1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Refinansowanie chwilówki czy konsolidacja – co wybra??

Refinansowanie chwilówki czy konsolidacja – co wybra??

co wybra?

Po?yczkobiorca, który musi zmierzy? si? z mo?liwo?ci? niesp?acenia chwilówki, ma kilka dróg wyj?cia z tej k?opotliwej sytuacji. Od niego i od sytuacji, w której si? znajduje, zale?y to, jaka b?dzie dla niego najlepsza. Wybór odpowiedniej powinien bowiem zale?e? od tego, jakimi pieni?dzmi przeznaczonymi na sp?at? si? dysponuje i jak d?ugo ma si? mo?liwo?? sp?aca? zaleg?? chwilówk?. Ta kombinacja mo?e zmusi? po?yczkobiorc? do wyboru pomi?dzy refinansowaniem chwilówki a konsolidacj?. Które rozwi?zanie i w jakich sytuacjach sprawdzi si? lepiej?

Czym jest konsolidacja chwilówek?

Konsolidacja chwilówek jest sposobem finansowania, które przeznaczone jest na sp?at? innych zobowi?za?. W ten sposób mo?na jednym ruchem sp?aci? wszystkie chwilówki, których termin wypada mniej wi?cej w jednym momencie. Po?yczkodawca, który zgodzi si? udzieli? konsolidacji chwilówek, nie daje pieni?dzy swojemu klientowi, a przesy?a je do wszystkich tych instytucji, w których zobowi?zania zosta?y zaci?gni?te. Konsolidacja najcz??ciej udzielana jest wi?c w takiej kwocie, na jak? opiewa ??czna wysoko?? chwilówek. Czasami, szczególnie na polu pozabankowym, zdarza si?, ?e zobowi?zanie konsolidacyjne jest odrobin? wy?sze, a nadwy?ka trafia na konto klienta do wykorzystania na dowolny cel. Nowe zobowi?zanie zostaje roz?o?one na miesi?czne raty, które ?atwiej b?dzie sp?aca?, ni? wszystkie chwilówki naraz.

Konsolidacja chwilówek ma jednak swoje ograniczenia, które trzeba wzi?? pod uwag?. Pierwszym z nich jest to, ?e konsolidowane nie mog? by? chwilówki, które ju? si? przeterminowa?y, wi?c trzeba o tym pomy?le?, zanim minie termin sp?aty chocia? jednej z nich. Po drugie, o konsolidacj? chwilówek nie zawsze mo?emy si? stara? w banku. S? ku temu dwa najwa?niejsze powody: banki cz?sto niech?tnie patrz? na chwilówki, a i niecz?sto zdarza si?, ?e osoba obarczona kilkoma chwilówkami ma odpowiedni? zdolno?? kredytow?.

Na czym polega konsolidacja w Ekassa?

Jedn? z niewielu firm pozabankowych, które oferuj? konsolidacj? chwilówek jest Ekassa. Firma tak, maj?ca w swojej ofercie równie? standardowe miesi?czne chwilówki, mo?e zaproponowa? a? 16 000 z?otych, z czego 12 800 mo?e zosta? przeznaczone na sp?at? chwilówek zaleg?ych, a ca?e zobowi?zanie nale?y sp?aci? w ci?gu najwi?cej 12 miesi?cy.

Podobnie jak w przypadku bankowej konsolidacji chwilówek, zobowi?zanie w Ekassa b?dzie mo?liwe tylko wtedy, je?li nie up?yn?? jeszcze termin sp?aty, a wnioskodawca nie jest zad?u?ony i wyka?e si? odpowiednio wysok? zdolno?ci? kredytow?. Oczywi?cie dalej wymagana b?dzie zdolno?? kredytowa ni?sza ni? w banku.

Które rozwi?zanie b?dzie ta?sze?

Refinansowanie na taki sam okres, na jaki zosta?a zaci?gni?ta chwilówka, zwykle b?dzie kosztowa?o tyle, co standardowe zobowi?zanie w tej firmie. Przyjmijmy, ?e mamy do sp?acenia cztery chwilówki na kwot? 1500 z?otych ka?da i s? to chwilówki darmowe. ??cznie daje nam to 6000 z?otych. Refinansowanie takiej kwoty kosztowa?oby oko?o 300-400 z?otych, co daje nam ??cznie oko?o 1500 z?otych dodatkowo. Tak? kwot? trzeba zap?aci?, by zyska? dodatkowy miesi?c na sp?at? chwilówek.

Takie zobowi?zanie w Ekassa (??cznie 9500 z?otych, z czego 8000 z?otych na konsolidacj?) zap?acimy 5788 z?otych. To prawie cztery razy wi?cej ni? za refinansowanie wszystkich chwilówek! Jednak?e w takim przypadku na sp?at? zobowi?zanie nie zyskamy miesi?ca, a dwana?cie miesi?cy.

Kiedy refinansowanie nie b?dzie najlepsze?

Refinansowanie chwilówki nie b?dzie dobrym rozwi?zaniem, je?li nagromadzi?o nam si? du?o wysokich chwilówek, nie ma szans na to, by mo?na by?o zgromadzi? tak du?e pieni?dze w krótkim czasie. Je?eli wiemy, ?e po up?ywie kolejnego miesi?ca nie uda nam si? zgromadzi? ca?ej kwoty, a na przyk?ad tylko po?ow?, to mo?emy pokusi? si?, ?eby kolejne chwilówki znów refinansowa?. Koszty kolejnego refinansowania b?d? ju? wi?ksze, a w ko?cu mo?e okaza? si?, ?e albo za sp?at? wszystkich chwilówek zap?acimy du?o wi?cej ni? za konsolidacj?, albo w ko?cu której? z chwilówek nie sp?acimy wcale i popadniemy w d?ugi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *