1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Szybka gotówka – jak otrzyma? po?yczk? nawet w 15 minut?

Szybka gotówka – jak otrzyma? po?yczk? nawet w 15 minut?

laptop

Awaria samochodu? A mo?e konieczno?? sfinansowania prywatnej wizyty lekarskiej? Co zrobi?, je?li portfel ?wieci pustkami, a pieni?dze s? potrzebne „na ju?”, a najlepiej „na wczoraj”?

Je?li bliscy nie s? w stanie udzieli? Ci finansowego wsparcia, dobrym pomys?em mo?e okaza? si? zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w 15 minut. Tak?e w sobot?, w niedziel? czy w nocy.

Dzi? podpowiemy, gdzie szuka? sprawdzonych po?yczek oraz co zrobi?, aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej.

Niezaprzeczalnym walorem korzystania z us?ug pozabankowych po?yczkodawców jest mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy w ekspresowym tempie. Szybki zastrzyk gotówki przyda si? szczególnie w przypadku nieplanowanych wydatków, które nie mog? czeka?. Awaria samochodu czy sprz?tu AGD, konieczno?? zakupu kosztownych leków czy sfinansowania wizyty u lekarza specjalisty – dzi?ki firmom po?yczkowym, pieni?dze b?d? dla Ciebie na wyci?gni?cie r?ki.

Dok?d po szybk? gotówk??

Niestety, na rynku po?yczek pozabankowych wci?? istnieje sporo firm, których kompetencje pozostawiaj? sporo do ?yczenia. Wykorzystuj?c naiwno?? i niewiedz? klientów, stosuj? ma?o etyczne praktyki. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e masz do czynienia z wiarygodn?, sprawdzon? firm?, skorzystaj z us?ug jednego z liderów rynku po?yczek pozabankowych.

Najwi?ksze i najbardziej rozpoznawalne firmy nie mog? pozwoli? sobie na nieuczciwe, niezgodne z prawem „zagrywki”.

Obecnie w rankingach pozabankowych firm po?yczkowych czo?owe miejsca zajmuj?:

 • Vivus,
 • Wonga
 • InCredit,
 • NetCredit,
 • Filarum,
 • ViaSMS,
 • Ferratum.

Po?yczaj za darmo

Cho? szybkie po?yczki pozabankowe maj? opini? drogich, to tylko pozory. Wielu po?yczkodawców oferuje obecnie zupe?nie darmowe chwilówki. Jest to promocyjna oferta, skierowana wy??cznie do nowych po?yczkobiorców. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby po sp?acie jednej darmowej chwilówki, si?gn?? po kolejn? – tym razem w innej firmie po?yczkowej.

Po?yczaj?c pieni?dze za darmo nie zap?acisz nie tylko odsetek, ale równie? prowizji, ubezpieczenia i jakichkolwiek innych op?at dodatkowych.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa takiej po?yczki wynosi 0%.

Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy za darmo oferuje obecnie a? kilkudziesi?ciu po?yczkodawców. W?ród nich m.in.:

 • LendOn,
 • Vivus,
 • Filarum,
 • Halopo?yczka,
 • Ferratum,
 • NetCredit,
 • ViaSMS,
 • Szybka Gotówka,
 • Extra Portfel,
 • Alfa Kredyt,
 • Tani Kredyt,
 • Money Man,
 • Soho Credit,
 • Ekspres Kasa,
 • Smart Po?yczka.

Pami?taj, ?e darmowa po?yczka oka?e si? takow? jedynie wtedy, kiedy zostanie sp?acona na czas. Nawet niewielkie opó?nienie w sp?acie b?dzie skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, wynikaj?cych z zapisów umowy.

Jak najszybciej po?yczy? pieni?dze?

Najszybszym sposobem po?yczenia pieni?dzy b?dzie zaci?gni?cie chwilówki przez internet. Aby to zrobi? wystarczy Ci jedynie dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz numer konta. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga od klientów dostarczania dodatkowych dokumentów, za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach.Ca?? procedur? (??cznie z podpisaniem umowy) z powodzeniem wykonasz przez internet.

Nie potrwa ona d?u?ej ni? 10-15 minut. Mo?liwo?? zawarcia umowy drog? elektroniczn? zapewnia Ustawa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

Zaci?gni?cie chwilówki krok po kroku

Je?li wybra?e? po?yczkodawc?, wejd? na jego stron? internetow? i wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty chwilówki.

Nast?pnie wype?nij wniosek i wy?lij go po?yczkodawcy.

Wype?niaj?c dokument b?dziesz zobowi?zany poda? takie informacje jak:

 • imi? i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • dane teleadresowe,
 • adres e-mail,
 • numer konta bankowego.

Aby po?yczkodawca móg? oceni? Twoj? zdolno?? do sp?aty po?yczki, niezb?dne mo?e okaza? si? równie? podanie danych na temat:

 • wykszta?cenia,
 • stanu cywilnego,
 • liczby osób na utrzymaniu,
 • wykonywanego zawodu, formy zatrudnienia oraz nazwy zak?adu pracy,
 • wysoko?ci zarobków,
 • u?ytkowanych pojazdów,
 • miesi?cznych zobowi?za? finansowych.

Weryfikacja danych osobowych

Nast?pnym krokiem na drodze o szybk? gotówk? b?dzie weryfikacja danych osobowych. Procedura weryfikacji ma na celu wyeliminowanie oszustw, polegaj?cych na po?yczaniu pieni?dzy na wy?udzone b?d? skradzione dane osobowe.
Najpopularniejszym sposobem weryfikacji to?samo?ci jest wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.

Kiedy ?rodki zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku zgadzaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li b?d? to?same – po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu analizy. Je?li b?d? odmienne – wniosek zostanie odrzucony.

Weryfikacja danych a szybko?? otrzymania po?yczki

Nie wszyscy wiedz?, ?e na szybko?? otrzymania pieni?dzy decyduj?cy wp?yw ma w?a?nie weryfikacja danych. A w?a?ciwie sposób jej przeprowadzenia.

Je?li wykonasz przelew weryfikacyjny na konto w banku, w którym znajduje si? tak?e Twój rachunek, pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. Oznacza to, ?e po?yczkodawca b?dzie móg? niemal natychmiast doko?czy? analiz? wniosku i wyp?aci? pieni?dze.

Wyobra? sobie jednak, ?e przesy?asz pieni?dze na konto po?yczkodawcy, które znajduje si? w innym banku ni? Twój rachunek. Transfer mi?dzybankowy mo?e w takim przypadku potrwa? kilka, a nawet kilkana?cie godzin. W tej sytuacji na dodatkowe ?rodki mo?esz otrzyma? nawet w kolejnym dniu roboczym.

Wa?ne rachunki bankowe

Wi?kszo?? firm posiada przynajmniej kilka rachunków w ró?nych bankach. Prawdziw? rekordzistk? jest tu jednak Wonga, która posiada ich ponad 20.

Zanim wybierzesz po?yczkodawc? upewnij si?, ?e jedno z jego kont znajduje si? w tym samym banku, co Twój rachunek. B?dzie to gwarancj? natychmiastowego transferu i szybkiej wyp?aty ?rodków.

Weryfikacja danych przez aplikacje – sposób na szybk? gotówk?

Je?li Twoje konto znajduje si? w ma?o popularnym banku lub nie masz na nim nawet z?otówki, potrzebnej do wykonania przelewu weryfikacyjnego, mo?esz skorzysta? z innego sposobu sprawdzania to?samo?ci.
Niektóre firmy udost?pni?y swoim klientom specjalne aplikacje, które w bezpieczny sposób ??cz? si? z ich rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy niezb?dne informacje. Co wa?ne, aby skorzysta? z aplikacji nie musisz instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Weryfikacja danych poprzez aplikacj? odbywa si? w toku procesu wnioskowania o po?yczk? na stronie internetowej po?yczkodawcy.

Chcesz zweryfikowa? dane przez aplikacj?? Skorzystaj z us?ug firmy:

 • SuperGrosz (aplikacja GroszConnect),
 • Pandamoney (aplikacja Konto Connect),
 • Kredito24 (aplikacja Konto Connect),
 • Monedo Now (aplikacja Konto Connect),
 • Lendon (aplikacja Instantor),
 • Extra Portfel (aplikacja Instantor),
 • Money Man (aplikacja Instantor),
 • Chwilówkomat.pl (aplikacja Instantor).

Zanim si?gniesz po szybk? gotówk?

Zanim si?gniesz po po?yczk? przez internet upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie w terminie zwróci? ca?? po?yczon? kwot?. Na zgromadzenie potrzebnych ?rodków b?dziesz mia? maksymalnie 30, 45, 60 lub 61 dni (w zale?no?ci od wybranej firmy).

Opó?nienia w sp?acie mog? Ci? bowiem naprawd? sporo kosztowa?. I nie chodzi tu tylko o zawarto?? portfela.

Je?li nie zwrócisz pieni?dzy w terminie, po?yczkodawca rozpocznie procedur? windykacyjn?, maj?c? na celu wyegzekwowanie sp?aty zad?u?enia.

W ramach dzia?a? windykacyjnych b?dzie mia? prawo wysy?a? do Ciebie sms-y, maile i listy z informacjami o konieczno?ci zwrotu pieni?dzy. Niektóre firmy stosuj? tak?e windykacj? telefoniczn?.

Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e trafi? do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub na s?dow? wokand?. Konsekwencj? sprawy s?dowej mo?e by? natomiast wyj?tkowo nieprzyjemne i stresuj?ce zaj?cie komornicze.

Je?li chcesz wiedzie?, jakie prawa ma komornik i jak? cz??? Twojego maj?tku mo?e zaj??, przeczytaj nasz artyku?.

Nie tylko finansowe konsekwencje

Po?yczkodawca mo?e przekaza? informacje o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej. Efektem jego dzia?a? b?dzie obni?enie scoringu i pogorszenie historii kredytowej.

Czy wiesz, ?e ?atwa nieuczciwego po?yczkobiorcy mo?e ci?gn?? si? za Tob? nawet 5 lat? Nawet mimo sp?aty d?ugu.
Niekorzystna historia kredytowa mo?e by? istotn? przeszkod? w drodze do otrzymania kolejnej po?yczki lub kredytu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *