1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Sp?acamy chwilówk? – jak dobra? okres sp?aty?

Sp?acamy chwilówk? – jak dobra? okres sp?aty?

portfel finanse

Mog?oby si? zdawa?, ?e najtrudniejszy dla po?yczkobiorcy b?dzie wybór odpowiedniej chwilówki. Istnieje jednak tak wiele narz?dzi pomocniczych, jak porównywarka chwilówek, czy ranking, ?e chwilami wystarczy kilkana?cie minut, by w pe?ni przeanalizowa? wszystkie aspekty wybranej chwilówki i podj?? ostateczn? decyzj?. W gorszej sytuacji s? te osoby, które nie maj? sprecyzowanych oczekiwa? i nie wiedz?, ile dok?adnie potrzebuj? i w jakim okresie b?d? w stanie odda? pieni?dze. Przyda im si? kilka cennych wskazówek.

Jakie kwoty chwilówki mo?emy po?ycza??

Chwilówki, które aktualnie dost?pne s? na rynku po?yczkowym, s? naprawd? wysokie. Nawet je?li po?yczamy pierwszy raz, to mo?emy mie? do dyspozycji nawet kilka tysi?cy z?otych. Pocz?wszy od 3000 z?otych w Vivus, Kuki, czy Extra Portfel, po 5000 z?otych od Freezl, a? do 6000 z?otych w Szybka Gotówka. Co dziwne, w?a?nie tak du?e chwilówki mog? by? nie udogodnieniem, a problemem. Dlaczego? Maj?c mo?liwo?? po?yczenia wi?kszej ilo?ci gotówki, wi?kszo?? konsumentów skusi si? i zawnioskuje w?a?nie o tak? kwot?, jak? mo?e otrzyma?, a nie jakiej potrzebuje.

Warto pow?ci?gn?? jednak te zap?dy i wzi?? chwilówk? w takiej wysoko?ci, jaka jest absolutnie niezb?dna. Je?li nie wiemy, ile rzeczywi?cie pieni?dzy b?dzie nam potrzebne, bo na przyk?ad chwilówka potrzebna jest nam na organizacj? ?wi?t czy komunii, to zawsze lepiej za podstaw? chwilówki przyj?? minimum kosztowe, ni? po?ycza? na wyrost.

Chwilówki tylko na maksymalny okres?

Cz?sto kusi nas, by ustawi? okres sp?aty chwilówki na kilka lub kilkana?cie dni – mo?e oczekujemy na jaki? wi?kszy przyp?yw gotówki za jaki? czas i nie chcemy wi?za? si? z po?yczkodawc? na d?u?ej, ni? jest to konieczne.

Cz?st? motywacj? jest równie? ch?? obni?enia kosztów chwilówki. Warto jednak przeprowadzi? dok?adniejsze obliczenia, by przekona? si?, ?e wcale nie b?d? to takie du?e oszcz?dno?ci. Chwilówki na 10 dni w porównaniu do chwilówek na 30 dni to niejednokrotnie tylko kilkadziesi?t z?otych ró?nicy. Warto równie? zwróci? uwag? na chwilówki, które udzielane s? na znacznie d?u?sze okresy – 45 lub 60 dni. Ró?nice równie? nie b?d? tak wielkie, a czas na sp?at? nieporównywalnie d?u?szy, a przez to tak?e bezpieczniejszy dla po?yczkobiorcy.

Przyjrzyjmy si? przyk?adowym kosztom chwilówki na 1500 z?otych na 10, 20 oraz 30 dni, a tam, gdzie jest to mo?liwe, tak?e na 46 oraz 60 dni:

 • Vivus – 239 z?/ 255 z?/ 300 z?;
 • Creditstar – 137 z?/ 278 z?/ 417 z?;
 • Alfa Kredyt – 168 z?/ 229 z?/ 375 z?;
 • Soho Credit – 268 z?/ 358 z?/ 375 z?;
 • Szybka Gotówka – 259 z?/ 368 z?/ 423 z?/ 457 z? (65 dni);
 • Kuki – 285 z?/ 300 z?/ 315 z?;
 • Extra Portfel – 315 z?/ 379 z?/ 419 z?/ 448 z?;
 • LendOn – 316 z?/ 383 z?/ 420 z?/ 449 z?;
 • Filarum – 377 z?/ 382 z?/ 436 z?.

Ma?e ró?nice cenowe szczególnie widoczne s? w przypadku firm Vivus i Kuki. W tej drugiej firmie ró?nica pomi?dzy chwilówk? na 10 dni a chwilówk? na 30 dni wynosi tylko 30 z?otych. Podobnie ma?e ró?nice da si? zaobserwowa? w Szybka Gotówka. Co prawda w ogólnym rozrachunku chwilówka b?dzie dro?sza, ale ró?nica pomi?dzy najkrótszym a najd?u?szym okresem sp?aty to tylko 200 z?otych, natomiast ró?nica pomi?dzy chwilówk? 30-dniow? a 65-dniow? to 35 z?otych. Okres sp?aty za? jest ponad dwukrotnie d?u?szy.

Dlaczego wybiera? d?u?szy okres sp?aty?

D?ugi okres sp?aty chwilówki to równie? d?ugi czas na zebranie odpowiedniej ilo?ci pieni?dzy, czasami w naprawd? niewiele wi?kszej cenie. Trzeba te? wspomnie? o tym, ?e d?ugi okres sp?aty jest najkorzystniejszy wtedy, gdy zaci?gamy darmow? chwilówk?, za któr? nie poniesiemy ?adnych kosztów.

Mówi si?, ?e przezorny zawsze ubezpieczony i w tym przypadku jest to prawda. Czasami te kilkadziesi?t lub sto z?otych wi?cej, które trzeba b?dzie za niego zap?aci?, jest warte unikni?cia niesp?acenia chwilówki i w konsekwencji cz?sto spirali zad?u?enia. Pami?tajmy, ?e niekiedy wystarczy ma?a, nieprzewidziana przeciwno?? losy, by skrupulatnie wyliczony krótki okres sp?aty okaza? si? b??dny.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *