1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Stanowisko ZFP wobec proponowanych przez MS zmian w prawie

Stanowisko ZFP wobec proponowanych przez MS zmian w prawie

po?yczka do r?ki

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przygotowa?o nowy projekt tak zwanej ustawy antylichwiarskiej, zaostrzaj?cej przepisy dotycz?ce po?yczania pieni?dzy. Podwy?szone maj? by? limity maksymalnych kosztów po?yczek, w tym oprocentowania i prowizji. Plany Ministerstwa spotka?y si? z ?yw? reakcj? Zwi?zku Firm Po?yczkowych, reprezentuj?cego polskich po?yczkodawców.

Po?yczkodawcy przeciwko lichwiarzom

W li?cie przewodnim do podsekretarza stanu Marcina Warcho?a, przedstawiciele rynku po?yczkowego wypowiedzieli si? na temat planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci zmian. Pot?pili nieuzasadniony wyzysk finansowy oraz zadeklarowali zadowolenie z uderzenia w czarn? i szar? stref? po?yczkow?, jako szkodz?ce ca?emu rynkowi po?yczek. Odci?li si? tym samym od lichwiarskich praktyk, podkre?laj?c, ?e uczciwe firmy po?yczkowe zarabiaj? na sp?acie terminowej po?yczek, nie d?ugach przeterminowanych.

Nowe prawo ciosem dla rynku po?yczkowego?

Regulacje nowego prawa obj??yby jednak nie tylko czarn? stref?, ale te? przejrzy?cie dzia?aj?ce firmy po?yczkowe. ZFP wyrazi?o zaniepokojenie, ?e mog?yby zaszkodzi? reprezentowanym przez niego firmom. Przekonuje, ?e Ministerstwo w projekcie odwo?uje si? do nieaktualnej sytuacji prawnej i selektywnie dobranych regulacji zagranicznych, nieadekwatnych do polskiej specyfiki. Po?yczkodawcy obawiaj? si?, ?e nowe prawo mog?oby w efekcie zagrozi? istnieniu rynku szybkich po?yczek internetowych.

Regulacje prawne? Ju? wystarczy

Zwi?zek podkre?la, ?e z ich us?ug korzysta 1,5 miliona Polaków, którzy nie zg?aszaj? przy tym masowych zastrze?e? co do charakteru oferowanych przez firmy produktów. Jego zdaniem, rynek po?yczkowy zosta? ju? wystarczaj?co wyregulowany prawnie na wielu p?aszczyznach. Funkcjonuj? niema?e limity kwot, które firmy zarabiaj? przy okazji po?yczek, m.in. oprocentowania, kar za zw?ok? czy op?at upominawczych. ZFP obawia te? si?, ?e w ?wietle nowych przepisów, zak?adaj?cych powo?anie Rejestru Instytucji Po?yczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego, b?dzie on w praktyce kontrolowany przez pa?stwo.

Nie taka po?yczka straszna, jak j? maluj?

Przedstawiciele polskich po?yczkodawców odnie?li si? tak?e do negatywnego wizerunku swojej bran?y, kreowanego w mediach. Zwrócili uwag? na pochopne szafowanie okre?leniem „lichwa” w stosunku do ca?ego rynku po?yczkowego, które jest jawn? niesprawiedliwo?ci?. Podkre?lili, ?e popularno?? szybkich po?yczek internetowych nie wynika z prawnych kruczków ani reklamowego oszustwa, a ?ywego zapotrzebowania na tak? us?ug?, która z natury rzeczy musi wi?za? si? z pewnymi kosztami. Nieprawd? jest te?, ?e z szybkich po?yczek korzystaj? jedynie ludzie biedni, na których nieszcz??ciu bogac? si? po?yczkodawcy. Negatywny odbiór po?yczek, zdaniem ZFP, jest wynikiem uto?samienia w powszechnej opinii wska?nika RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) i oprocentowania. Wysoki wska?nik RRSO po?yczki wcale nie wi??e si? z ogromnymi kosztami po stronie po?yczkobiorcy.

Zwi?ksza? zaufanie, a nie szkodzi?

Reprezentanci ?rodowiska po?yczkowego wyrazili w li?cie do ministerstwa pro?b? o zrozumienie specyficznej materii jego funkcjonowania. Licz? na to, ?e nowe prawo przyniesie regulacje skutecznie zwalczaj?ce nadu?ycia istniej?ce na tym rynku ze szkod? dla konsumentów, jak i jego samego. Zwi?zek Firm Po?yczkowych wyrazi? te? nadziej?, ?e Ministerstwo Sprawiedliwo?ci pomo?e w ten sposób zwi?kszy? spo?eczne zaufanie do legalnie i zgodnie z prawem dzia?aj?cych polskich po?yczkodawców.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *