1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wcze?niejsza sp?ata kredytu a zwrot op?at

Wcze?niejsza sp?ata kredytu a zwrot op?at

po?yczka do r?ki

Wielu klientów banków oraz firm po?yczkowych nie wie, ?e po wcze?niejszym sp?aceniu zobowi?zania mo?e domaga? si? zwrotu cz??ci kosztów. Niech?tnie o takiej mo?liwo?ci przypominaj? kredytodawcy, dlatego g?os w tej sprawie postanowi? zabra? Rzecznik Finansowy i UOKiK.

Czasami zaci?gaj?c kredyt, czy po?yczk? dochodzi do sytuacji, ?e w trakcie jej sp?aty mamy ?rodki, aby uregulowa? ca?e zobowi?zanie. Wcze?niejsza sp?ata oznacza nie tylko oszcz?dno?? w postaci odsetek od kolejnych rat, ale tak?e bank, czy firma po?yczkowa powinna nam zwróci? cz??? kosztów prowizji oraz ubezpieczenia.

W praktyce firmy i instytucje bardzo niech?tnie oddaj? pieni?dze z tego tytu?y swoim klientom – o czym ?wiadczy ilo?? skarg do Rzecznika Finansowego. Od pocz?tku istnienia urz?du, do pa?dziernika 2015 roku na banki oraz pozabankowe instytucje po?yczkowe wp?yn??o ok. 500 skarg, z czego ok. 100 dotyczy?o nieadekwatnego zwrotu pieni?dzy za wcze?niejsze uregulowanie kredytu.

A obowi?zku rozliczenia kosztów za wcze?niejsz? sp?at?, mówi ustawa o kredycie konsumenckim. W zwi?zku z powy?szym g?os zabra? Rzecznik Finansowy i UOKiK, które chocia? nie maj? (cytat za stanowiskiem powy?szych organów):

kompetencji do wyk?adni przepisów prawa powszechnie obowi?zuj?cego, st?d prezentowane stanowisko nale?y odczytywa? jako istotn? wskazówk? interpretacyjn? dla uczestników rynku finansowego.

To dobry znak dla wszystkich konsumentów, którzy zaci?gn?li kredyt lub po?yczk? w banku lub pozabankowej instytucji po?yczkwej. Teraz b?dziemy mogli jeszcze ?mielej prosi? o zwrot nale?nych nam pieni?dzy.

Mamy równie? nadziej?, ?e powy?sze stanowisko do serca wezm? sobie po?yczkodawcy i kredytodawcy.

Dlatego, je?li sp?acili?cie wcze?niej swoje zobowi?zanie domagajcie si? od banku lub pozabankowej instytucji po?yczkowej zwrotu proporcjonalnych nale?no?ci!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *