1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Reklamy po?yczek bez haczyków?

Reklamy po?yczek bez haczyków?

dokument

„Drobny druczek” to najcz?stsza pu?apka, w któr? wpadaj? po?yczkobiorcy. Trwaj? prace nad ustaw? o kredytach hipotecznych. W projekcie s? zawarte równie? zapisy o sposobie reklamowania produktów bankowych, dane liczbowe nie b?d? mog?y by? ju? marginalizowane poprzez stosowanie ma?ej czcionki lub przyspieszony g?os lektora.

Obecne regulacje

Obecne rozwi?zanie prawne nak?ada na po?yczkodawc? obowi?zek informowania w reklamie o kosztach po?yczki czy kredytu, jednak nie ma regulacji, w jaki sposób ma pojawia? si? ta informacja. Banki i firmy po?yczkowe sprawnie wykorzystuj? t? luk? dla swoich interesów. Dlatego w?a?nie reklamy produktów finansowych s? czasem dla konsumenta zupe?nie niezrozumia?e. Przyk?adowo wielk? czcionk? mamy podan? informacj? o kredycie „za zero”, natomiast ca?a dolna cz??? planszy zape?niona jest „drobnym druczkiem”, który informuje o kosztach tego kredytu. W przypadku reklam telewizyjnych takie dane wy?wietlane s? tylko przez chwil?. To zdecydowanie za krótko, by móc si? z tymi informacjami zapozna?. Podobnie rzecz si? ma w spotach radiowych. Najpierw aktorzy przedstawiaj? zalety produktu, a nast?pnie spiker wylicza koszta. Niestety jego g?os jest tak przyspieszony, ?e dla przeci?tnego s?uchacza brzmi jak be?kot.

Co nowego w reklamach po?yczek?

Proponowane przez ustawodawc? zmiany dotycz? zarówno reklam z informacjami o kosztach, jak i tych, które operuj? wy??cznie okre?leniami typu „lekki”, „wygodny”. ?wiadczy o tym, ?e prawodawcy przychylaj? si? tym samym do stanowiska Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wielokrotnie ju? upomina? oraz kara? banki i firmy po?yczkowe za to, ?e tre?? reklam by?a niezrozumia?a lub myl?ca dla odbiorców.

Projekt zak?ada, ?e wszystkie dane (i te o kosztach kredytu, i te wymagane ustaw?) maj? by? podane w podobny sposób. Znikn? zatem drobne druczki oraz nienaturalne tempo podawania informacji. Je?li chodzi o drugi typ reklam, ten bez podawania cyfr, to musz? one zawiera? przynajmniej rzeczywist? roczn? stop? oprocentowania (RRSO). Reklamowana „niska ratka” zderzona b?dzie z informacj?, ?e RRSO wynosi 200%.

Czujno?ci nigdy nie za wiele

Proponowana ustawa jest obecnie na etapie konsultacji i eksperci s? zdania, ?e zapisy dotycz?ce reklam zostan? uchwalone mimo oporu po?yczkodawców. Dla konsumentów jest to dobra wiadomo??, poniewa? trudniej b?dzie skry? przed nimi „ciemne strony” kredytu lub po?yczki. Reklamodawcy najpewniej pójd? ?cie?k? wytyczon? przez koncerny farmaceutyczne, które wymagany prawem komunikat skarykaturowa?y poprzez w??czenie go do tre?ci reklamowej. Dlatego nie mo?na straci? czujno?ci – ?adna regulacja prawna nie jest w stanie uchroni? bezmy?lnego konsumenta. Jedn? z mo?liwo?ci zabezpieczenia si? przed wybiegami firm po?yczkowych i banków jest korzystanie z porównywarki chwilówek – mo?na w nich zestawi? wiele ofert pod ró?nymi kryteriami sprawdzaj?c tym samym, czy w reklamie nie czeka? na nas haczyk.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *