, którym przy?wieca troska o dobro klienta, a zgromadzone przez lata do?wiadczenie pozwala dostosowa? swoj? ofert? do zró?nicowanych potrzeb i oczekiwa?. Warto sprawdzi? jak dan? firm? oceniaj? klienci oraz pozna? ich opinie – mo?esz to zrobi? tutaj.

Co zrobi?, aby uzyska? po?yczk? na raty?

Zasady przyznawania po?yczek na raty w wi?kszo?ci przypadków nie ró?ni? si? od tych, które dotycz? tradycyjnych chwilówek. Zazwyczaj s? one zale?ne od regulaminu danej firmy oraz wysoko?ci po?yczanej sumy. W tym miejscu warto przypomnie?, ?e s? one du?o mniej wymagaj?ce, ni? ma to miejsce w przypadku kredytów bankowych. Niektóre placówki zupe?nie bowiem zrezygnowa?y z kryteriów dotycz?cych dochodów. Oznacza to, ?e po?yczk? mo?e wzi?? ka?dy, kto tego potrzebuje, bez wzgl?du na to, ile zarabia i jak cz?sto uzyskuje przychód. Dzi?ki temu z chwilówek mog? skorzysta? osoby, którym bank odmówi? udzielenia kredytu.

Nie zawsze wymagana jest te? pozytywna historia kredytowa. Aby sprawdzi? wyp?acalno?? klienta, w niektórych ofertach mo?na spotka? si? z konieczno?ci? przedstawienia kopii rachunków za media, które maj? stanowi? dowód regularnego sp?acania przez klienta innego rodzaju zobowi?za? lub okazania wyci?gu z konta bankowego, które z kolei ma ?wiadczy? o osi?ganych przychodach. Podstawowe warunki, które musi spe?ni? ka?dy ubiegaj?cy si? o po?yczk? to przede wszystkim osi?gni?cie odpowiedniego wieku (w niektórych przypadkach granica wieku mo?e zosta? podniesiona do 21 a nawet 23 roku ?ycia), posiadanie dowodu osobistego i obywatelstwa polskiego, jak równie? indywidualnego rachunku bankowego, na który trafi? po?yczone ?rodki.

Chwilówka na raty – czy warto?

Odpowied? na to pytanie warto rozwa?y? pod k?tem w?asnej sytuacji materialnej. Z ca?? pewno?ci? chwilówka na raty jest bardzo korzystn? propozycj? dla wszystkich osób borykaj?cych si? z k?opotami finansowymi oraz wszystkich tych, którzy z powodu braku odpowiednich ?rodków nie mog? zrealizowa? swoich marze?. Ratalny system sp?aty zdecydowanie jest dodatkowym atutem tej po?yczki. Pozwala on w wygodny sposób wyj?? z zad?u?enia, bez nara?ania si? na niepotrzebne ryzyko zwi?zane z trudno?ciami w sp?acie po?yczonej kwoty. Korzystaj?c z mo?liwo?ci, jakie stwarza szybka po?yczka, warto jednak pami?ta? o zdrowym rozs?dku i wszystkich zasadach bezpiecze?stwa, co sprawi, ?e szybka po?yczka stanie si? dla nas ?ród?em samych korzy?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *