1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Scoring kredytowy – po co jest robiony przy chwilówce?

Scoring kredytowy – po co jest robiony przy chwilówce?

skarbonka i pieni?dze

Czasem przy okazji po?yczek internetowych mo?na us?ysze? poj?cie: scoring kredytowy. Jest ono kojarzone g?ównie z bankami, jednak coraz cz??ciej pojawia si? przy okazji innych podmiotów, na przyk?ad firm po?yczkowych. Co to jest dok?adnie i jakie mo?e mie? powi?zanie z BIKiem – to powinien wiedzie? ka?dy, w szczególno?ci potencjalny po?yczkobiorca.

Co to jest scoring kredytowy?

Instytucje finansowe oceniaj? swoich klientów pod wzgl?dem ryzyka, jakie niesie udzielenie im kredytu lub po?yczki. Upraszaj?c: bank lub pozabankowa instytucja po?yczkowa stara si? odpowiedzie? na pytanie, jakie jest prawdopodobie?stwo, ?e kredytobiorca sp?aci swoje zobowi?zanie, a jakie ?e b?dzie mia? z tym mniejsze lub wi?ksze problemy.

Scoring kredytowy jest wi?c punktow? metod? oceny wiarygodno?ci danego podmiotu (osoby lub przedsi?biorstwa) u?ywan? przez ró?nego rodzaju instytucje finansowe. Punktowa, poniewa? za ka?dy wybrany parametr przyznawane s? odpowiednio wyskalowane oceny. Ich suma to wynik, który jest porównywany z tym, jaki uzyskali poprzedni klienci i czy mieli oni jakie? problemy ze sp?at? zobowi?zania.

Scoring kredytowy – co jest brane pod uwag??

W zasadzie najbardziej interesuj?c? informacj? jest to, co jest brane pod uwag?, gdy liczona jest zdolno?? kredytowa. Zwraca si? uwag? przede wszystkim na:

 • poziom miesi?cznych dochodów,
 • poziom miesi?cznych wydatków,
 • wykszta?cenie,
 • wiek,
 • wykonywany zawód,
 • sta?o?? zatrudnienia,
 • status mieszkaniowy,
 • liczb? osób w gospodarstwie domowym,
 • posiadanie rachunku bankowego,
 • posiadanie samochodu,
 • posiadanie kart p?atniczych.

Od konkretnej firmy zale?y, no co po?o?ony jest g?ówny nacisk. Je?li chodzi o chwilówki online wa?niejsze mog? by? miesi?czne dochody od sta?o?ci zatrudnienia, bank udzielaj?c kredytu hipotecznego b?dzie zwraca? uwag? równie? na t? drug? kwesti?.

Ocena zawsze jest zmienna w czasie. Up?yw czasu sprawia, ?e po?yczkobiorca znajdzie si? z pewno?ci? w innej grupie wiekowej, a tym samym mo?e zmieni? si? jego ocena wiarygodno?ci. Przyk?adowo zobowi?zania niech?tnie s? udzielane osobom, które dopiero co uko?czy?y 18 lat – nawet je?li same zarabiaj? na swoje utrzymanie. Dopiero uko?czenie 21. roku ?ycia sprawia, ?e ta sama osoba staje si? atrakcyjniejsza dla po?yczkodawcy, nawet je?li nie zmieni? si? ?aden inny parametr poza wiekiem.

Wyniki badania scoringowego s? przedstawiane w ró?ny sposób: czasem s? to gwiazdki (w skali od 1 do 5), które oznaczaj? odpowiedni zakres; czasami jest to warto?? liczbowa (od 192 do 631). Przeliczenie punktów na gwiazdki w przypadku BIK jest nast?puj?ce:

 • 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka
 • 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki
 • 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki
 • 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki
 • 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek

Wiarygodno?? kredytowa – jakie instytucje interesuje?

Jak ju? wcze?niej wspominali?my, pocz?tkowo zdolno?? kredytow? okre?la?y przede wszystkim banki i instytucje kredytowe, jest to dla nich wr?cz wymagane poniewa? pieni?dze na kredyty pochodz? ze ?rodków powierzonych przez innych klientów. Obecnie si?ga po ni? coraz wi?cej instytucji finansowych, które maj? w?asne fundusze, w tym instytucje po?yczkowe, ale równie? us?ugodawcy telefonii komórkowej.

Dzia?anie to jest spowodowane tym, ?e nikt nie chce straci? pieni?dzy i wykonywa? us?ug dla osób, które nie b?d? potem mog?y si? wywi?za? ze zobowi?zania. Scoring pomog?, cho? zabrzmi to brutalnie, wyeliminowa? osoby, które b?d? mia?y najwi?ksz? trudno?? ze sp?at? zobowi?zania lub s? ju? zbyt obci??one finansowo.

Tutaj wspomnimy jeszcze tylko o tym, ?e scoring kredytowy instytucje finansowe mog? wykonywa? same na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów (w efekcie powstaje tak zwana karta aplikacyjna) lub korzysta? z us?ug innych podmiotów. Najbardziej znan? firm? w tej bran?y jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK – podstawowe informacje

Biuro to powsta?o w 1997 roku z inicjatywy banków oraz Zwi?zku Banków Polskich. Od tego czasu stanowi baz? danych na temat zobowi?za? finansowych osób fizycznych oraz przedsi?biorstw wobec banków i podmiotów wspó?pracuj?cych z BIK. S? równie? odnotowane opó?nienia w sp?atach, ale tego typu informacje o “zaleg?o?ciach” s? gromadzone przede wszystkim w biurach informacji gospodarczej i w Krajowym Rejestrze D?u?ników.

Na sprawdzanie naszych danych w BIK musimy wyrazi? zgod?, cz?sto jednak warunkiem otrzymania po?yczki jest pozytywna ocena wiarygodno?ci kredytowej sporz?dzona w?a?nie przez Biuro. Je?li wyrazimy na to zgod?, to BIK przechowuje i udost?pnia informacj? o naszym zobowi?zaniu przez 5 lat. Jest to korzystne zw?aszcza, gdy terminowo je sp?acili?my. W razie pojawienia si? zaleg?o?ci (powy?ej 30 dni) w sp?acie adnotacja o tym b?dzie figurowa?a przez 3 lata w systemie – nie jest tutaj wymagana zgoda.

Dane w BIK s? dost?pne dla instytucji finansowych oraz dla samych zainteresowanych: raz na 6 miesi?cy mo?ecie wyst?pi? o bezp?atny raport BIK na swój temat (wi?cej o tym w artykule: Jak sprawdzi? czy jeste? w BIK?). Je?li klient nigdy wcze?niej nie mia? ?adnego zobowi?zania, to proponowana jest mu ni?sza kwota zobowi?zania ni? ta, która zosta?a wyliczona na podstawie zdolno?ci kredytowej.

Warto jednak pami?ta?, ?e ocena w BIK jest bardzo dynamiczna. Ma na ni? wp?yw mi?dzy innymi ilo?? zapyta? ze strony instytucji kredytowych i ewentualnych odmów udzielenia po?yczki czy kredytu lub uruchomienie limitu kredytowego na koncie. Poniewa? do scoringu wliczane s? odmowy, to nie powinno si? sk?ada? zbyt wielu wniosków kredytowych. Po ewentualnej odmowie nale?y przeanalizowa? swoj? sytuacj?, poprawi? j?, gdy jest taka mo?liwo??, i dopiero wtedy ponownie stara? si? o kredyt lub po?yczk?.

Firmy po?yczkowe a scoring BIK

Mimo ?e przepisy tego nie reguluj?, obecnie coraz wi?cej po?yczkodawców wspó?pracuje z BIK. Ma to na celu obni?y? ilo?? niesp?aconych chwilówek i poprawi? rentowno?? firm. Po?yczki online s? udzielane bez za?wiadcze?, dlatego obarczone s? du?ym ryzykiem i maj? tak wysokie oprocentowanie. Informacja z BIK pozwala na analiz? sytuacji kredytowej danej osoby i ewentualn? odmow?, gdy zobowi?za? jest zbyt wiele.

Nad wynikiem scoringu mo?emy mie? kontrol?: wynik poprawiaj? terminowe sp?aty, wcze?niejsze uregulowanie zobowi?za?, konsolidacja kilku kredytów. Przy braniu chwilówki informacja z BIK jest tylko pomoc? dla instytucji po?yczkowej, wi?c nie nale?y ba? si? scoringu. Po?yczkodawca mo?e na przyk?ad zasugerowa? ni?sz? kwot? po?yczki lub wyd?u?enie czasu sp?aty. Na to nie musimy si? zgodzi? i po prostu wycofa? wniosek – nie nara?aj?c si? na odmow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *