1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Spó?dzielcza Kasa Oszcz?dno?ciowo – Kredytowa a firma po?yczkowa

Spó?dzielcza Kasa Oszcz?dno?ciowo – Kredytowa a firma po?yczkowa

Spó?dzielcza Kasa Oszcz?dno?ciowo - Kredytowa a firma po?yczkowa

Chc?c po?yczy? pieni?dze, ale nie od banku zwykle do wyboru s? dwie instytucje. Albo jest to SKOK, albo firma po?yczkowa. Jednak wiele osób boi si?, ?e prywatna firma po?yczaj?ca pieni?dze mo?e w umowach ukry? jakie? kruczki prawne czy dodatkowe koszty, podczas gdy dzia?alno?? SKOKów regulowana jest przez osobn? ustaw?. Wedle opinii Polaków s? one bezpieczniejsze ni? instytucje po?yczkowe i oferuj? równie dobre po?yczki jak banki. Ale czy na pewno tak jest?

Czym s? SKOKi?

SKOK to skrócona nazwa Spó?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, czyli instytucji o charakterze spó?dzielczym, która zrzesza grono ludzi po??czonych wspólnym celem. W tym wypadku jest to wspólne oszcz?dzanie i po?yczanie sobie pieni?dzy. Dlatego w?a?nie SKOKi stanowi? ?wietn? alternatyw? dla banków komercyjnych czy innych instytucji finansowych. Wed?ug bada? instytutu Millward Brown ta instytucja cieszy si? zaufaniem a? 92% jej cz?onków.

Pocz?tki inicjatywy SKOKów si?gaj? 1890 roku, gdy Franciszek Stefczyk otworzy? pierwsz? Spó?k? Oszcz?dno?ci i Po?yczek. Mia?a ona by? alternatyw? dla po?yczania pieni?dzy od lichwiarzy przez zwyk?ych ludzi. Z za?o?enia pieni?dze Polaków mia?y pozosta? w r?kach Polaków. Obecnie na bazie tego pomys?u dzia?aj? obecne SKOKi za?o?one w tej formie po raz pierwszy w 1992 roku. Dzisiaj takie instytucje dzia?aj? nie tylko w Polsce, ale w 105 krajach i zrzeszaj? a? 217 milionów ludzi. Zatem nie mo?na powiedzie?, ?e jest to instytucja prywatna czy ma?o znana. W samej Polsce do SKOKów nale?y 1,9 miliona osób. Dzia?alno?? SKOKów w Polsce reguluje ustawa o spó?dzielczych kasach oszcz?dno?ciowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku. Z kolei mi?dzynarodowe zasady dzia?alno?ci kas spó?dzielczych zosta?y uregulowane przez Komisj? Cz?onkowsk? ?wiatowej Rady Zwi?zków Kredytowych z dnia 24 sierpnia 1984 roku.

Bezpiecze?stwo pieni?dzy w SKOKach

Jak wynika z samej idei najpierw w kasie musz? zgromadzi? si? pieni?dze, aby móc je po?yczy?. Jednak warto wiedzie?, ?e gromadzone na swoim koncie indywidualnym ?rodki w SKOKu s? bezpieczne. Gwarantuje to Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 euro na osob?. Oboj?tnie czy s? to pieni?dze zgromadzone na rachunku IKD czy na rachunku oszcz?dno?ciowym KSO albo na lokatach. Ponadto sama ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku bardzo ?ci?le okre?la zasady funkcjonowania instytucji tego typu.

Ró?nice mi?dzy SKOKami a bankami

W wypadku SKOKów mo?na mówi? o idei wspólnoty. Banki z kolei tylko obs?uguj? konsumentów, a SKOKi ich zrzeszaj?. Dlatego te? cz?onkowie kas s? ich wspó?w?a?cicielami, a ka?da osoba, która przyjdzie na przyk?ad po po?yczk? musi najpierw zosta? cz?onkiem kasy. Ponadto instytucje te maj? pracowa? na rzecz swoich cz?onków, a nie maksymalizowa? zysk ich kosztem. Z kolei banki wyp?acaj? dywidendy swoim akcjonariuszom, a SKOKI stawiaj? na rozwój i wspólne korzy?ci. G?ówn? ró?nic? jest jednak to, ?e wi?kszo?? banków w Polsce jest oparta na zagranicznym kapitale, podczas gdy SKOKi opiewaj? tylko i wy??cznie w polski kapita?.

Jak zosta? cz?onkiem SKOKu?

?eby móc mie? konto oszcz?dno?ciowe, za?o?y? lokat? czy wzi?? po?yczk? trzeba zosta? cz?onkiem SKOKu. Jest to bardzo proste. Wystarczy wype?ni? deklaracj? cz?onkowsk?, zap?aci? wpisowe, wykupi? co najmniej jeden udzia?, wnie?? wk?ad cz?onkowski, a je?li dany SKOK dzia?a przy stowarzyszeniu równie? do niego trzeba przyst?pi?. Ale w wypadku wyst?pienia z kasy i wpisowe, i koszt udzia?u czy wk?adu cz?onkowskiego s? zwracane.

Kredyt w SKOKu, banku czy w firmie po?yczkowej?

Wiele osób zapisuje si? do SKOKów tylko po to, aby móc w nich wnioskowa? o kredyt, poniewa? bank nie chce im go da?, a firmy po?yczkowe wydaj? si? im by? drogie. Jednak mo?na powiedzie?, ?e SKOK to tylko alternatywa dla banku, bo firmy po?yczkowe potrafi? mie? nawet lepsze oferty jak darmowe chwilówki.

Warto wiedzie?, ?e SKOKi tak jak banki, ale w przeciwie?stwie do pozabankowych instytucji po?yczkowych sprawdzaj? swoich klientów w BIK, czasami równie? w KRD. Sprawdzanie BIK jest obligatoryjne i nie da si? tego omin??. Ale posiadanie starego, negatywnego wpisu na nisk? kwot? nie przekre?la mo?liwo?ci dostania kredytu, poniewa? tutaj decyduje nie algorytm bankowy, a cz?owiek – kierownik oddzia?u. W wypadku po?yczek pozabankowych mo?na mie? nawet negatywne wpisy w BIG, ale tak samo dosta? po?yczk?.

Tanie oferty kredytów dostaj? zwykle d?ugoletni cz?onkowie SKOKów, wi?c nowa osoba nie mo?e liczy? na najlepsz? z dost?pnych ofert, ale mimo wszystko jest to wci?? bardzo op?acalna opcja. Z kolei w wypadku firm po?yczkowych panuje trend na darmow? pierwsz? po?yczk?, czyli to nowi klienci s? premiowani. Wszystkie instytucje finansowe zawsze wyliczaj? zdolno?? kredytow? przed udzieleniem kredytu czy po?yczki. Tutaj nie ma ?adnych ró?nic w warunkach, ale z kolei z opinii klientów wynika, ?e to w pozabankowej instytucji po?yczkowej naj?atwiej jest dosta? wysok? po?yczk? przy zarobkach minimalnych.

Tak?e formalno?ci jest mniej ni? w wypadku sk?adania wniosku o kredyt w banku. Jednak najpierw trzeba zosta? cz?onkiem kasy, a dopiero potem mo?na taki wniosek sk?ada?. Oczywi?cie potrzebny b?dzie do tego wa?ny dowód osobisty i za?wiadczenie o dochodach, ale to nadal mniej ni? w banku b?d? od nas wymaga?. Z tym, ?e w firmie po?yczkowej mo?na z?o?y? wniosek o po?yczk? przez Internet i poda? tylko o?wiadczenie o dochodach, w którym samodzielnie wpisuje si? kwoty dochodów i wydatków oraz tytu? otrzymywania dochodów. Zatem w pozabankowych instytucjach finansowych jest jeszcze mniej formalno?ci.

Dla kogo s? SKOKi?

Przede wszystkim SKOKi dedykowane s? osobom wierz?cym w idee dzielenia si? pieni?dzmi oraz w polski kapita?. W firmach po?yczkowych te? ró?nie bywa z kapita?em, poniewa? mimo polskich nazw mog? mie? w?a?ciciela w Wielkiej Brytanii. Tak samo te? banki. Ponadto te instytucje zawsze stawiaj? zysk przed lud?mi, a kasy spó?dzielcze dzia?aj? na odwrotnej zasadzie najpierw ludzie, potem zyski. Oprócz samej szczytnej idei jest to te? miejsce, gdzie idzie si? po kredyt gotówkowy, gdy bank takiego odmówi. Dopiero ostatni? desk? ratunku s? firmy po?yczkowe, na które liczymy, gdy i kasa oszcz?dno?ciowa da odmown? decyzj?.

Czy warto przyst?powa? do kasy trzeba rozwa?y? samemu, ale oszcz?dno?ci sk?adane na koncie indywidualnym b?d? tak samo bezpieczne jak pieni?dze trzymane w banku, a kredyt gotówkowy b?dzie mo?na dosta? nawet ?atwiej. Z tym, ?e tak jak w banku i tutaj trzeba b?dzie zosta? sta?ym klientem, aby móc liczy? na lepsze warunki kredytowe czy wy?sze oprocentowanie lokaty. Z kolei w wypadku po?yczek gotówkowych od firm po?yczkowych to nowi klienci mog? liczy? na du?e ulgi i na przyk?ad darmow? pierwsz? po?yczk?, co jest niespotykane w wypadku SKOKów i banków komercyjnych, poniewa? one nie maj? w ?wietle ustaw takiego prawa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *