1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych – co po?yczkobiorca musi wiedzie??

Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych – co po?yczkobiorca musi wiedzie??

Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych – co po?yczkobiorca musi wiedzie??

Klient firmy po?yczkowej, który decyduje si? na po?yczk? online, rzadko kiedy my?li o tym, ?e nawet niewinna chwilówka mo?e wp?dzi? go w spore d?ugi. Nie my?l? tak nawet d?u?nicy, którzy w kolejnej po?yczce upatruj? swojej szansy na wykaraskanie si? z k?opotów i wyj?cie na finansow? prost?. Niestety, rzadko kiedy my?li si? o przykrych konsekwencjach niesp?acania po?yczki, dopóki one nie wyst?pi?. Tymczasem, to nie tylko wysokie koszty czy post?powanie komornicze, ale czasem tak?e i niewyp?acalno??. Ta ostatnia b?dzie mia?a du?y wp?yw na przysz?e ?ycie d?u?nika.

Czym jest Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych?

Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych, b?d? cz??ci? Krajowego Rejestru S?dowego, to baza danych zawieraj?ca informacj? g?ównie o zad?u?eniach gospodarczych. Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych jest baz? ca?kowicie jawn? i publiczn? – mo?e j? sprawdzi? ka?dy, kto ma dost?p do internetu i dysponuje imieniem i nazwiskiem d?u?nika lub jego numerem PESEL oraz ui?ci op?at? 40 z?otych.

Kogo mo?na wpisa? do Rejestru D?u?ników Niewyp?acalnych?

Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych mo?e dotyczy? osób fizycznych, takich jak:

  • Osoby prowadz?ce jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, je?li og?oszono ich upad?o?? lub je?li s?downie zakazano takiej dzia?alno?ci. To bardzo wa?ne w kontek?cie tego, ?e osoba prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? mo?e zaci?gn?? po?yczk? prywatn? i z niej finansowa? swoj? dzia?alno??. Je?eli wpisze po?yczk? w koszty uzyskania dochodu firmowego, b?dzie ona równie? traktowania jako zobowi?zanie finansowe wynikaj?ce z prowadzonej przez siebie dzia?alno?ci. Sprawa b?dzie wygl?da? podobnie, je?eli zaci?gnie dedykowan? po?yczk? dla firm, lub np. po?yczk? pod zastaw samochodu, która jest dost?pna zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Wszystkie te opcje mog? w ko?cu doprowadzi? do niewyp?acalno?ci, je?eli tylko zosta?y zaci?gni?te nierozs?dnie.
  • Wspólników, którzy ponosz? win? za d?ugi spó?ki i odpowiadaj? za to swoim ca?ym maj?tkiem.
  • Osoby, które zosta?y zobowi?zane do wyjawienia maj?tku. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy na d?u?niku ci??y ju? post?powanie komornicze, ale komornik zaniechuje dalszych dzia?a? ze wzgl?du na to, ?e uwa?a za niemo?liwe wyegzekwowanie ca?ego d?ugu. Wierzyciel mo?e wtedy wyst?pi? do s?du o wyjawienie maj?tku i s?dowe orzeczenie, czy rzeczywi?cie d?u?nik nie ma z czego sp?aci? d?ugu i czy suma jego ca?ego maj?tku nie mo?e pokry? d?ugu. Je?eli po?yczkobiorca, który nie sp?aca po?yczki, dojdzie a? do tego punktu – to albo zostanie uznany za niewyp?acalnego i wpisany do rejestru na 10 lat (bez mo?liwo?ci wykre?lenia!) albo b?dzie musia? ca?ym swoim maj?tkiem sp?aci? zobowi?zanie.
  • D?u?ników alimentacyjnych.

Jak zostaje si? wpisanym do rejestru?

Wpis do Rejestru D?u?ników Niewyp?acalnych mo?e nast?pi? na dwa sposoby – z urz?du i na wniosek wierzyciela. Wpis z urz?du nast?puje na wniosek s?du, który robi to po orzeczeniu zakazu dzia?alno?ci lub te? przy post?powaniu o wyjawienie maj?tku. S?d mo?e to zrobi? w przypadku ka?dego d?u?nika, niezale?nie od tego, czy jest podmiotem gospodarczym, czy te? osob? fizyczn?.

Wierzyciel mo?e wpisa? d?u?nika do RDN, je?li posiada przeciwko niemu tytu? wykonawczy (na podstawie prawomocnego wyroku s?dowego), a d?u?nik w ci?gu 30 dni od daty wezwania do zap?aty, dalej nie uregulowa? d?ugu. Wpisanie do rejestru musi nast?pi? na pisemny wniosek wed?ug specjalnego formularza z?o?ony w s?dzie w?a?ciwym dla siedziby d?u?nika. Co wa?ne, wierzyciel nie mo?e wnioskowa? o wpisanie d?u?nika do RDN, je?li ten nie jest osob? fizyczn?.

W jaki sposób mog? wykre?li? wpis w RDN?

Je?eli post?powanie s?dowe by?o przeprowadzone prawid?owo, wyrok jest prawomocny i nie ma ?adnych podstaw, by zaskar?y? legalno?? tytu?u wykonawczego, wykre?lenie wpisu w Rejestrze D?u?ników Niewyp?acalnych jest mo?liwe tylko wtedy, gdy d?u?nik sp?aci d?ug wierzycielowi lub gdy up?ynie 10 lat od czasu wpisania do rejestru. Co wa?ne, je?eli wpis zostanie dokonany z urz?du, na podstawie wyjawienia maj?tku, wpisu nie mo?na usun??, nawet je?li d?ug zosta? uregulowany i zgadza si? na to wierzyciel -w takim wypadku pozostaje czeka? 10 lat.

Warto sp?aca? zobowi?zania

Wykre?lenie wpisu w rejestrze w przypadku osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? jest o tyle wa?ne, ?e kontrahent takiego d?u?nika mo?e go bez problemu sprawdzi? w rejestrze i nie prowadzi? z nim ?adnych interesów, je?eli znajdzie go na li?cie. Dlatego te? d?u?nikowi b?dzie zale?e? na tym, by jak najszybciej taki wpis usun??, a to ju? prosta droga do tego, by uregulowa? nale?no?? wobec wierzyciela.

Co do osób zmuszonych do wyjawienia maj?tku, to warto wiedzie?, ?e do takiego rejestru cz?sto zagl?daj? równie? pracodawcy, którym zale?y na tym, by ich pracownicy byli uczciwi i rzetelni. Co prawna, najcz??ciej jest to sposób, czy potencjalny pracownik nie jest d?u?nikiem alimentacyjnym, ale znalezienie tam danych o niesp?aconej po?yczce równie? nie b?dzie dla takiej osoby korzystne, tym bardziej ?e z?a s?awa b?dzie si? za nim ci?gn?? nawet przez 10 lat. Warto wi?c sp?aca? swoje zobowi?zania w terminie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *