1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Remont, wakacje, wesele? Sprawd?, kiedy warto wzi?? chwilówk?

Remont, wakacje, wesele? Sprawd?, kiedy warto wzi?? chwilówk?

portfel z kartami

?ycie niejednokrotnie ka?e si? nam mierzy? z rozmaitymi problemami, w tym z problemami szczególnie niebezpiecznymi, o naturze finansowej. I to nie tak, ?e ka?dy, kto popada w tego rodzaju k?opoty, jest nieodpowiedzialny i nie potrafi rozs?dnie zarz?dza? domowym bud?etem. Czasem na pewne sytuacje zwyczajnie nie mamy wp?ywu. Czasem wystarczy jedynie drobnostka, która zaburza sprawne funkcjonowanie owego bud?etu, cho? teoretycznie powinien on by? do?? stabilny. Jakie to sytuacje?

Tutaj mo?na by mno?y? przyk?ady bez ko?ca – nag?a awaria wa?nego domowego sprz?tu, samochodu, konieczno?? przeprowadzenia remontu (nie w celach estetycznych, ale ze wzgl?dów bezpiecze?stwa), choroba i wiele innych. Je?eli stajemy w obliczu powa?nego zagro?enia, którego w ?aden sposób nie mo?emy odroczy? bez ?ci?gania na siebie jeszcze powa?niejszych konsekwencji, musimy (najcz??ciej w ekspresowym tempie) zorganizowa? gotówk?. Jak to zrobi?? Opcji jest kilka, ale zdecydowanie najszybsz?, najbardziej wygodn? i bezpieczn? wydaje si? by? chwilówka. Kiedy warto po ni? si?gn??? Sprawd? ju? teraz!

Dlaczego chwilówka to odpowiedni produkt?

We wst?pie wspomnieli?my o kilku opcjach. Rzeczywi?cie mo?esz wybiera? w?ród ofert licznych firm pozabankowych, kredytów bankowych, mo?esz równie? zdecydowa? si? na zaci?gni?cie po?yczki u rodziny b?d? przyjació?.

Niestety kredyty w banku maj? to do siebie, ?e obwarowane s? niezliczonymi obostrzeniami. Sama procedura zbierania wszystkich potrzebnych dokumentów trwa wyj?tkowo d?ugo, a co za tym idzie, wyp?ata gotówki mocno si? odwleka – o ile oczywi?cie w ogóle uzyskasz pozytywn? decyzj? kredytow?. Z tym te? bywa ró?nie i mo?e si? okaza?, ?e wszelkie Twoje starania oraz po?wi?cony czas pójd? na marne, je?li koniec ko?ców z takiego czy innego powodu Twój wniosek o kredyt zostanie odrzucony. Na pewno zgodzisz si? z tym, ?e nie ma nic bardziej frustruj?cego – my?lisz, ?e ju? masz rozwi?zanie problemu, czas nagli, a Ty znowu wracasz do punktu wyj?cia…

A co z po?yczk? od bliskich? Tu równie? wydarzenia mog? potoczy? si? w najmniej spodziewany sposób. Tak na dobr? spraw? nigdy nie masz pewno?ci, czy osi?gniesz zamierzony cel. Rodzina, przyjaciele b?d? znajomi mog? Ci zwyczajnie odmówi? wsparcia finansowego i to z ró?nych powodów. Po pierwsze niekoniecznie musz? dysponowa? kwot?, jakiej potrzebujesz. G?ow? muru nie przebijesz – je?li nie maj? pieni?dzy, nie mo?esz wymaga? od nich, aby sami si? zad?u?yli, by Ci pomóc. Ale mog? te? po prostu nie chcie? po?yczy? i tu zaczyna si? problem.

Z jednej strony maj? pe?ne prawo do podj?cia takiej decyzji, za? Ty na pewno nie masz prawa do zagl?dania do ich portfela i podejmowania dyskusji na temat tego, ?e przecie? s? w stanie spe?ni? Twoj? pro?b? bez uszczerbku na w?asnym bud?ecie. Z drugiej strony powszechnie s?dzi si?, ?e to w?a?nie najbli?si powinni pomaga? w pierwszej kolejno?ci – szczególnie, gdy maj? tak? mo?liwo??. ?al, spory niesmak i wyj?tkowy dyskomfort psychiczny gwarantowane. Lepiej tego unikn??. Jak?

Najlepszym wyj?ciem jest chwilówka, czyli szybka po?yczka. Otrzymasz j? bez wi?kszego k?opotu, nawet je?li nie posiadasz umowy o prac? i sta?ego wynagrodzenia. Czasem do jej zdobycia wystarczy dowód osobisty, a w przypadku nieco wy?szych kwot, np. okazanie rachunków za media, które stanowi? potwierdzenie tego, ?e terminowo sp?acasz swoje zobowi?zania. Wniosek o po?yczk? wype?nisz w kilka minut, a z racji tego, ?e formalno?ci ograniczone s? do absolutnego minimum (?atwiej i szybciej ju? by? nie mo?e!), równie pr?dko otrzymasz odpowied?. Gdy b?dzie pozytywna, pieni?dze zostan? przelane na Twoje konto – bywa, ?e ca?a procedura zajmuje kilkana?cie do kilkudziesi?ciu minut.

Kiedy warto wzi?? chwilówk??

Chwilówka to wyj?tkowo wygodne rozwi?zanie. Mo?na j? dosta? w doprawdy ekspresowym tempie, nie wychodz?c z domu. A co najwa?niejsze, firmy po?yczkowe s? o wiele bardziej elastyczne ni? banki i zdaj? si? lepiej rozumie? mo?liwo?ci oraz potrzeby swoich klientów, dlatego istnieje o wiele wi?ksze prawdopodobie?stwo otrzymania tak potrzebnego na ju? zastrzyku gotówki w firmie ni? w?a?nie w banku. Jak jednak w ka?dym przypadku, gdzie w gr? chodzi kwestia pieni?dzy, jest jeden ma?y „haczyk”.

Z niew?tpliwego dobrodziejstwa szybkich po?yczek trzeba korzysta? w umiej?tny, odpowiedzialny sposób. Zanim wi?c zdecydujesz si? na podj?cie pieni?dzy, nawet gdy znajdziesz mo?liwie najbardziej atrakcyjn? ofert?, zawsze dobrze przeanalizuj swoj? sytuacj?. Na co musisz zwróci? szczególn? uwag??

Przede wszystkim przemy?l, czy na pewno w danej chwili pieni?dze s? niezb?dne. Je?li pali Ci si? grunt pod nogami i nie masz szans zatrzyma? tego procesu nie nara?aj?c si? na jeszcze wi?ksze konsekwencje (np. konieczno?? wykupienia leków), oczywiste jest, ?e po?yczka jest nieodzowna. Je?eli natomiast bardziej czego? chcesz, ni? musisz (np. nowy telefon czy telewizor), czasem warto uzbroi? si? w cierpliwo??.

Musisz mie? ?wiadomo?? tego, ?e ka?d? po?yczk? nale?y sp?aci? we wcze?niej ustalonym terminie i niewywi?zanie si? ze zobowi?zania mo?e skutkowa? problemami. Dobrze te? przemy?l kwesti? tego, ile realnie potrzebujesz. Branie „na zapas” nie ma sensu, poniewa? koszt po?yczki ?ci?le uzale?niony jest od jej wysoko?ci – im wy?sza, tym zazwyczaj wi?ksza jest ko?cowa suma.

Kiedy i na co warto wzi?? po?yczk?? Zawsze wtedy, gdy obiektywnie ocenisz, ?e realnie jej potrzebujesz i co najwa?niejsze, b?dziesz w stanie j? sp?aci?. Masz w planach remont, z którym, np. ze wzgl?dów bezpiecze?stwa, nie mo?esz d?u?ej zwleka?? Chwilówka to doskona?e wyj?cie z tej sytuacji. Otrzyma?a?/e? zaproszenie na wesele w ostatniej chwili i z ró?nych wzgl?dów nie wypada Ci odmówi?? Tego typu imprezy, nie ma co ukrywa?, wi??? si? ze sporymi wydatkami. I tutaj szybka po?yczka pomo?e skutecznie za?egna? kryzys finansowy.

Do?? kontrowersyjn? kwesti? jest natomiast zaci?ganie po?yczki na taki cel jak wakacje. Wiele osób twierdzi, ?e zad?u?anie si? tylko po to, aby wyjecha? na kilka dni i odpocz??, jest co najmniej nierozwa?ne. Warto jednak zapyta?, czy aby na pewno „tylko po co” czy mo?e „a? po to”? Odpoczynek, cho?by krótki, kilkudniowy, nale?y si? ka?demu, kto ci??ko pracuje przez ca?y rok. Nie da si? pracowa? efektywnie, nie da si? nie zwariowa?, pracuj?c bez przerwy, bez wytchnienia, w ci?g?ym stresie. Bez odpoczynku, bez zmiany otoczenia nabranie dystansu i uspokojenie emocji jest zwyczajnie niemo?liwe.

Oczywi?cie nie chodzi o to, aby zad?u?y? si? na kolejny rok i ledwo ?y? od wyp?aty do wyp?aty z powodu absurdalnie drogiego, luksusowego urlopu. Czasem wystarczy po?yczy? 500 czy 1000z?, aby w ogóle mie? mo?liwo?? wyjecha?, zazna? realnego relaksu i nie musie? odmawia? sobie absolutnie wszystkich przyjemno?ci. Pami?taj, ?e decyzja zawsze zale?y od Ciebie i powinna by? ona poparta dok?adn? analiz? bie??cej sytuacji finansowej. Je?li wybierzesz rozs?dnie, chwilówka przyniesie Ci same korzy?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

One thought on "Remont, wakacje, wesele? Sprawd?, kiedy warto wzi?? chwilówk?"

  1. Damianoo pisze:

    Ja polecam oferty typu first minute, które w tym roku pojawi?y si? na rynku wyj?tkowo szybko. Ju? w styczniu ruszyli?my z rodzink? do biura podró?y, by znale?? fajn? ofert? na wakacje. To op?acone, ale na kieszonkowe potrzebuj? ma?ej po?yczki. Czy rekomendujecie wonga.com w tym temacie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *