1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szukasz gotówki bez BIK? Oszu?ci tylko na to czekaj?!

Szukasz gotówki bez BIK? Oszu?ci tylko na to czekaj?!

Gotówka bez BIK? Uwa?aj na oszustów.

66 618 826 z? – tyle wynios?a ??czna warto?? udaremnionych prób wy?udze? kredytów. Du?o? Ta kwota dotyczy jedynie III kwarta?u 2019 r. W II kwartale by?a ona niemal o 1/3 wi?ksza. Wy?udzenia to jedno z najpowszechniejszych przest?pstw jakich dopuszczaj? si? pseudo po?yczkodawcy i oszu?ci oferuj?cy po?yczki na “niewiarygodnie korzystnych warunkach”. Najcz??ciej ich ofiarami zostaj? ci, którzy poszukuj? dodatkowej gotówki bez konieczno?ci weryfikacji informacji gromadzonych w BIG-ach. Jednak pozornie atrakcyjna po?yczka od prywatnego inwestora mo?e w rzeczywisto?ci okaza? si? gwo?dziem do finansowej trumny po?yczkobiorcy.

Po?yczka mimo d?ugów

Na koniec wrze?nia 2019 r. by?o w Polsce niemal 2,83 mln zad?u?onych osób, a ?rednia warto?? zaleg?ych zobowi?za? wynios?a 27,8 tys. z? na osob?. Mimo negatywnych wpisów do baz BIG oraz wszcz?tych w wielu przypadkach egzekucji komorniczych, d?u?nicy nadal poszukuj? ?róde? dodatkowej gotówki. Grupy o tematyce szybkich po?yczek na portalach spo?eczno?ciowych s? przepe?nione og?oszeniami osób, które wprost przyznaj? si? do posiadanych zaleg?o?ci, a mimo to poszukuj? kolejnego zobowi?zania. Co gorsza, pod anonsami d?u?ników roi si? od ofert osób gotowych po?yczy? pieni?dze. Ci bardziej zdeterminowani kontaktuj? si? od razu z potencjalnym po?yczkobiorc? i oferuj? mo?liwo?? zdobycia gotówki bez BIK. Gdzie jest haczyk? Najprawdopodobniej masz do czynienia z oszustem.

Oferta po?yczki w serwisie spo?eczno?ciowym.

Ilustracja 1: og?oszenie na portalu spo?ecznym

Atrakcyjn? po?yczk? oferuj?…

Naci?gacze nie czekaj? biernie na osoby zainteresowane po?yczk?. Sami si? og?aszaj?, oferuj?c zobowi?zania na przesadnie wysokie kwoty. Na has?o “po?yczki dla zad?u?onych na jednym z popularnych serwisów og?oszeniowych wynajdujemy 133 oferty. Ka?da z nich obiecuje szybk? gotówk? bez BIK. Z oferty mog? korzysta? nawet osoby obci??one komornikiem. Pieni?dze maj? pochodzi? rzekomo od prywatnych inwestorów, a kwoty mog? si?ga? nawet 25 tys. z?. W zale?no?ci od preferencji domniemanego po?yczkodawcy zalecany jest kontakt za po?rednictwem portalu lub bezpo?rednio na numer wskazany w og?oszeniu. Niestety, w wielu przypadkach, oferty z tego typu ?róde?, to zwyk?a próba wy?udzenia. Wiemy, bo to sprawdzili?my.

Gotówka bez BIK w 15 min

Postanowili?my si? skontaktowa? z jedn? z osób oferuj?cych gotówk? bez BIK. Chocia? w opublikowanym og?oszeniu by?a mowa o zobowi?zaniu na 1 tys. z?, „po?yczkodawca” bez problemu zaakceptowa? fakt, ?e chcemy po?yczy? 10 razy wy?sz? kwot?, tj. 10 tys. z?. Zobowi?zanie mia?o by? sp?acone w ci?gu 36 miesi?cy, a miesi?czna rata mia?a nie przekracza? 360 z?. Jak ?atwo policzy?, do zwrotu by?oby blisko 13 tys. z?.

Nasz rzekomy po?yczkodawca nie zadawa? zbyt wielu pyta?. Tylko mimochodem upewni? si? czy posiadamy jakikolwiek dochód. Chocia? ca?a rozmowa trwa?a nieca?y kwadrans, inwestor (po?yczka mia?a by? prywatna) gotowy by? wyp?aci? nam gotówk? jeszcze tego samego dnia. Oczywi?cie pod jednym zasadniczym warunkiem…

Najpierw przelew, potem po?yczka

Jak to okre?li? rozmawiaj?cy z nami „po?yczkodawca” gwarantem udzielenia przez niego po?yczki by?o wcze?niejsze op?acenie ubezpieczenia w wysoko?ci 399 z?. Po uregulowaniu op?aty mieli?my otrzyma? dost?p do elektronicznego formularza, po którego wype?nieniu mia?a zosta? wygenerowana umowa po?yczki. Jej kopia podpisana przez po?yczkodawc? mia?a dotrze? mailowo jeszcze tego samego dnia, a orygina? mia? by? dos?any poczt? przez notariusza sporz?dzaj?cego dokument. Po chwili otrzymali?my numer rachunku bankowego, na który mamy wp?aci? pieni?dze za rzekome ubezpieczenie. Oczywi?cie je?li zrobimy to jak najszybciej, to pieni?dze dotr? jeszcze tego samego dnia.

Ró?ne techniki oszustw – historia pani Anny

Powy?szy sytuacja nie nale?y do rzadko?ci. Chocia? sama op?ata ma ró?n? form? (ubezpieczenia, op?aty kosztów sporz?dzenia umowy u notariusza czy po prostu op?aty wst?pnej potwierdzaj?cej realne zainteresowanie po?yczk?), to schemat dzia?ania jest identyczny. Osoba otrzymuje ofert? po?yczki na bardzo atrakcyjnych zasadach, a jedynym warunkiem jej otrzymania jest wykonanie przelewu. Po wp?aceniu wymaganej kwoty, która waha si? od kilkudziesi?ciu do kilkuset z?otych, kontakt z rzekomym po?yczkodawc? si? urywa. 

Ofiar? takiego oszustwa pad?a pani Anna, która poszukiwa?a po?yczki na cele zdrowotne.

Jestem osob? niewidom?. Nie umiem si? podpisywa?. Jedynym sposobem, w jaki mog? potwierdzi? jakikolwiek dokument, jest mój odcisk palca i piecz?tka z imieniem i nazwiskiem. Z tego powodu spotyka?am si? z odmow? udzielenia kredytu przez banki, dlatego zacz??am szuka? po?yczki z innych ?róde? – t?umaczy.

Jak przyznaje, kobieta, która chcia?a po?yczy? jej pieni?dze, sama znalaz?a j? w sieci. Chocia? pokrzywdzona by?a zainteresowana zobowi?zaniem na 10 tys. z?, po?yczkodawca zaproponowa? jej 30 tys. z? twierdz?c, ?e nie udziela po?yczek na mniejsze kwoty. B?d?c w sytuacji bez wyj?cia, pani Anna zgodzi?a si? na tak du?? sum?. Miesi?czna rata mia?a wynie?? ok. 400 z?. Strony mia?y te? podpisa? umow?. Jednak, aby j? otrzyma?, pani Anna musia?a wp?aci? pieni?dze na honorarium dla notariusza. Po wykonaniu przelewu na 150 z? kobieta oferuj?ca po?yczk? przesta?a odbiera? telefon. Na policji okaza?o si?, ?e najprawdopodobniej dzia?a?a pod fa?szywym nazwiskiem.

Zastanów si? dwa razy

W sytuacji, kiedy potencjalny po?yczkodawca prosi nas o wp?at? jakiejkolwiek kwoty na poczet przysz?ej umowy po?yczki stanowczo nie powinni?my si? na to godzi?. Wszelkie ustalenia co do prowizji oraz kosztów zwi?zanych z zawarciem umowy po?yczki powinny znale?? si? w jej tre?ci – przestrzega mecenas Jowita Szafranek-Grzeszczyk, prowadz?ca kancelari? radcy prawnego w Rykach.

Szczególn? uwag? radz? zwróci? na ubezpieczenia po?yczki. Je?eli po?yczkodawca wskazuje, i? po?yczka zostanie ubezpieczona, dopytajmy o to w którym towarzystwie, jaki b?dzie rodzaj i zakres tego ubezpieczenia oraz jego koszt. ??dajmy równie? ogólnych warunków ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenia po?yczek okazuj? si? fikcj?, a pieni?dze trafiaj? do kieszeni po?yczkodawcy. Reasumuj?c nigdy nie wysy?ajmy pieni?dzy „w ciemno”. Je?eli ju? padli?my ofiar? oszustwa, poinformujmy policj? o mo?liwo?ci pope?nienia przest?pstwa. Niestety post?powania w tego typu sprawach cz?sto s? umarzane ze wzgl?du na niewykrycie sprawcy. Dlatego zanim wykonamy przelew, zastanówmy si? dwa razy – dodaje.

Powiedz mi kim jeste?, a ukradn? ci to?samo??

Nie ka?dy po?yczkowy oszust oczekuje od swojej ofiary wp?acenia konkretnej kwoty. Cz??? wr?cz podkre?la, ?e za udzielenie zobowi?zania nie pobiera ?adnych przedp?at i nie ??da wykonywania jakichkolwiek przelewów. W przes?anej ofercie pada propozycja prywatnej po?yczki do 100 tys. z?. Oczywi?cie osoba jej udzielaj?ca nie sprawdza ?adnych baz. Do skorzystania z oferty wystarczy odes?anie szczegó?owych danych osobowych. W mailu, który otrzymali?my od jednej z takich osób, zostali?my poproszeni o podanie nie tylko imienia, nazwiska, adresu czy telefony kontaktowego, ale równie? numeru PESEL i numeru dowodu osobistego. Wszystko oczywi?cie w celu sporz?dzenia wniosku o po?yczk?.

Kradzie? danych - uwaga na oszustów.

Ilustracja 3: oferta mailowa

Tylko, ?e udost?pniaj?c ww. dane, bezpo?rednio nara?amy si? na ich bezprawne wykorzystanie. Scenariusze mog? by? dwa.

Po pierwsze, oszust wykorzystuje Twoje dane do z?o?enia wniosku o po?yczk? online, a w kolejnej wiadomo?ci prosi Ci? o dokonanie przelewu na symboliczn? z?otówk?. Sam przelew b?dzie tzw. przelewem weryfikacyjnym potwierdzaj?cym ch?? zaci?gni?cia po?yczki, na któr? zosta? z?o?ony wniosek (oczywi?cie bez wiedzy poszkodowanego).

Je?li otrzymujemy pro?b? o dokonanie przelewu weryfikacyjnego np. w og?oszeniu o prac? w ramach rekrutacji, na portalach aukcyjnych lub po prostu od znajomych z serwisów spo?eczno?ciowych to najprawdopodobniej przelew ten pos?u?y do wy?udzenia po?yczki za pomoc? naszych danych osobowych – ostrzega mecenas Jowita Szafranek-Grzeszczyk prowadz?ca kancelari? w Rykach w woj. lubelskim (https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Jowita-Szafranek-Grzeszczyk-2144436718964061/).

Oszust mo?e równie? by? mniej „k?opotliwy” dla poszkodowanego i sam otworzy? na jego dane konto w banku. Po uruchomieniu rachunku wszystkie przelewy weryfikacyjne s? wykonywane bezpo?rednio przez oszusta, a sam poszkodowany nie ma poj?cia o trwaj?cym procederze.

Po?yczka za po?yczk? – historia pani Karoliny

O tym, na jak? skal? oszu?ci s? w stanie wykorzysta? czyje? dane, przekona?a si? pani Karolina, która zg?osi?a si? do nas w styczniu. Chocia? nigdy nie by?a zainteresowana ?adn? po?yczk? prywatn? i nie udost?pnia?a swoich danych, kto? podszy? si? pod ni? i zaci?gn?? kilka po?yczek na ??czn? kwot? kilkunastu tysi?cy z?otych.

Oszust, który posiada? PESEL i numer dowodu osobistego pani Karoliny, sfa?szowa? dowód i pos?ugiwa? si? nim, zak?adaj?c rachunek w banku czy wnioskuj?c o po?yczki w parabankach. Do zaci?gania po?yczek za? by? wykorzystywany numer telefonu zarejestrowany na bezdomnego, który udost?pni? swoje dane obcym m??czyznom w zamian za pieni?dze na jedzenie.

Co wi?cej, okaza?o si?, ?e naci?gacz za?o?y? na dane pani Karoliny konto w BIK i regularnie weryfikowa? jej zdolno?? kredytow?.

Poszkodowana dowiedzia?a si? o ca?ym procederze dopiero w momencie rozpocz?cia windykacji chwilówek. Na chwil? obecn? ??czna suma zobowi?za? zaci?gni?tych na dane pani Karoliny wynosi ok. 15 tys. z?, a sama pokrzywdzona musi walczy? przed s?dem z firm? windykacyjn? chc?c? odzyska? nale?no??.

Szcz??cie w nieszcz??ciu

Co wa?ne, wgl?d w sytuacj?, pani Karolina zyska?a tylko dzi?ki zaanga?owaniu s?dziego prowadz?cego jej spraw?.

Okaza?o si?, ?e przest?pcy pos?ugiwali si? fa?szywym adresem zamieszkania. Firmy windykacyjne wysy?a?y ponaglenia do zap?aty w?a?nie na niego. Tym samym ja nie otrzymywa?am ?adnych pism. Dopiero s?dzia – chocia? nie ma takiego obowi?zku – zweryfikowa? poprawno?? danych i wys?a? nakaz zap?aty na w?a?ciwy adres. Gdyby tego nie zrobi?, o ca?ym zad?u?eniu dowiedzia?abym si? w momencie przej?cia przez komornika moich dochodów. – t?umaczy poszkodowana.

Przyk?ad pani Karoliny jest doskona?ym dowodem na to, jak du?o mo?e kosztowa? brak ostro?no?ci w zakresie udost?pniania swoich danych osobowych. Podstawowe informacje wystarcz?, aby oszu?ci byli w stanie zaci?gn?? finansowe zobowi?zania. Poszkodowanemu – o ile dowie si? o ca?ej sytuacji w odpowiednim momencie – pozostaje jedynie walka o swoje dobre imi?. Jak przyznaje pani Karolina, s?dowa batalia kosztuje j? nie tylko kilka tysi?cy z?otych wydanych na prawników, ale równie? du?o zdrowia i nerwów.

Gotówka bez BIK przez po?rednika. Warto?

Nie wszystkie oferty po?yczki bez BIK s? próbami oszustwa. W wielu przypadkach osoby oferuj?ce tego rodzaju produkty s? tylko po?rednikami legalnie dzia?aj?cych firm po?yczkowych. Sami skontaktowali?my si? z kilkoma takimi osobami, które podes?a?y nam jedynie linki do elektronicznych wniosków po?yczkowych w celu ich wype?nienia i dokonania weryfikacji zdolno?ci kredytowej. Pytaj?c o mo?liwo?? wzi?cia zobowi?zania mimo posiadanych d?ugów, s?yszeli?my jedynie, ?e wszystko zale?y od konkretnego po?yczkodawcy.

Jaki jest zatem sens korzystania z us?ug takich osób? W?a?ciwie ?aden, poniewa? ka?dy mo?e samodzielnie wej?? na stron? interesuj?cego go po?yczkodawcy i wype?ni? wniosek o po?yczk?.

Trzeba tylko pami?ta?, ?e sk?adanie wielu wniosków po?yczkowych w krótkim czasie równie? mija si? z celem. Cz?sta weryfikacja klienta w bazach wp?ywa negatywnie na tzw. scoring, który odgrywa kluczow? rol? w procesie oceny zdolno?ci kredytowej. 

Je?li rzeczywi?cie chcesz przeanalizowa? dost?pne na rynku oferty po?yczek, skorzystaj z internetowych porównywarek, jak np. chwillowki.pl. Znajdziesz w nich nie tylko zestawienie ofert dopasowanych do twoich oczekiwa?, ale równie? ocen? dotychczasowych klientów. A ci b?d? najlepiej wiedzie? czy udzielona po?yczka by?a uczciwa i korzystna. Poza tym ranking uwzgl?dnia równie? poziom przyznawalno?ci po?yczek, który dla wielu poszukuj?cych jest istotnym kryterium.

Ostro?no?? i rozs?dek

Jak wida?, zagro?e? jest sporo. Jak zatem nie pa?? ofiar? pseudo po?yczkodawców? Nale?y przede wszystkim zachowa? odpowiedni? ostro?no?? w operowaniu swoimi danymi osobowymi.

Pod ?adnym pozorem nie zostawiaj dokumentu to?samo?ci w zastaw i nie zgadzaj si? na jego kserowanie. Nie udost?pniaj te? mailowo czy telefonicznie numeru dowodu osobistego czy PESEL. Nie zgadzaj si? te? na przelewanie nawet najmniejszej kwoty, zanim umowa nie zostanie podpisany przez obie strony. Pami?taj te?, ?e profesjonalne firmy po?yczkowe wymagaj? przelania symbolicznej kwoty – np. 1 gr lub 1 z?.

Zawsze sprawdzaj firm?, z któr? podpisujesz umow?. Naj?atwiej zrobisz to za pomoc? Rejestru Instytucji Po?yczkowych KNF – musz? si? tam znale?? wszystkie legalnie dzia?aj?ce firmy udzielaj?ce po?yczek. Wiarygodnymi ?ród?ami s? te? zwi?zki zrzeszaj?ce biznesy z tego sektora np. Zwi?zek Przedsi?biorstw Finansowych czy Polski Zwi?zek Instytucji Po?yczkowych.

A je?li podpisuj?c dokument masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci, skonsultuj go z radc? prawnym, który wska?e nielegalne b?d? niebezpieczne zapisy.

Trzeba zrozumie?, ?e po?yczki prywatne nie podlegaj? ?adnemu nadzorowi, gdy? s? zawierane pomi?dzy osobami fizycznymi. Warunki takiej po?yczki zale?? zatem od ustale? mi?dzy stronami umowy – wyja?nia mecenas Jowita Szafranek-Grzeszczyk.

Szczególn? uwag? powinni?my zwróci? na sposób zabezpieczenia umowy po?yczki. Najcz??ciej form? zabezpieczenia jest weksel, hipoteka lub przew?aszczenie nieruchomo?ci na zabezpieczenie. Ostatnia forma zabezpieczenia po?yczki wydaje si? szczególnie niebezpieczna. Jest to umowa przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci w celu zabezpieczenia po?yczki. Przekazanie na po?yczkodawc? prawa w?asno?ci do nieruchomo?ci jest dla niego zabezpieczeniem, ?e d?u?nik spe?ni swoje ?wiadczenie w terminie i zgodnie z umow?. W swojej pracy zetkn??am si? ju? z sytuacj?, w której kwota po?yczki wynosi?a 10.000 z?, natomiast warto?? nieruchomo?ci oko?o 200.000 z?. Po?yczkobiorca z uwagi na krótki termin nie by? w stanie zwróci? po?yczonej kwoty. Sprawa znalaz?a fina? w s?dzie – po?yczkodawca wniós? o eksmisj? po?yczkobiorcy, natomiast po?yczkobiorca o uniewa?nienie umowy przew?aszczenia. Obecnie czekamy na rozstrzygni?cie sprawy – przestrzega.

Korzystaj z wiarygodnych ?róde?

Oczywi?cie nie wszyscy wyci?gaj?cy pomocn? d?o? do zad?u?onych s? oszustami. Próby wy?udze? danych, przedp?at czy praw do zastawionych zabezpiecze? to praktyki stosowane przez prywatnych po?yczkodawców b?d? nieznane, podejrzane firmy.

Je?li potrzebna Ci gotówka bez BIK, nie szukaj jej na portalach spo?eczno?ciowych i serwisach og?oszeniowych, gdzie ka?dy mo?e si? podszy? pod ka?dego. Jak pokaza?y historie naszych Czytelników, w takich miejscach, ryzyko natrafienia na oszusta jest bardzo wysokie. Wykorzystuj? oni nie?wiadomo?? potencjalnych po?yczkobiorców i ??daj? op?at jeszcze przed podpisaniem umowy czy wy?udzaj? dane, by pó?niej zaci?gn?? na nie po?yczki bez zgody i wiedzy zainteresowanego.

Zamiast tego wybierz raczej renomowane, sprawdzone narz?dzia, takie, jak cho?by nasza porównywarka chwilówek. Oferowane przez nas po?yczki pochodz? wy??cznie od wiarygodnych firm, zrzeszonych w bran?owych zwi?zkach, które w swoim dzia?aniu kieruj? si? zawodow? etyk? i uczciwym podej?ciem do klienta.

Co istotne, same porównywarki nie maj? dost?pu do podawanych przez Ciebie danych – dzi?ki temu ryzyko ich przechwycenia i niew?a?ciwego wykorzystania w?a?ciwie nie istnieje.

Autor: Emila Biernaciak

Biografia: Uko?czy?am Dziennikarstwo i Zarz?dzanie na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. W kr?gu moich zainteresowa? le?? szeroko poj?te finanse i nowoczesne technologie. Po godzinach, fanka motoryzacji, ksi??ek Stephena Kinga i le?nych spacerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *