1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Reklamacja po?yczki – na czym polega i jak jej dokona??

Reklamacja po?yczki – na czym polega i jak jej dokona??

Reklamacja po?yczki – na czym polega i jak jej dokona??

Klienci pozabankowych instytucji finansowych mog? nie tylko odst?pi? od umowy po?yczkowej, ale równie? zareklamowa? po?yczk?. W artykule wyja?nimy czym jest reklamacja po?yczki, kiedy oka?e si? zasadna oraz co zrobi?, aby zrealizowa? reklamacj?.

Lekkomy?lnie zaci?gni?ta po?yczka nie musi obci??a? domowego bud?etu. Je?li od momentu zawarcia umowy z po?yczkodawc? up?yn??o nie wi?cej ni? 14 dni, mo?esz zrezygnowa? z otrzymanej chwilówki. Aby odst?pi? od umowy po?yczkowej, wystarczy jedynie dostarczy? po?yczkodawcy (osobi?cie lub poczt?) wype?niony i podpisany formularz odst?pienia. Taki dokument powinien by? jednym z za??czników do umowy.
Rezygnuj?c z po?yczki nie musisz podawa? po?yczkodawcy powodów swojej decyzji. Jej przyczyn? mo?e by? zarówno znalezienie lepszej czy ta?szej oferty, jak równie? zwyk?a zmiana zdania.

Co jednak, je?li po podpisaniu umowy po?yczkowej oka?e si?, ?e nie wszystkie jej zapisy s? zgodne z prezentowan? przez po?yczkodawc? ofert?, instytucja ?amie prawo lub nie wywi?zuje si? ze swoich obowi?zków? Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, je?li po?yczkodawca realizuje us?ug? niezgodnie z zapisanymi w umowie warunkami, mo?esz z?o?y? reklamacj? po?yczki.

Kiedy warto z?o?y? reklamacj??

Poni?ej przedstawiamy kilka przyk?adowych sytuacji, które mog? sta? si? podstaw? do z?o?enia reklamacji po?yczki:

 • koszt po?yczki przekracza normy okre?lone przez nowelizacj? ustawy antylichwiarskiej, która wesz?a w ?ycie w marcu 2016 roku;
 • po wcze?niejszej sp?acie chwilówki po?yczkodawca zwróci? Ci zbyt ma?? kwot? za niewykorzystany okres;
 • po?yczkodawca naliczy? koszty niezgodne z umow? lub takie, o których w dokumencie w ogóle nie wspomina;
 • kiedy roczna warto?? odsetek za po?yczenie pieni?dzy przekracza 10%;
 • kiedy roczna warto?? odsetek za opó?nienie w sp?acie przekracza 14%.

Jak z?o?y? reklamacj? po?yczki?

Zgodnie z zapisami Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe z dnia 5 sierpnia 2015 r. mo?esz z?o?y? reklamacj? nie tylko listownie, ale równie? drog? elektroniczn? lub ustnie. Co wa?ne, odpowied? po?yczkodawcy powinna zosta? dor?czona w formie pisemnej. Forma elektroniczna jest dopuszczalna wy??cznie za zgod? po?yczkobiorcy. Je?li chcesz zareklamowa? po?yczk?, koniecznie zadbaj o odpowiedni? form? pisma reklamacyjnego. Co warto wiedzie? przed przyst?pieniem do jego napisania?

 • Pismo reklamacyjne zatytu?uj „Reklamacja”. Dzi?ki temu nabierze bardziej oficjalnego charakteru, a jego zawarto?? nie wzbudzi w?tpliwo?ci po?yczkodawcy;
 • Podaj swoje dane osobowe i kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania;
 • W dokumencie koniecznie umie?? dane dotycz?ce umowy po?yczkowej, takie jak numer i data jej zawarcia. Na podstawie takich informacji po?yczkodawca szybko zidentyfikuje spraw? i b?dzie móg? zapozna? si? ze szczegó?ami;
 • Dok?adnie opisz problem, przedstawiaj?c po?yczkodawcy rozbie?no?ci pomi?dzy warunkami umowy a realizacj? us?ugi finansowej;
 • Opisz swoje oczekiwania w stosunku do po?yczkodawcy. Chcesz, aby b??dna warto?? po?yczki zosta?a skorygowana? A mo?e zale?y Ci na tym, aby po?yczkodawca wreszcie wyp?aci? nale?ne Ci ?rodki? Dzi?ki jasno sprecyzowanym ??daniom po?yczkodawca b?dzie móg? precyzyjnie odnie?? si? do ka?dego z nich.

30 dni na rozpatrzenie reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji instytucja finansowa ma 30 dni. W wyj?tkowych sytuacjach okres ten mo?e zosta? wyd?u?ony do 60 dni. Zg?aszaj?cy reklamacj? musi jednak otrzyma? powiadomienie z jakich przyczyn reklamacja nie mo?e zosta? rozpatrzona w pierwotnym terminie. Je?li po?yczkodawca nie rozpatrzy reklamacji w ci?gu tego czasu, pismo uznaje si? na korzy?? klienta.

Co, je?li po?yczkodawca nie uzna Twojej reklamacji?

Je?li po?yczkodawca nie uzna? Twojej reklamacji, nie wszystko stracone. Aby dochodzi? swoich praw, skontaktuj si? z Rzecznikiem Finansowym, który w drodze post?powania interwencyjnego udzieli Ci darmowej pomocy. Je?li rzecznik zaakceptuje Twoje argumenty, mo?e stara? si? o zmian? stanowiska, jakie przyj?? po?yczkodawca w odpowiedzi na reklamacj?.

Wi?cej informacji na temat mo?liwo?ci wsparcia ze strony Rzecznika Finansowego znajdziesz na stronie internetowej rf.gov.pl.

Skutecznym narz?dziem, które pomo?e Ci dochodzi? swoich spraw mo?e by? równie? internetowa platforma ODR s?u??ca do rozstrzygania sporów. Platform? internetowego rozstrzygania sporów (ODR) zarz?dza Komisja Europejska. Konsumenci i sprzedawcy z UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mog? dzi?ki niej rozstrzyga? spory zwi?zane z zakupem towarów i us?ug przez internet – bez potrzeby wyst?powania na drog? s?dow?.
Korzystaj?c z ODR, konsumenci mog? doprowadzi? do sprawiedliwego rozstrzygni?cia bezp?atnie lub za niewielk? op?at?. Sprzedawcy mog? natomiast unikn?? wysokich kosztów post?powa? s?dowych i zachowa? dobre relacje z klientami.

Reklamacje po?yczki w najbardziej znanych serwisach

Zapisy, dotycz?ce szczegó?ów zwi?zanych z procedur? reklamacji po?yczki znajduj? si? zazwyczaj w tre?ci umowy z po?yczkodawc?. Sprawd?my, jak brzmi? w praktyce. Pod lup? we?miemy mo?liwo?? reklamacji w serwisach Filarum, ViaSMS i Wonga.

Reklamacja po?yczki w Filarum

Zgodnie z zapisami umowy po?yczkowej w serwisie Filarum, reklamacji mo?esz dokona?:

 • w formie pisemnej przesy?k? pocztow? na wskazany przez po?yczkodawc? adres,
 • telefonicznie,
 • poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres elektroniczny po?yczkodawcy.

Dokument powinien zawiera? wskazanie klienta oraz zwi??le opisany przedmiot reklamacji.
Obowi?zkiem po?yczkodawcy jest udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniesion? reklamacj? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres ten mo?e wyd?u?y? si? do 60 dni. Po?yczkodawca musi jednak wyja?ni? klientowi przyczyn? opó?nienia, wskaza? okoliczno?ci, które musz? zosta? ustalone dla rozpatrzenia sprawy i okre?li? przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jak deklaruje Filarum, odpowied? na reklamacj? otrzymasz w formie papierowej na adres pocztowy podany podczas rejestracji, a w przypadku jego braku, na inny adres pocztowy, podany w korespondencji. Odpowied? na reklamacj? zostanie dostarczona poczt? elektroniczn? wy??cznie na Twój wniosek. W celu rozstrzygni?cia zaistnia?ego sporu masz równie? mo?liwo?? skorzystania z platformy internetowej ODR.

Reklamacja chwilówki w Via SMS

Jak do kwestii reklamacji po?yczki podchodzi Via SMS? Reklamacje dotycz?ce realizacji umów po?yczek w serwisie Via SMS, po?yczkobiorca mo?e sk?ada? telefonicznie, korespondencyjnie lub osobi?cie w siedzibie po?yczkodawcy. W przypadku zaistnienia sporów, których nie da si? rozwi?za? w drodze negocjacji, b?d? one rozpatrywane przez w?a?ciwy s?d, zgodnie z ogólnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

Reklamacja po?yczki w Wonga

Chcesz zareklamowa? po?yczk? w Wonga? Zgodnie z zapisami umowy, mo?esz zrobi? to:

 • e-mailem;
 • ustnie: telefonicznie albo osobi?cie w siedzibie po?yczkodawcy;
 • w formie pisemnej: osobi?cie w siedzibie po?yczkodawcy albo przesy?k? pocztow? na wskazany adres;
 • za pomoc? Live Chat na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Reklamacja powinna zawiera?:

 • imi? i nazwisko po?yczkobiorcy,
 • adres do korespondencji,
 • numer zawartej umowy,
 • szczegó?owe przedstawienie zg?aszanych zastrze?e? wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwa? odno?nie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku sk?adania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawiera? równie? podpis po?yczkobiorcy, a w przypadku sk?adania reklamacji do protoko?u po?yczkobiorca powinien podpisa? protokó?.

Reklamacje rozpatrywane s? niezw?ocznie, jednak?e nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od daty otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten mo?e przed?u?y? si? do 60 dni. W takiej sytuacji do obowi?zków po?yczkodawcy nale?y poinformowanie po?yczkobiorcy o:

 • przyczynie opó?nienia;
 • okoliczno?ciach, które musz? zosta? ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

O wyniku post?powania reklamacyjnego po?yczkodawca poinformuje po?yczkobiorc? pisemnie lub w inny, ustalony z nim sposób. Na wniosek po?yczkobiorcy odpowied? na reklamacj? mo?e zosta? dostarczona poczt? elektroniczn?.
W przypadku nieuwzgl?dnienia roszczenia wynikaj?cego z reklamacji, po?yczkobiorca mo?e:

 • wyst?pi? z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • wyst?pi? z powództwem do s?du powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien by? pozwany (po?yczkodawca) i s?du miejscowo w?a?ciwego do rozpoznanie sprawy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *