1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybka chwilówka na SMS – kiedy jest to mo?liwe?

Szybka chwilówka na SMS – kiedy jest to mo?liwe?

po?yczka sms

Szybkie chwilówki zosta?y nazwane tak nie bez powodu. Tylko one daj? nam mo?liwo?? otrzymania po??danej kwoty pieni?dzy nawet w ci?gu kilkunastu minut. To naprawd? ogromna wygoda, któr? mog? zaproponowa? nam instytucje pozabankowe. Je?li jednak chcemy, by szybkie chwilówki by?y b?yskawiczne, mo?emy zastanowi? si? nad opcj? zaci?gni?cia ich za pomoc? . Mo?emy wtedy korzysta? ze wszystkich dobrodziejstw chwilówek z ka?dego miejsca, w którym si? aktualnie znajdujemy. Nie zawsze jednak b?dzie to mo?liwe – aby móc zaci?gn?? szybk? chwilówk? przez SMS, musi zosta? spe?nionych kilka warunków.

Co trzeba wiedzie?, zanim zaci?gnie si? szybk? chwilówk? przez SMS?

Mo?liwo?? z?o?enia wniosku o szybk? chwilówk? za pomoc? wiadomo?ci SMS przys?uguje tylko tym klientom, które ju? kiedy? korzysta?y z us?ug danej firmy. Wynika to z faktu, ?e wszystkie informacje dotycz?ce wnioskodawcy i jego zdolno?ci kredytowej zosta?y ju? po?yczkodawcy przekazane – ma on wi?c pe?en pogl?d na to, jak wygl?da sytuacja finansowa osoby staraj?cej si? o szybk? chwilówk? i wie, komu zostanie udzielona.

Dodatkowo zweryfikowana zosta?a ju? to?samo?? po?yczkobiorcy, a numer, który zosta? u?yty do zaci?gni?cia szybkiej chwilówki zosta? ju? na sta?e przypisany do po?yczkobiorcy. Dlatego bardzo wa?ne jest to, by SMS-a b?d?cego jednocze?nie wnioskiem wys?a? z tego samego numeru, którego u?ywali?my wcze?niej. Logiczne jest, ?e nie mo?emy do tego u?y? telefonu nale??cego do kogo? innego, ale trzeba pami?ta?, ?e odrzucony zostanie równie? numer nale??cy do nas samych, ale nabyty ju? po zaci?gni?ciu szybkiej chwilówki i niezaktualizowany na naszym profilu klienta.

Jakie firmy mog? udzieli? szybkiej chwilówki na SMS?

Trzeba wiedzie?, ?e nie ka?dy po?yczkodawca zdecyduje si? na wprowadzenie takiego udogodnienia. Wi?kszo?? z nich preferuje tradycyjne z?o?enie wniosku przez Internet lub za pomoc? telefonu na infolini? firmy. Takie rozwi?zanie nie b?dzie tak?e zyskiwa?o na popularno?ci, gdy? coraz wi?cej instytucji po?yczkowych oferuje mo?liwo?? zaci?gni?cia szybkiej chwilówki poprzez firmow? aplikacj? mobiln?, które funkcjonuj? dok?adnie w taki sam sposób, jak tradycyjna strona internetowa i oferuje u?ytkownikowi pe?en wachlarz mo?liwo?ci. Niemniej jedna szybkie chwilówki przez SMS b?d? przydatne wtedy, gdy nie b?dziemy mieli dost?pu do Internetu, a b?dziemy musieli szybko uzyska? pieni?dze.

Mo?liwo?? zaci?gni?cia szybkiej chwilówki poprzez SMS-a daj? nast?puj?ce firmy:

Jak zaci?gn?? szybk? chwilówk? przez SMS?

Zaci?gni?cie takiej szybkiej chwilówki jest proste, ale trzeba mie? na wzgl?dzie, ?e ka?da firma po?yczkowa ma swoje wytyczne proceduralne. Je?eli mamy w planach zaci?gni?cie szybkiej chwilówki przez SMS, warto wcze?niej sprawdzi? i zapisa? sobie, w jaki sposób mo?na to zrobi?. Wspomniane wcze?niej wytyczne b?d? dotyczy?y przede wszystkim tre?ci i formy wiadomo?ci SMS. Trzeba si? przygotowa? na to, ?e niektóre z nich b?d? wymaga? podania:

  • has?a oznaczaj?cego ch?? zaci?gni?cia szybkiej chwilówki – zwykle b?dzie to s?owo PO?YCZAM, PO?YCZKA, KASA itp.;
  • kwoty szybkiej chwilówki i okresu sp?aty;
  • swojego imienia i nazwiska;
  • numeru dowodu osobistego i numeru PESEL (niekiedy dwóch naraz);
  • adresu.

Przyk?adowo, zaci?gni?cie szybkiej chwilówki w firmie Ekspres Kasa b?dzie polega?o na wys?aniu wiadomo?ci o tre?ci: KASA 1000 30 PESEL 82070298235. Podobna wiadomo?? w firmie NetCredit zamiast podania numeru PESEL wymaga has?a do logowania si? do swojego konta klienta w serwisie po?yczkowym. Trzeba wi?c wys?a? podobnie wygl?daj?c? wiadomo??: NETCREDIT 1000 30 has?odokonta.

Je?li wys?any SMS by? prawid?owy, firma po?yczkowa najcz??ciej skontaktuje si? z klientem i ustali wszystkie szczegó?y dotycz?ce szybkiej chwilówki. Czasami mo?e to by? bezpo?redni kontakt telefoniczny z pracownikiem infolinii, a czasami kod do wygenerowanego wniosku, który najcz??ciej trzeba potwierdzi? ustalon? wcze?niej wiadomo?ci? zwrotn?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *