1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Sp?ata po?yczki inn? po?yczk? – jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

Sp?ata po?yczki inn? po?yczk? – jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

Sp?ata po?yczki inn? po?yczk? – jak nie wpa?? w spiral? zad?u?enia?

Zaci?gni?cie po?yczki internetowej jest obecnie na tyle u?atwione, ?e na chwilówk? decydujemy si? cz?sto zbyt pochodnie i niewspó?miernie do naszych mo?liwo?ci finansowych. Po czasie mo?e okaza? si?, ?e po?yczki nie mo?emy sp?aci? na czas. Je?li nie mamy na to odpowiednich funduszy i nie mo?emy po?yczy? od rodziny lub przyjació?, pierwsze kroki zwykle kierujemy w stron? firmy po?yczkowej i… kolejnej chwilówki. Nie jest to zdecydowanie najbardziej polecany sposób na sp?at? swoich zobowi?za?, ale niekiedy jedyny. Mimo tego trzeba uwa?a? na to, by kolejna po?yczka nie by?a tylko kolejnym krokiem w stron? p?tli kredytowej.

Co, je?li nie sp?ata po?yczki inn? po?yczk??

Zaci?gni?cie nast?pnej po?yczki jest niew?tpliw? wygod? dla po?yczkobiorcy, który odsuwa od siebie ewentualne domaganie si? sp?aty ze strony wierzyciela lub firmy windykacyjnej, mo?liwe post?powanie s?dowe i komornicze. Mo?e mie? wi?c bardzo pozytywne, d?ugofalowe skutki i, wbrew pozorom, zamiast nadmiernie zad?u?y?, pomo?e tego zad?u?enia unikn??. Dobrze jednak rozwa?y? wszystkie opcje zamienne, nawet jeszcze wcze?niej, przed zaci?gni?ciem po?yczki. Mo?e to by?:

 • D?u?szy okres sp?aty standardowej chwilówki. Nie we wszystkich firmach po?yczkowych otrzymamy chwilówk? wy??cznie na 30 dni. Niektóre firmy mog? zaproponowa? 45 – LendOn czy nawet 60 dni – Wonga.
 • Przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie po?yczki. Ta forma „ratowania si?” od braku sp?aty jest bardzo podobna jak zaci?gni?cie innej chwilówki na sp?at? poprzedniej. Mo?e si? jednak okaza? korzystniejsza, gdy? udzielana jest albo przez tego samego, albo przez zaprzyja?nionego po?yczkodawc?, który ma ju? wiedz? o tym, jak wygl?da nasza sytuacja finansowa. Ch?tniej i szybciej udzieli wi?c kolejnej po?yczki. Mankamentem takiego rozwi?zania jest jednak to, ?e zawsze b?dzie p?atna. Nie ma natomiast przeszkód, by kolejna chwilówka by?a – tak samo, jak pierwsza – darmowa. Szerzej t? kwesti? opisali?my w artykule Gdzie najlepiej przed?u?y? okres sp?aty po?yczki?
 • Roz?o?enie chwilówki na raty. Niektórzy po?yczkodawcy, tacy jak NetCredit czy MoneyMan, dopuszczaj? mo?liwo?? takiego rozwi?zania, nawet je?li termin sp?aty zobowi?zania ju? up?yn??. Trzeba jednak pami?ta?, ?e jest to opcja dodatkowo p?atna, si?gaj?ca nawet 20% kwoty po?yczki.
 • Po?yczka konsolidacyjna. Je?li mamy kilka chwilówek w tym samym czasie, przed?u?anie lub refinansowanie po?yczki mo?e mija? si? z celem i wp?dzi? w finansowe k?opoty. W taki sam sposób mo?e zadzia?a? równie? zaci?gni?cie kolejnej, która w najlepszym przypadku pomo?e sp?aci? tylko jedn? z zaleg?ych chwilówek. Po?yczka konsolidacyjna natomiast, taka jak w przypadku firmy Ekassa, zostanie od razu przeznaczona na sp?at? wszystkich zobowi?za?. W tym przypadku mo?emy skonsolidowa? chwilówki nawet do 16 000 z?otych, z czego ponad 12 000 mo?e zosta? przeznaczone na sp?at? innych zobowi?za?, a reszta stanowi? kwot? zapasow?.

Po?yczka ratalna na sp?at? chwilówki?

Przed?u?enie, refinansowanie i zaci?gni?cie kolejnej chwilówki ma jedn? wad?, czyli relatywnie krótki dodatkowy czas na sp?at? zobowi?zania. Mo?e to prowadzi? do tego, ?e na sp?at? drugiej ju? chwilówki potrzebna b?dzie kolejna. Nie jest to niestety opcja darmowa i trzeba b?dzie za ni? zap?aci?, czasami nawet sporo. Mimo wszystko, ze wszystkich dost?pnych opcji, jest to rozwi?zanie najkorzystniejsze. Dlaczego? Powodami, dla których warto zainteresowa? si? tak? form? zobowi?zania, s?:

 • Mo?liwo?? roz?o?enia zobowi?zania na niskie miesi?czne raty. Bior?c pod uwag? to, ?e kwoty chwilówek nie s? a? tak wysokie (powiedzmy, ?e jest to kilka tysi?cy z?otych), roz?o?enie sp?aty na 24, 36 lub nawet 48 miesi?cy sprawi, ?e miesi?czne raty b?d? naprawd? niskie, jak najbardziej dostosowane do miesi?cznego bud?etu.
 • Relatywna ?atwo?? w uzyskaniu po?yczki. Ze wzgl?du na do?? niskie miesi?czne raty, nie ma konieczno?ci mie? bardzo wysokiej zdolno?ci kredytowej, by uzyska? takie zobowi?zanie. Co prawda, przyda si? wtedy stabilne zatrudnienie i sta?e dochody, ale zarobki nie musz? by? tak wysokie.
 • Mo?liwo?? uzyskania po?yczki spo?eczno?ciowej. Po?yczki spo?eczno?ciowe od innych ró?ni? si? tym, ?e z ?atwo?ci? mo?emy uzyska? po?yczk? bez BIK, a nawet bez KRD. Mo?emy si? o nie stara? nawet wtedy, je?li nasza chwilówka si? ju? przeterminowa?a. Wszystko zale?y od inwestora, który mo?e po?yczy? swoje pieni?dze równie? tym osobom, które maj? inne, niesp?acone zobowi?zania i niezbyt wysok? zdolno?? kredytow?.

Rozwi?zanie dopasowane do w?asnych problemów

Istot? rozwi?zania problemów ze sp?at? po?yczki nie jest to, by wybra? rozwi?zanie najta?sze, czy najbardziej d?ugoterminowe, ale przede wszystkim najbardziej dopasowane do w?asnej sytuacji finansowej. Je?li sp?ata po?yczki wynika z d?ugotrwa?ych, trwaj?cych ju? od d?u?szego czasu problemów finansowych, korzystniejsza b?dzie po?yczka ratalna, która nie obci??y zbytnio po?yczkobiorcy i nie wywo?a ryzyka dalszego zad?u?enia si?. Na problemy krótkotrwa?e i wywo?ane np. drobnymi opó?nieniami w wyp?acie od pracodawcy, dobra b?dzie natomiast chwilówka, któr? bez problemu uda si? sp?aci?. Ka?da kolejna po?yczka jest jednak?e ryzykowna, dlatego ka?d? z nich warto przemy?le? bardzo dog??bnie. Najlepiej, je?li we?mie si? pod uwag? tak? ewentualno?? jeszcze przed zaci?gni?ciem pierwotnego zobowi?zania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *