1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Reklamacja pożyczki – na czym polega i jak jej dokonać?

Reklamacja pożyczki – na czym polega i jak jej dokonać?

Reklamacja pożyczki – na czym polega i jak jej dokonać?

Klienci pozabankowych instytucji finansowych mogą nie tylko odstąpić od umowy pożyczkowej, ale również zareklamować pożyczkę. W artykule wyjaśnimy czym jest reklamacja pożyczki, kiedy okaże się zasadna oraz co zrobić, aby zrealizować reklamację.

Lekkomyślnie zaciągnięta pożyczka nie musi obciążać domowego budżetu. Jeśli od momentu zawarcia umowy z pożyczkodawcą upłynęło nie więcej niż 14 dni, możesz zrezygnować z otrzymanej chwilówki. Aby odstąpić od umowy pożyczkowej, wystarczy jedynie dostarczyć pożyczkodawcy (osobiście lub pocztą) wypełniony i podpisany formularz odstąpienia. Taki dokument powinien być jednym z załączników do umowy.
Rezygnując z pożyczki nie musisz podawać pożyczkodawcy powodów swojej decyzji. Jej przyczyną może być zarówno znalezienie lepszej czy tańszej oferty, jak również zwykła zmiana zdania.

Co jednak, jeśli po podpisaniu umowy pożyczkowej okaże się, że nie wszystkie jej zapisy są zgodne z prezentowaną przez pożyczkodawcę ofertą, instytucja łamie prawo lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli pożyczkodawca realizuje usługę niezgodnie z zapisanymi w umowie warunkami, możesz złożyć reklamację pożyczki.

Kiedy warto złożyć reklamację?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji, które mogą stać się podstawą do złożenia reklamacji pożyczki:

 • koszt pożyczki przekracza normy określone przez nowelizację ustawy antylichwiarskiej, która weszła w życie w marcu 2016 roku;
 • po wcześniejszej spłacie chwilówki pożyczkodawca zwrócił Ci zbyt małą kwotę za niewykorzystany okres;
 • pożyczkodawca naliczył koszty niezgodne z umową lub takie, o których w dokumencie w ogóle nie wspomina;
 • kiedy roczna wartość odsetek za pożyczenie pieniędzy przekracza 10%;
 • kiedy roczna wartość odsetek za opóźnienie w spłacie przekracza 14%.

Jak złożyć reklamację pożyczki?

Zgodnie z zapisami Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe z dnia 5 sierpnia 2015 r. możesz złożyć reklamację nie tylko listownie, ale również drogą elektroniczną lub ustnie. Co ważne, odpowiedź pożyczkodawcy powinna zostać doręczona w formie pisemnej. Forma elektroniczna jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą pożyczkobiorcy. Jeśli chcesz zareklamować pożyczkę, koniecznie zadbaj o odpowiednią formę pisma reklamacyjnego. Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do jego napisania?

 • Pismo reklamacyjne zatytułuj „Reklamacja”. Dzięki temu nabierze bardziej oficjalnego charakteru, a jego zawartość nie wzbudzi wątpliwości pożyczkodawcy;
 • Podaj swoje dane osobowe i kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania;
 • W dokumencie koniecznie umieść dane dotyczące umowy pożyczkowej, takie jak numer i data jej zawarcia. Na podstawie takich informacji pożyczkodawca szybko zidentyfikuje sprawę i będzie mógł zapoznać się ze szczegółami;
 • Dokładnie opisz problem, przedstawiając pożyczkodawcy rozbieżności pomiędzy warunkami umowy a realizacją usługi finansowej;
 • Opisz swoje oczekiwania w stosunku do pożyczkodawcy. Chcesz, aby błędna wartość pożyczki została skorygowana? A może zależy Ci na tym, aby pożyczkodawca wreszcie wypłacił należne Ci środki? Dzięki jasno sprecyzowanym żądaniom pożyczkodawca będzie mógł precyzyjnie odnieść się do każdego z nich.

30 dni na rozpatrzenie reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji instytucja finansowa ma 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony do 60 dni. Zgłaszający reklamację musi jednak otrzymać powiadomienie z jakich przyczyn reklamacja nie może zostać rozpatrzona w pierwotnym terminie. Jeśli pożyczkodawca nie rozpatrzy reklamacji w ciągu tego czasu, pismo uznaje się na korzyść klienta.

Co, jeśli pożyczkodawca nie uzna Twojej reklamacji?

Jeśli pożyczkodawca nie uznał Twojej reklamacji, nie wszystko stracone. Aby dochodzić swoich praw, skontaktuj się z Rzecznikiem Finansowym, który w drodze postępowania interwencyjnego udzieli Ci darmowej pomocy. Jeśli rzecznik zaakceptuje Twoje argumenty, może starać się o zmianę stanowiska, jakie przyjął pożyczkodawca w odpowiedzi na reklamację.

Więcej informacji na temat możliwości wsparcia ze strony Rzecznika Finansowego znajdziesz na stronie internetowej rf.gov.pl.

Skutecznym narzędziem, które pomoże Ci dochodzić swoich spraw może być również internetowa platforma ODR służąca do rozstrzygania sporów. Platformą internetowego rozstrzygania sporów (ODR) zarządza Komisja Europejska. Konsumenci i sprzedawcy z UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą dzięki niej rozstrzygać spory związane z zakupem towarów i usług przez internet – bez potrzeby występowania na drogę sądową.
Korzystając z ODR, konsumenci mogą doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Sprzedawcy mogą natomiast uniknąć wysokich kosztów postępowań sądowych i zachować dobre relacje z klientami.

Reklamacje pożyczki w najbardziej znanych serwisach

Zapisy, dotyczące szczegółów związanych z procedurą reklamacji pożyczki znajdują się zazwyczaj w treści umowy z pożyczkodawcą. Sprawdźmy, jak brzmią w praktyce. Pod lupę weźmiemy możliwość reklamacji w serwisach Filarum, ViaSMS i Wonga.

Reklamacja pożyczki w Filarum

Zgodnie z zapisami umowy pożyczkowej w serwisie Filarum, reklamacji możesz dokonać:

 • w formie pisemnej przesyłką pocztową na wskazany przez pożyczkodawcę adres,
 • telefonicznie,
 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny pożyczkodawcy.

Dokument powinien zawierać wskazanie klienta oraz zwięźle opisany przedmiot reklamacji.
Obowiązkiem pożyczkodawcy jest udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniesioną reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres ten może wydłużyć się do 60 dni. Pożyczkodawca musi jednak wyjaśnić klientowi przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jak deklaruje Filarum, odpowiedź na reklamację otrzymasz w formie papierowej na adres pocztowy podany podczas rejestracji, a w przypadku jego braku, na inny adres pocztowy, podany w korespondencji. Odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na Twój wniosek. W celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu masz również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR.

Reklamacja chwilówki w Via SMS

Jak do kwestii reklamacji pożyczki podchodzi Via SMS? Reklamacje dotyczące realizacji umów pożyczek w serwisie Via SMS, pożyczkobiorca może składać telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie pożyczkodawcy. W przypadku zaistnienia sporów, których nie da się rozwiązać w drodze negocjacji, będą one rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacja pożyczki w Wonga

Chcesz zareklamować pożyczkę w Wonga? Zgodnie z zapisami umowy, możesz zrobić to:

 • e-mailem;
 • ustnie: telefonicznie albo osobiście w siedzibie pożyczkodawcy;
 • w formie pisemnej: osobiście w siedzibie pożyczkodawcy albo przesyłką pocztową na wskazany adres;
 • za pomocą Live Chat na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
 • adres do korespondencji,
 • numer zawartej umowy,
 • szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis pożyczkobiorcy, a w przypadku składania reklamacji do protokołu pożyczkobiorca powinien podpisać protokół.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może przedłużyć się do 60 dni. W takiej sytuacji do obowiązków pożyczkodawcy należy poinformowanie pożyczkobiorcy o:

 • przyczynie opóźnienia;
 • okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

O wyniku postępowania reklamacyjnego pożyczkodawca poinformuje pożyczkobiorcę pisemnie lub w inny, ustalony z nim sposób. Na wniosek pożyczkobiorcy odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, pożyczkobiorca może:

 • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznanie sprawy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.