1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. S?oneczne wakacje w ?rodku zimy? We? chwilówk? i sfinansuj urlop

S?oneczne wakacje w ?rodku zimy? We? chwilówk? i sfinansuj urlop

ludzie

Zima ju? na dobre zadomowi?a si? w naszym kraju. Otuli?a chodniki i ulice grub? warstw? ?niegu, a w prezencie przynios?a siarczysty mróz. Niestety, zimowe dni sta?y si? bardzo krótkie, a s?o?ce wygl?da zza chmur zdecydowanie rzadziej ni? by?my sobie tego ?yczyli. Chc?c „na?adowa? akumulatory” wielu Polaków w?a?nie teraz decyduje si? na wypraw? do ciep?ych, s?onecznych zak?tków globu. Dzi? podpowiemy, czy warto sfinansowa? taki wyjazd chwilówk? i jak po?ycza?, aby nie wpa?? w finansowe tarapaty.

Dost?pno?? po?yczek pozabankowych, czyli popularnych chwilówek jest obecnie naprawd? imponuj?ca. O dodatkowe pieni?dze mog? stara? si? osoby z niekorzystn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), emeryci czy studenci.

Aby zaci?gn?? po?yczk?, potrzebny jest jedynie dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i numer konta bankowego. Wszystkie niezb?dne procedury b?dziesz móg? wykona? przez internet, a pieni?dze trafi? na Twoje konto nawet w ci?gu 15 minut od pozytywnej decyzji po?yczkowej.

Dok?d po chwilówk? na wakacje?

Je?li jeste? nowym klientem, który nie korzysta? wcze?niej z us?ug firm po?yczkowych, b?dziesz móg? po?yczy? maksymalnie 3000 z?. Takiej po?yczki udzieli Ci firma Kredito24.

Kredito24 nie udziela jednak darmowych po?yczek i za ka?d? po?yczon? z?otówk? b?dziesz musia? ponie?? standardowe op?aty. Ile wynosz??

Koszty szybkiej po?yczki w Kredito24

Je?li po?yczysz 3000 z?, a p?atno?? roz?o?ysz na 30 dni, po up?ywie okresu sp?aty b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy 3848, 63 z?. Na koszty oko?opo?yczkowe sk?adaj? si?: prowizja w wysoko?ci 823,97 z? oraz 24,66 z? odsetek.

Trzeba przyzna?, ?e jest to ca?kiem sporo. Zw?aszcza bior?c pod uwag? fakt, ?e nieco ni?sz? kwot? (2500 z?), b?dziesz móg? po?yczy? zupe?nie za darmo.

Po?yczka online 2500 z? za darmo

Istniej? po?yczkodawcy, którzy udziel? Ci po?yczki zupe?nie za darmo. Jednym z nich jest firma Vivus, która proponuje klientom najwy?sz? obecnie kwot? darmowej po?yczki – 2500 z?.

Jak dzia?aj? darmowe po?yczki przez internet?

Darmowe po?yczki to oferta promocyjna, skierowana jedynie do nowych klientów konkretnego po?yczkodawcy. Zaci?gaj?c pierwsz? po?yczk? nie zap?acisz prowizji i ustawowych odsetek. Po up?ywie terminu sp?aty b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tyle, ile od niego po?yczy?e?.

Dok?d po darmow? po?yczk? online

Je?li nie chcesz lub nie mo?esz zaci?gn?? darmowej po?yczki w firmie Vivus, mo?esz wnioskowa? o dodatkow? gotówk? gdzie indziej.

Poni?sza tabela ilustruje maksymalne kwoty darmowych po?yczek w najpopularniejszych firmach po?yczkowych.

Nazwa firmy Maksymalna kwota pierwszej po?yczki
InCredit 2000 z?
LendOn 2000 z?
Ferratun Bank 1500 z?
NetCredit 2000 z?
Wonga 1500 z?
Vivus 2500 z?
Wonga 1500 z?
Filarum 1000 z?
Tani Kredyt 1700 z?
Extra Portfel 2000 z?
Money Man 1000 z?
Halo Po?yczka 2000 z?
Szybka Gotówka 2000 z?
Ofin 1500 z?
?atwy Kredyt 1500 z?
ViaSMS 1500 z?
Po?yczka Plus 1000 z?
Alfa Kredyt 1500 z?
Po?yczkomat 1500 z?
Credit.pl 1200 z?
Super Grosz 1000 z?
Smart Po?yczka 1000 z?
Soho Credit 1000 z?

Darmowa po?yczka a koszty wakacji

Istnieje bardzo du?e prawdopodobie?stwo, ?e darmowa chwilówka nie pozwoli Ci na pokrycie wszystkich kosztów, zwi?zanych z wakacyjnym wyjazdem. Nawet maksymalna kwota (2500 z?) rzadko kiedy umo?liwi sfinansowanie biletu lotniczego, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz wydatków, poniesionych na miejscu. Dodatkowe pieni?dze b?d? wi?c dobrym dodatkiem do bud?etu, który ju? posiadasz.

Co jednak, je?li chcia?by? sfinansowa? po?yczk? ca?y koszt wakacyjnego wyjazdu?

Pozabankowe po?yczki ratalne

Istniej? na naszym rynku równie? firmy, które specjalizuj? si? w udzielaniu pozabankowych po?yczek ratalnych. Korzystaj?c z us?ug takich po?yczkodawców b?dziesz móg? po?yczy? nawet 25 000 z? (Profi Credit).

Pami?taj jednak, ?e po?yczki ratalne nie s? darmowe, a ich koszty cz?sto s? stosunkowo wysokie.

Poni?ej przedstawimy, jak kszta?tuj? si? op?aty dodatkowe dla po?yczki w kwocie 5000 z?, zaci?gni?tej na 12 miesi?cy.

Ile kosztuje po?yczenie 5000 z? na 12 miesi?cy?

Pod lup? we?miemy 5 najpopularniejszych firm, udzielaj?cych po?yczek ratalnych – Hapi Po?yczki, Provident, Zaplo, Ferratum Bank i eKredycik.

Zaci?gaj?c po?yczk? w Hapi Po?yczki, b?dziesz musia? zap?aci? za ni? 3 013,59 z?. Miesi?czna rata wyniesie 667,89 z?, a kwota do sp?aty – 8 013,59 z?.

Po?yczaj?c pieni?dze w Providencie, miesi?czna rata wyniesie 638,67 z?, a ca?kowity koszt po?yczki 2 664,04 z?. W sumie b?dzie musia? odda? po?yczkodawcy 7 664,04 z?

Je?li zdecydujesz si? na po?yczk? w firmie Zaplo, koszty oko?opo?yczkowe wynios? 3024.96 z?. W sumie b?dzie musia? zwróci? 8024,96 z?, a wysoko?? miesi?cznej raty to 710 z?.

Korzystaj?c z us?ug Ferratum Bank, za dodatkowe pieni?dze zap?acisz 3019 z?, a wysoko?? miesi?cznej raty to 668,33 z?.

Zaci?gaj?c po?yczk? w firmie eKredycik, wysoko?? miesi?cznej raty wyniesie 668,69 z?, a koszty oko?opo?yczkowe 3023,61 z?.

Nazwa firmy Wysoko?? miesi?cznej raty Ca?kowity koszt po?yczki
Hapi Po?yczki 667,89 z? 3 013,59 z?
Provident 638,67 z? 2 664,04 z?
Zaplo 710 z? 3024,96 z?
eKredycik 668,69 z? 3 023,61 z?
Ferratum Bank 668,33 z? 3 019 z?

Po?yczki pozabankowe – zagro?enia

Wizja po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo powoduje, ?e si?ga po nie ogromna liczba osób, które podj??y decyzj? pod wp?ywem emocji czy impulsu. Nie zaznajamiaj?c si? uprzednio z tre?ci? umowy po?yczkowej s? ogromnie zdziwione faktem, ?e na skutek nieterminowej sp?aty po?yczkodawca mo?e rozpocz?? procedur? windykacyjn? i obci??y? ich dodatkowymi kosztami (np. kosztami monitów).

Jak wynika z bada?, przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, w ci?gu ostatnich dwunastu miesi?cy na skorzystanie z po?yczki online zdecydowa?o si? oko?o 10 proc. Polaków. A? jedna czwarta z nich przyzna?a, ?e nie wie, co nale?y zrobi? przed podpisaniem umowy po?yczkowej.

Skutki ?atwej dost?pno?ci chwilówek

?atwa dost?pno?? chwilówek powoduje, ?e mo?e zaci?gn?? je niemal ka?dy. Równie? osoby, które b?d? mia?y realne problemy z terminowym zwrotem po?yczonych pieni?dzy.

Wed?ug Diagnozy Spo?ecznej 2015, odsetek gospodarstw domowych w Polsce, które posiadaj? kredyty i po?yczki wyniós? w 2015 roku 34%, co przek?ada si? na ogromn? liczb? 4,6 mln zad?u?onych gospodarstw domowych.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Je?li nie sp?acisz darmowej po?yczki w terminie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo obci??y? Ci? odsetkami za nieterminow? sp?at?. Na szcz??cie, nie s? one wysokie. Po wprowadzeniu w ?ycie nowych zapisów ustawy antylichwiarskiej (w marcu 2016 roku), maksymalne koszty, zwi?zane z nieterminow? sp?at? po?yczki mog? wynosi? 6-krotno?? stopy lombardowej NBP, czyli obecnie 15% w skali roku.

Bior?c pod uwag? fakt, ?e firmy po?yczkowe nie zarabiaj? ju? na spó?nialskich klientach, zdecydowanie szybciej oddaj? sprawy do zewn?trznych firm windykacyjnych oraz do s?du.

Efektem post?powania s?dowego mog? by? zaj?cia komornicze. Nie tylko nieprzyjemne i stresuj?ce, ale równie? kosztowne.

Zanim podejmiesz decyzj?

To, czy decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki oka?e si? trafiona, zale?y przede wszystkim od Twojej sytuacji finansowej i co za tym idzie mo?liwo?ci terminowej sp?aty zobowi?zania. Nie mniej wa?ny jest równie? wybór sprawdzonego po?yczkodawcy, o stabilnej pozycji na rynku.

Realna ocena w?asnych mo?liwo?ci finansowych pozwoli Ci podj?? racjonaln?, odpowiedzialn? decyzj? i unikn?? d?ugofalowych, niekorzystnych (nie tylko dla portfela) konsekwencji.

Zanim podpiszesz umow? z po?yczkodawc? upewnij si?, ?e sp?ata po?yczki nie obci??y nadmiernie domowego bud?etu. Nawet w obliczu nieplanowanych wydatków, które pojawi? si? na Twojej drodze.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *