1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Sprawd?, kto pyta? o Twój PESEL w Krajowym Rejestrze D?u?ników

Sprawd?, kto pyta? o Twój PESEL w Krajowym Rejestrze D?u?ników

laptop

Niedawno ujawniona kradzie? danych kilku milionów osób z bazy PESEL wywo?a?a zrozumia?e zaniepokojenie Polaków. Krajowy Rejestr D?u?ników uspokaja i oferuje bezp?atn? mo?liwo?? sprawdzenia, czy kto? poszukiwa? informacji o nas na podstawie naszego numeru PESEL. Mo?emy upewni? si? te?, czy nasze informacje osobiste nie pad?y ?upem z?odziei danych.

Dane osobiste s? bardzo cenne – dos?ownie

Takie dane, jak imi?, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dowodu osobistego s? niezb?dne do otrzymania kredytu, zaci?gni?cia po?yczki lub dokonania zakupów na raty. Je?li trafi? do nieuprawnionych osób, mog? zosta? wykorzystane w nieuczciwy sposób. Z?odzieje danych, dysponuj?c tymi informacjami s? w stanie na nasze konto zaci?ga? zobowi?zania, których sp?acaniem zostaniemy sami obci??eni.

Dowiedz si?, kto o Ciebie pyta? w rejestrze d?u?ników

Aby unikn?? problemów z ewentualnym wykorzystaniem naszych danych, Krajowy Rejestr D?u?ników zach?ca w wydanym komunikacie do sprawdzania, czy kto? o nie zapytywa?. Banki, firmy po?yczkowe, operatorzy telefoniczni czy dostawcy internetu weryfikuj? swoich klientów w KRD, sprawdzaj?c ich dotychczasowe zad?u?enie. Ale by uzyska? te dane, musz? otrzyma? pisemn? ich zgod?. Je?li kto? pyta? o nasze dane, a my nic na ten temat nie wiemy, to znaczy, ?e nasze dane s? zagro?one i kto? próbuje je bezprawnie wykorzysta?.

Monitoruj, co si? dzieje z Twoimi danymi

Krajowy Rejestr D?u?ników oferuje konto w Serwisie Ochrony Konsumenta, pod adresem www.konsument.krd.pl. Wystarczy w??czy? monitorowanie rejestru zapyta? o siebie, by otrzymywa? natychmiastowe powiadomienie mailowe b?d? SMS-em o ka?dym zapytaniu o nasze dane. Umo?liwi to niezw?oczny kontakt z poszukuj?c? tych informacji firm? lub powiadomienie policji.

Z?odzieje danych dzia?aj? na wielk? skal?

Konto w Serwisie Ochrony Konsumenta i korzystanie z niego jest zupe?nie bezp?atne, dlatego warto zadba? o bezpiecze?stwo swoich danych, monitoruj?c zapytania o nie w rejestrze d?ugów. KRD podkre?la, ?e banki corocznie odkrywaj? 100 tysi?cy przypadków prób wy?udze? kredytów o warto?ci 250-300 milionów z?otych na podstawie bezprawnie u?ywanych, cudzych danych. Mamy mo?liwo??, by zapobiec znalezieniu si? w?ród dotkni?tych tym procederem osób.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *