1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szukasz taniej po?yczki? Si?gnij po darmow? chwilówk?

Szukasz taniej po?yczki? Si?gnij po darmow? chwilówk?

skarbonka i pieni?dze

Wbrew obiegowej opinii, popularne chwilówki, oferowane przez firmy po?yczkowe wcale nie musz? by? drogie. Dzi?ki firmom po?yczkowym b?dziesz móg? po?yczy? pieni?dze ca?kiem za darmo. Jak to mo?liwe? Podpowiadamy.

Darmowe chwilówki to oferta promocyjna, skierowana jedynie do nowych klientów danego po?yczkodawcy. Celem takiej promocji jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) jak najwi?kszej liczby po?yczkobiorców. Si?gaj?c po darmow? chwilówk? przez internet b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Nie zap?acisz prowizji, jakichkolwiek op?at dodatkowych, a nawet ustawowych odsetek. Pieni?dze z po?yczki b?dziesz móg? przeznaczy? na dowolny cel – sfinansowanie nieplanowanych wydatków, zakup sprz?tu gospodarstwa domowego, remont mieszkania czy bie??c? konsumpcj?.

Darmowe po?yczki online – gdzie jest haczyk?

Je?li obawiasz si?, ?e z zaci?gni?ciem darmowej po?yczki wi??? si? dodatkowe koszty, o których nie powie Ci po?yczkodawca – nic bardziej mylnego. Zgodnie z nazw?, po?yczka jest ca?kowicie darmowa. Jedyn? kwesti?, na któr? nale?y zwróci? uwag?, to konieczno?? terminowego zwrotu ca?o?ci kwoty. Je?li spó?nisz si? ze sp?at? zobowi?zania, po?yczkodawca mo?e obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z zapisów umowy.

30 dni na zwrot

Wi?kszo?? firm po?yczkowych daje swoim klientom maksymalnie 30 dni na zwrot po?yczonych pieni?dzy. Istniej? jednak takie, które umo?liwiaj? sp?at? po?yczki w ci?gu 45, 60, a nawet 61 dni.

Nazwa firmy Maksymalny termin sp?aty
InCredit 61 dni
Dopo?yczka 60 dni
Extra Portfel 45 dni
NetCredit 30 dni
LendOn 30 dni
Szybka Moneta 30 dni
Tani Kredyt 30 dni
Alfa Kredyt 30 dni
ViaSMS 30 dni
Wonga 60 dni
Ofin 60 dni
Ekspres Kasa 60 dni
Kobieta z Kas? 35 dni
KasaTAK! 60 dni
Ferratum Bank 60 dni
?atwy Kredyt 30 dni
Credit.pl 30 dni

Pami?taj, ?e nawet maksymalny okres sp?aty, czyli 61 dni to wci?? stosunkowo niewiele na zgromadzenie ca?ej potrzebnej kwoty. Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si?, ?e sp?ata chwilówki nie b?dzie nadmiernym obci??eniem Twojego bud?etu.

Gdzie po?ycz? pieni?dze za darmo?

Darmowe po?yczki online oferuje obecnie kilkadziesi?t firm po?yczkowych. Najwy?sz? darmow? po?yczk? oferuje Vivus. W Vivusie po?yczysz ca?kiem za darmo nawet 2500 z?.

Maksymalne kwoty darmowych po?yczek w innych firmach po?yczkowych przedstawiaj? si? nast?puj?co:

1000 z? po?yczysz w firmie:

Money Man, Visset, Po?yczka Plus, Filarum, Super Grosz, Soho Credit, Modna Po?yczka, Finansowe Posi?ki, BIG Credit

1500 z? po?yczysz w firmie:

Alfa Kredyt, ViaSMS, Wonga, Ofin, Ekspres Kasa, Kobieta z Kas?, KasaTAK!, Ferratum Bank, ?atwy Kredyt

1700 z? po?yczysz w firmie:

Tani Kredyt

2000 z? po?yczysz w firmie:

InCredit, Dopo?yczka, Extra Portfel, NetCredit, LendOn

Minimum formalno?ci, przejrzyste procedury

Aby po?yczy? pieni?dze w firmie po?yczkowej nie b?dzie musia? dostarcza? po?yczkodawcy stosu dokumentów. W wi?kszo?ci firm do zaci?gni?cia po?yczki wystarczy jedynie dowód osobisty, numer konta i aktywny numer telefonu komórkowego. O dodatkowe ?rodki mog? stara? si? tak?e osoby z niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u oraz te, których dane figuruj? w rejestrach d?u?ników.

Wybór po?yczkodawcy

Pierwszym krokiem do zaci?gni?cia szybkiej po?yczki powinien by? wybór po?yczkodawcy. Korzystaj?c z us?ug sprawdzonej, godnej zaufania firmy mo?esz by? pewien, ?e nie padniesz ofiar? nadu?ycia czy oszustwa. Aby zapewni? sobie nale?yte bezpiecze?stwo, warto dok?adnie „prze?wietli?” wybranych po?yczkodawców – sprawdzi? opinie klientów, przejrze? profile firm na popularnych portalach spo?eczno?ciowych i upewni? si?, ?e firma nale?y do Zwi?zku Firm Po?yczkowych.

Wymagania w stosunku do po?yczkobiorców

Wa?nym elementem wyboru po?yczkodawcy powinno by? równie? sprawdzenie, jakie wymagania stawia przysz?ym klientom. Cho? w wi?kszo?ci przypadków kryteria nie b?d? wygórowane, w zale?no?ci od firmy mog? ró?ni? si? od siebie. Istniej? po?yczkodawcy, którzy nie okre?laj? górnej granicy wieku klienta. S? tak?e i tacy, którzy po?yczaj? pieni?dze osobom do 60 r.?. Niektóre firmy nie weryfikuj? rejestrów BIK-u, w innych niski scoring mo?e okaza? si? przeszkod? w uzyskaniu po?yczki. Zanim wybierzesz po?yczkodawc? upewnij si? wi?c, ?e spe?niasz wszystkie okre?lone przez niego wymagania. Dzi?ki wcze?niejszej analizie warunków otrzymania po?yczki oszcz?dzisz sporo czasu, a nierzadko równie? stresu.

Jak po?yczy? pieni?dze?

Je?li wybór po?yczkodawcy masz ju? za sob?, pierwszym krokiem do uzyskania finansowania powinna by? wizyta na jego stronie internetowej.
Przy pomocy suwaków okre?l preferowan? wysoko?? po?yczki oraz czas sp?aty. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.

Jakie informacje znajduj? si? we wniosku po?yczkowym?

Wype?nienie wniosku zajmie Ci nie d?u?ej ni? kilka minut. Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie danych z dowodu osobistego – imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu. Konieczne mo?e okaza? si? równie? okre?lenie wysoko?ci zarobków oraz wskazanie nazwy pracodawcy.

Wa?na weryfikacji danych osobowych

Kiedy po?yczkodawca otrzyma Twój wniosek, poprosi Ci? o weryfikacj? danych osobowych. Czemu s?u?y taka procedura? Weryfikacja danych to element zabezpieczenia interesów obu stron. Dzi?ki sprawdzeniu Twoich danych po?yczkodawca b?dzie mia? pewno??, ?e jeste? t? osob?, za któr? si? podajesz i nikt si? pod Ciebie nie podszywa.

Jak zweryfikowa? dane?

Po?yczkodawcy umo?liwiaj? weryfikacj? danych na 2 sposoby. Pierwszym i zdecydowanie najcz??ciej praktykowanym jest przelew bankowy.
Aby po?yczkodawca móg? sprawdzi? Twoje dane, konieczne b?dzie wys?anie na jego konto symbolicznej kwoty (od 0,01 do 1 z?). Po zaksi?gowaniu przelewu b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego zgadzaj? si? z tymi we wniosku.

Weryfikacja danych bez przelewu

Drugim sposobem weryfikacji danych jest skorzystanie ze specjalnej aplikacji, która w bezpieczny sposób ??czy si? z rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy wymagane informacje. Co wa?ne, aplikacji nie trzeba instalowa? na komputerze. Proces weryfikacji odbywa si? w toku wnioskowania o po?yczk?, na stronie internetowej po?yczkodawcy. Taki sposób sprawdzenia danych osobowych b?dzie szczególnie u?yteczny dla osób, które nie posiadaj? na koncie ?adnych ?rodków i co za tym idzie nie mog? wykona? przelewu.

Wyp?ata ?rodków nawet w 15 minut

Je?li weryfikacji danych przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca b?dzie móg? przyst?pi? do dalszej analizy wniosku. Decyzj? po?yczkow? otrzymasz SMS-em lub e-mailem. Je?li jest pozytywna, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w 15 minut. Mog?, ale wcale nie musz?.

Od czego zale?y szybko?? transferu ?rodków?

To, jak szybko otrzymasz pieni?dze zale?y w du?ej mierze od tego, w jakim banku znajduje si? Twój rachunek. Je?li posiadasz konto w tym samym banku co po?yczkodawca, przelew ?rodków zostanie zrealizowany natychmiast. Je?li Twój rachunek znajduje si? w innym banku, pieni?dze mog? zosta? zaksi?gowane nawet w kolejnym dniu roboczym.

Darmowe po?yczki a zarobek po?yczkodawcy

Zastanawiasz si?, w jaki sposób po?yczkodawcy zarabiaj? na darmowych chwilówkach? Jak to mo?liwe, ?e po?yczanie pieni?dzy za darmo jest dla nich op?acalne? Udzielaj?c darmowych chwilówek, firmy po?yczkowe licz? na to, ?e cz??? klientów zostanie z nimi na d?u?ej, zaci?gaj?c kolejne po?yczki. Oczywi?cie oprocentowane ju? w standardowy sposób. Warto doda? tak?e, ?e w?ród klientów, którzy si?gn? po swoj? pierwsz?, darmow? chwilówk? znajd? si? równie? tacy, którzy nie b?d? w stanie sp?aci? zaci?gni?tego zobowi?zania w terminie. Je?li przed?u?? termin sp?aty lub si?gn? po po?yczk? refinansuj?c?, zasil? konto po?yczkodawcy ca?kiem spor? sumk?.

Zanim si?gniesz po szybk? po?yczk?

Pami?taj, ?e szybkie po?yczki b?d? ?wietnym sposobem na sfinansowanie nieplanowanych wydatków jedynie dla osób, które s? w stanie realnie oceni? swoje mo?liwo?ci finansowe i zwróci? pieni?dze w terminie. Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? dog??bnie przeanalizuj jej tre??. Je?li niektóre zapisy b?d? dla Ciebie niejasne, nie bój si? pyta?. ?wiadomo?? konsekwencji, zwi?zanych z po?yczeniem pieni?dzy uchroni Ci? przed przykrymi niespodziankami i pozwoli unikn?? rozczarowania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *