1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Sp?ata chwilówki inn? chwilówk? to dobry pomys??

Sp?ata chwilówki inn? chwilówk? to dobry pomys??

Sp?ata chwilówki

W dzisiejszych czasach, kiedy ca?y czas jest si? pod??czonym do Internetu, zaci?gni?cie chwilówki jest bardzo ?atwe. Tak bardzo, ?e decyzje po?yczkobiorcy mog? bazowa? nie na w?asnym rozumie i potrzebach, a na impulsywno?ci i konsumpcjonizmie niekiedy niewspó?miernym do w?asnych mo?liwo?ci. Chybione wybory finansowe mog? by? naprawd? op?akane w skutkach, a pierwszym z nich b?dzie po prostu niesp?acenie chwilówki. Gro?ba jest na tyle powa?na, ?e w takiej sytuacji cz?sto pierwsze kroki kieruje si? po… kolejn? chwilówk?. Czy to dobry sposób na wyj?cie z opresji?

Jak sp?aci? zaleg?? chwilówk??

 Stoj?c przed wizj? sp?aty chwilówki, kiedy nie ma si? pieni?dzy, bardzo ?atwo jest wpa?? w panik?. Pierwsz? rzecz?, jak? powinien zrobi? po?yczkobiorca, jest próba zdobycia dodatkowych funduszy, które do?o?y?yby si? do wymaganej kwoty. Nadgodziny czy praca dorywcza by?yby najbardziej wskazane – nie tylko uchroni?yby po?yczkobiorc? od windykacji i dodatkowych kosztów, ale te? da?yby mu lekcj? na przysz?o?ci, by do chwilówek podej?? z wi?ksz? doz? odpowiedzialno?ci. Tak by?oby idealnie, ale ze wzgl?du na bardzo krótki czas sp?aty chwilówki nie zawsze b?dzie to mo?liwe.

Po?yczkobiorca mo?e si? wi?c zwróci? do rodziny i po?yczy? od nich prywatnie. Mo?e napotka? jednak trzy problemy. Po pierwsze, nie zawsze znajdzie si? kto? ch?tny, by pieni?dze po?yczy?. Po drugie, nawet je?li pojawi? si? ch?ci, nie jest powiedziane, ?e ta przyjazna osoba b?dzie dysponowa? odpowiednio wysok? kwot?. Po trzecie, niektórzy mog? mie? opory, by po?yczy? na sp?at? chwilówki i mog? te? uzna? po?yczkobiorc? za osob? nieodpowiedzialn? i niegodn? zaufania.

Je?li po?yczkobiorca nie znalaz? rozwi?zania w dwóch poprzednich mo?liwo?ciach, mo?e skierowa? si? w stron? innej chwilówki na sp?at? poprzedniej. Takie post?powanie mo?e si? uda?, ale mo?e te? jedynie skomplikowa? i tak ci??k? ju? sytuacj?.

Zagro?enia sp?aty jednej chwilówki inn?

Pierwsz? przeszkod?, jak? po?yczkobiorca mo?e napotka? na swojej drodze, jest to, ?e kolejny po?yczkodawca mo?e po??danej chwilówki po prostu nie udzieli?. Po?yczkobiorca, który znajdzie si? w trudnej sytuacji, a dodatkowo ma tak?e obci??on? przez inn? chwilówk? zdolno?? kredytow?, nie b?dzie zbyt wiarygodny.

Drug? rzecz?, jaka mo?e si? wydarzy?, s? potencjalne trudno?ci ze znalezieniem chwilówki w odpowiedniej wysoko?ci. Je?eli pierwsza opiewa?a na wysok? kwot?, by? mo?e konieczne b?dzie zaci?gni?cie kilku chwilówek naraz, by zebra? wszystkie pieni?dze. To ju? nie jest sytuacja niebezpieczna, a patologiczna i nie nale?y si? do niej ucieka?, nawet je?li ma si? nó? na gardle.

Trzeci? i najwa?niejsz? konsekwencj? sp?aty jednej chwilówki inn?, jest mo?liwo?? popadni?cia w spiral? zad?u?enia. Przy drugiej chwilówce tak?e mog? pojawi? si? problemy ze sp?at?, a wtedy jeszcze ?atwiej b?dzie si?gn?? po nast?pn?, i nast?pn?, i nast?pn?, coraz wi?ksz?. W ko?cu ?adna firma nie b?dzie chcia?a po?yczy? pieni?dzy, a po?yczkobiorca zostanie z wysokimi d?ugami.

Kiedy sp?aca? chwilówk? kolejn? chwilówk??

Sp?acanie chwilówki w?a?nie w taki sposób jest dopuszczalne w?a?ciwie tylko w jednej sytuacji – je?eli jeste?my na 100% pewni, ?e uda nam si? j? sp?aci?. Nie mo?e by? to jednak prze?wiadczenie, a absolutna pewno??, np. wtedy, gdy czekamy na przelew lub zaleg?? wyp?at? i wiemy, ?e trafi do nas za kilka dni. Wtedy nie b?dziemy ryzykowa? konsekwencji braku sp?aty, ale te? b?dziemy spokojni o to, ?e kolejn? chwilówk? równie? uda nam si? sp?aci?. To mo?e by? nawet korzystne, je?li zaci?gniemy chwilówk? darmow?.

Je?li nie mamy mo?liwo?ci zdobycia pieni?dzy na sp?at? chwilówki, a nie chcemy zaci?ga? kolejnej, warto przed up?ywem ostatecznego terminu sp?aty skontaktowa? si? z po?yczkodawc?. Prawdopodobnie zaproponuje on kilka scenariuszy wyj?cia z problemów. Pierwszym z nich b?dzie przed?u?enie chwilówki, a drugim – roz?o?enie chwilówki na raty. Oba rozwi?zania s? p?atne, ale niekiedy mog? by? jedynym rozs?dnym wyborem. Niesp?acona chwilówka lub, co gorsza, spirala zad?u?enia z pewno?ci? b?d? mia?y du?o powa?niejsze skutki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *