1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Sprawd? gdzie dostaniesz po?yczk?, je?li zmagasz si? z zaj?ciem komorniczym

Sprawd? gdzie dostaniesz po?yczk?, je?li zmagasz si? z zaj?ciem komorniczym

znak zapytania

Je?li zmagasz si? z zaj?ciem komorniczym, zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej nie b?dzie zadaniem ?atwym. Na szcz??cie, nie b?dzie równie? niemo?liwe. Je?li szukasz chwilówki dla zad?u?onych, koniecznie przeczytaj nasze wskazówki. W artykule sprawdzimy, gdzie szuka? takich po?yczek. Podpowiemy równie? na co uwa?a? i w jaki sposób wybra? godnego zaufania po?yczkodawc?.

Pozabankowi po?yczkodawcy s? zdecydowanie mniej restrykcyjni ni? banki. Udzielaj? po?yczek osobom z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u oraz tym, których dane zosta?y wpisane do Biur Informacji Gospodarczej.

Czy równie ch?tnie po?ycz? pieni?dze osobie z zaj?ciem komorniczym?

Po?yczki dla osób z zaj?ciem komorniczym – gdzie ich szuka??

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e nie wszystkie firmy po?yczkowe zdecyduj? si? zaufa? osobie, która zmaga si? z zad?u?eniem i zaj?ciem komorniczym. Nawet bior?c pod uwag? ogromn? elastyczno?? pozabankowych po?yczkodawców i indywidualne traktowanie ka?dego klienta. Zaj?cie komornicze to dla wi?kszo?ci z nich zbyt du?e ryzyko. Nie oznacza to jednak, ?e osoba z zaj?ciem komorniczym nie ma szans na otrzymanie dodatkowej gotówki.

Po?yczka dla zad?u?onych w Pandamoney 

Je?li na Twoje konto „wszed?” komornik, mo?esz otrzyma? po?yczk? np. w Pandamoney. Warto wiedzie? jednak, ?e nie wszystkich zad?u?onych klientów firma potraktuje jednakowo. Po?yczkodawca zastrzega, ?e decyzja o przyznaniu po?yczki zawsze podejmowana jest w oparciu o indywidualne czynniki. Wiele zale?y tutaj od kwoty zad?u?enia i ilo?ci zaj?? komorniczych. Nie mniej wa?ne s? aktualne dochody po?yczkobiorcy, liczba osób w gospodarstwie domowym, posiadane nieruchomo?ci i ruchomo?ci.

Kto mo?e po?yczy? pieni?dze w Pandamoney?

Szybk? po?yczk? w Pandamoney mo?e otrzyma? osoba, która:

 • jest pe?noletnia,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • przebywa na terenie kraju,
 • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz konto w banku.

Korzystaj?c z us?ug Pandamoney mo?esz po?yczy? maksymalnie 1800 z? na 30 dni. Po?yczkodawca nie udziela obecnie darmowych chwilówek. Nowi klienci Pandamoney pokryj? wi?c standardowe koszty oko?opo?yczkowe.

Po?yczka dla d?u?nika w Profi Credit

Je?li zmagasz si? z zaj?ciem komorniczym, mo?esz po?yczy? pieni?dze tak?e w Profi Credit. Ten po?yczkodawca oferuje obecnie najwy?sz? na rynku pozabankow? po?yczk? rataln?. Korzystaj?c z us?ug Profi Credit po?yczysz a? 25 000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na maksymalnie 36 miesi?cznych rat.

Kto mo?e po?yczy? pieni?dze w Profi Credit?

Po?yczk? w Profi Credit mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 80 lat,
 • posiada nr PESEL,
 • posiada sta?e ?ród?o dochodu.

Alternatywa dla szybkiej po?yczki pozabankowej mo?e by? zaci?gni?cie po?yczki pod zastaw.. Sprawd?my, na czym polega takie rozwi?zanie.

Po?yczka pod zastaw

O po?yczk? pod zastaw mo?e wnioskowa? osoba, która posiada nieruchomo?? lub auto.

To w?a?nie one stanowi? najpopularniejszy rodzaj zabezpieczenia takiej po?yczki.

Firmy, udzielaj?ce po?yczek pod zastaw nie wymagaj? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach ani wyci?gów z konta. Nie sprawdzaj? tak?e historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej i nie weryfikuj? baz d?u?ników – Krajowego Rejestru D?ugów, Rejestru D?u?ników ERIF oraz BIG Info Monitora.

Po?yczka pod zastaw doskonale spe?ni wi?c oczekiwania osób zad?u?onych, z windykacj? czy zaj?ciem komorniczym.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? pod zastaw?

Po?yczk? pod zastaw mo?e zaci?gn?? osoba, b?d?ca w?a?cicielem nieruchomo?ci lub auta. Co wa?ne, auto nie mo?e by? przedmiotem umowy leasingowej. Nie mo?e by? równie? w kredycie.

Podobnie zreszt? jak mieszkanie, dom, dzia?ka budowlane z planem zagospodarowania, kamienica, hotel, grunt rolny, ziemia rolna, lokal u?ytkowy, czy biurowiec.

Limit wieku po?yczkobiorcy zale?y od konkretnej firmy po?yczkowej. Istniej? po?yczkodawcy, którzy udziel? po?yczki osobie w wieku 18 lat. W innych doln? granic? wieku b?dzie co najmniej 21 lat.

Po?yczka pod zastaw auta

Aby po?yczy? pieni?dze pod zastaw auta, pojazd nie powinien by? starszy ni? 8 -12 lat. Musi posiada? wa?ne badanie techniczne oraz ubezpieczenie (w zale?no?ci od firmy niezb?dna mo?e by? jedynie polisa OC lub OC i AC).

Po?yczaj?c pieni?dze pod zastaw auta, mo?esz otrzyma? kwot? równ? 80-85 proc. warto?ci rynkowej pojazdu. Zak?adaj?c, ?e Twoje auto jest warte oko?o 30 000 z?, maksymalna warto?? po?yczki mo?e wynie?? nawet 24 000 – 25 500 z?.

Jakie dokumenty nale?y dostarczy po?yczkodawcy, aby otrzyma? po?yczk? pod zastaw pojazdu?

Aby po?yczy? pieni?dze pod zastaw auta nale?y dostarczy? po?yczkodawcy kopi? lub skan:

 • dowodu osobistego,
 • drugiego dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem (np. prawa jazdy),
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • polisy OC (czasem tak?e AC),
 • karty pojazdu.

Po podpisaniu umowy po?yczkowej b?dziesz móg? u?ytkowa? swój pojazd w standardowy sposób.

Decyduj?c si? na zaci?gni?cie po?yczki pod zastaw auta, musisz liczy? si? z tym, ?e po?yczkodawca b?dzie figurowa? w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako drugi w?a?ciciel. Zmiany danych musisz dokona? osobi?cie w wydziale komunikacji, w?a?ciwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Pami?taj, ?e je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo przej?? Twój samochód. Gra toczy si? wi?c o bardzo wysok? stawk?.

Po?yczka pod zastaw nieruchomo?ci

Je?li jeste? w?a?cicielem domu, mieszkania czy gruntu, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci. W zale?no?ci od firmy, otrzymasz kwot? równ?  60 – 80 proc. warto?ci nieruchomo?ci.

Jakie dokumenty s? potrzebne do zaci?gni?cia po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci?

Lista niezb?dnych dokumentów mo?e – w zale?no?ci od konkretnej firmy – kszta?towa? si? w nieco odmienny sposób.

Zazwyczaj b?d? to jednak (w przypadku po?yczki pod zastaw mieszkania):

 • numer ksi?gi wieczystej mieszkania,
 • zdj?cia ka?dego pomieszczenia,
 • zdj?cia budynku mieszkalnego,
 • za?wiadczenie o prawie do lokalu/w?asno?ci,
 • za?wiadczenie o zad?u?eniu czynszowym b?d? jego braku,
 • za?wiadczenie o ilo?ci zameldowanych w mieszkaniu osób,
 • akt nabycia mieszkania,
 • za?wiadczenie z urz?du skarbowego o zap?aconym/niezap?aconym podatku (w przypadku, gdy mieszkanie by?o przedmiotem spadku lub darowizny).

Jako zabezpieczenie sp?aty po?yczki, wi?kszo?? firm stosuje:

 • wpis do hipoteki, czyli identyczn? konstrukcj?, jak w przypadku bankowego kredytu hipotecznego. W przypadku sp?aty po?yczki, hipoteka jest wykre?lana, w przypadku braku sp?aty firma po?yczkowa ma pierwsze?stwo zaspokojenia roszcze? po zlicytowaniu nieruchomo?ci przez komornika;
 • przew?aszczenie nieruchomo?ci, czyli przeniesienie przez d?u?nika prawa w?asno?ci swojej rzeczy na wierzyciela.

Po?yczka pod zastaw – pami?taj o ryzyku

Nie zapominaj, ?e podpisuj?c umow? z instytucj? finansow?, stawiasz na szali bardzo wiele. Je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo pokry? koszt zad?u?enia pieni?dzmi, pochodz?cymi ze spieni??onego przedmiotu zastawu.

Aby unikn?? d?ugofalowych i wyj?tkowo dramatycznych konsekwencji swoich decyzji, dok?adnie przeanalizuj swoj? sytuacj? finansow?.

Je?li nie jeste? absolutnie pewien, ?e zdo?asz zwróci? pieni?dze na czas – nie ryzykuj.

Skutki nietrafionych wyborów mog? by? w tym przypadku naprawd? op?akane.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *