1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Sp?ata komornika a wzi?cie chwilówki – jakie s? szanse?

Sp?ata komornika a wzi?cie chwilówki – jakie s? szanse?

komornik

Chwilówki z komornikiem s? zjawiskiem bardzo rzadko wyst?puj?cym, nawet na rynku pozabankowym. Otrzymanie chwilówki w takiej sytuacji b?dzie mo?e nie niemo?liwe, ale na pewno bardzo trudne. Ma?o kto zaufa bowiem osobie, która ma niesp?acone d?ugi, a dodatkowo  jego maj?tek podlega zaj?ciu komorniczemu. Znacznemu ograniczeniu podlega bowiem zdolno?? kredytowa takiej osoby – nie tylko musi miesi?cznie przeznacza? pewn? kwot? na sp?at? d?ugów, ale z pewno?ci? te? zaj?ciu uleg?o jego wynagrodzenie. Jak jednak przedstawia si? sytuacja, gdy komornik zostanie sp?acony? Czy egzekucja zostawia jaki? ?lad uniemo?liwiaj?cy zaci?gni?cie chwilówki?

Jakie konsekwencje przyniesie sp?ata komornika?

Je?li sp?acimy wszystkie swoje zaleg?o?ci finansowe, powsta?e na przyk?ad z powodu nadmiernego i nierozs?dnego zaci?gania chwilówek, nasza sytuacja zmieni si? diametralnie. Najlepsz? wiadomo?ci? dla nieterminowego po?yczkobiorcy jest to, ?e w ci?gu 14 dni od sp?aty wszystkich nale?no?ci, wierzyciel ma obowi?zek usun?? wpisy o zad?u?eniu widniej?ce w KRD, BIG Infomonitor, ERIF lub jakiejkolwiek innej bazie d?u?ników, z której skorzysta?. Je?li tego nie zrobi, mo?emy wezwa? go do poczynienia tego kroku, lub zg?osi? t? niedogodno?? w BIK.

Warto przy tym wspomnie?, ?e prawie wszystkie chwilówki wymagaj? tego, by mie? czyste konto w tych rejestrach. Figurowanie w nich po prostu zamyka drog? do chwilówki i nie pomog?aby nawet relatywnie wysoka zdolno?? kredytowa. Ta oczywi?cie równie? znacznie si? poprawi, je?eli sp?acimy komornika i zniknie zaj?cie na wynagrodzeniu i oszcz?dno?ciach zgromadzonych na koncie bankowym.

Problemem pozostan? jednak negatywne wpisy w BIK, które nie znikn? wraz ze sp?at? wszystkich nale?no?ci. Z?? wiadomo?ci? jest to, ?e niestety mog? one by? przetwarzane bez zgody konsumenta nawet przez 5 lat, a wi?c nie b?dziemy mie? ?adnej mo?liwo?ci, by je trwale usun??. Na szcz??cie chwilówki prezentuj? du?o ?agodniejsze podej?cie do opó?nie? w sp?atach w BIK ni? do d?ugów. Dla takich po?yczkobiorców przeznaczone b?d? przede wszystkim chwilówki bez BIK, które w badaniu zdolno?ci kredytowej nie b?d? bra?y pod uwag? opó?nie? w sp?acie poprzednich zobowi?za?.

Gdzie znajdziemy takie chwilówki?

Wbrew pozorom negatywne wpisy w BIK wci?? pozostawiaj? wiele atrakcyjnych mo?liwo?ci na pozyskanie chwilówki. Nie b?d? one mia?y wielkiej wagi nawet u po?yczkodawców rozpoznawalnych, op?acalnych cenowo i – wydawa?oby si? – prezentuj?cych restrykcyjne podej?cie do zdolno?ci kredytowej swoich klientów. Po sp?acie komornika wci?? mamy wysokie szanse na chwilówki w firmach:

Oczywi?cie trzeba wzi?? pod uwag? to, ?e dopiero co sp?acone d?ugi nie mog? wynika? z chwilówki w jednej w tych firm. W?a?ciwie nawet opó?nienie w sp?acie b?dzie dzia?a?o na niekorzy?? po?yczkobiorcy i chwilówki nie b?d? mog?y zosta? udzielone. D?ug powinien pochodzi? raczej z innego zobowi?zania finansowego, nale?no?ci niekredytowej lub chwilówki zaci?gni?tej w innej firmie. Je?li tak w?a?nie by?o, to mamy równie? mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki darmowej. Pami?tajmy tylko o tym, by tym razem sp?aci? j? w terminie.

Chwilówki nie zawsze b?d? odpowiednie

Mimo ?e otrzymanie chwilówki tu? po sp?acie komornika jest nie tylko mo?liwe, ale i wielce prawdopodobne, w pierwszej kolejno?ci powinni?my zastanowi? si?, czy jest ona naprawd? konieczna i niezb?dna. Wp?dzanie si? w d?ugi tu? po sp?acie poprzednich mo?e okaza? si? z?ym pomys?em, który zniweczy wszystkie wysi?ki w?o?one w to, by z d?ugów wyj??. Podstawow? zasad? zaci?gania chwilówek jest bowiem opieranie wszystkiego na rozs?dku po?yczkobiorcy i tego, czy mo?e on sumiennie oceni? swoj? sytuacj? finansow? i mo?liwo?? sp?aty. Skoro sp?ata komornika by?a mo?liwa bez chwilówek, to by? mo?e powinni?my j? zostawi? tylko na szczególne okazje, które wymagaj? chwilówki w trybie pilnym. W przeciwnym wypadku mo?emy sobie zablokowa? drog? do chwilówek na d?ugi czas.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *