1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybka po?yczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to mo?liwe?

Szybka po?yczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to mo?liwe?

Szybka po?yczka i kredyt dla cudzoziemca – czy to mo?liwe?

Z roku na rok w Polsce przybywa obcokrajowców, którzy coraz cz??ciej nie przyje?d?aj? tylko w krótkoterminowych celach zarobkowych, ale równie? po to, by osi??? tu na sta?e. Nie s? to jedynie obywatele Ukrainy i innych krajów by?ego bloku wschodniego, ale równie? i mieszka?cy bogatych krajów zachodnich, którzy w Polsce szukaj? ta?szych kosztów utrzymania. Czy takie osoby, w razie potrzeby, mog? skorzysta? z kredytu lub pozabankowej po?yczki online?

Szansa na po?yczk? pozabankow? jest niska

Ka?da firma pozabankowa udzielaj?ca po?yczek konsumenckich ma pewn? dowolno?? w okre?leniu warunków przyznania po?yczki. Prawo zabrania udzielania po?yczek osobom niepe?noletnim, ubezw?asnowolnionym i nie posiadaj?cym pe?ni praw do czynno?ci prawnych. Poza tym, firma po?yczkowa mo?e dowolnie ustali? zakres wiekowy, stopie? zdolno?ci kredytowej, a nawet to, czy znaczenie przy analizie wniosku po?yczkowego b?dzie mia?a z?a historia w BIK, a nawet d?ugi. Mo?e te? okre?li?, czy po?yczki udzieli wy??cznie obywatelom polskim, czy mog? na ni? liczy? równie? cudzoziemcy.

Powszechna praktyka firm po?yczkowych jest jednak taka, ?e na po?yczk? szans? maj? jedynie Polacy zamieszkali na terenie Polski. Powodów takich, a nie innych warunków jest kilka. Po pierwsze, ci??ko jest zweryfikowa? obcokrajowca, który by? mo?e nie posiada polskiego konta bankowego, a wi?c niemo?liwa b?dzie weryfikacja jego to?samo?ci. Po drugie – firma po?yczkowa mo?e z góry zak?ada?, ?e w razie niesp?acenia po?yczki obcokrajowiec wyjedzie do swojego ojczystego kraju, a wtedy procedura windykacyjna i s?dowo-egzekucyjna b?dzie nie do??, ?e utrudniona, to jeszcze bardzo kosztowna. Niestety, bez obywatelstwa, uzyskanie po?yczki na terenie naszego kraju jest bardzo trudne, nawet je?eli mieszka si? w Polsce, tutaj otrzymuje dochody i posiada si? konto w polskim banku. Nieudzielanie po?yczek cudzoziemcom jest po prostu sposobem zabezpieczenia sp?aty i trudno w tym widzie? jak?kolwiek win? pozabankowych firm po?yczkowych.

Firmy po?yczkowe nie zawsze mówi? „nie”

Jak ju? pisali?my, firmy po?yczkowe do pewnego stopnia maj? dowolno?? w ustaleniu warunków przyznania po?yczki. Dlatego te? niektóre z nich rezygnuj? z bezwarunkowej konieczno?ci posiadania obywatelstwa polskiego i mog? przyzna? po?yczk? cudzoziemcowi, pod warunkiem, ?e ten posiada status rezydenta d?ugoterminowego. Obcokrajowcy mog? wi?c szuka? po?yczki w:

Kredyt ZEN
Fellow Finance
Wandoo
Aasa – ta firma nie wymaga posiadania konta bankowego. Obcokrajowiec mo?e wyp?aci? po?yczk? czekiem GIRO, o ile poda wszystkie wymagane dane we wniosku po?yczkowym i wylegitymuje si? akceptowalnym prawnie dowodem to?samo?ci.
Credit Star
InCredit
Rapida Money – ta instytucja oferuje jedynie po?yczki z por?czeniem, z tym, ?e por?czycielem mo?e zosta? wy??cznie obywatel Polski.

Kto mo?e zosta? rezydentem d?ugoterminowym?

Karta rezydenta d?ugoterminowego uprawnia do sta?ego pobytu i podj?cia pracy w Polsce, oraz nak?ada na niego obowi?zek podatkowy. Na tej podstawie zabrania si? równie? rezydentowi podj?cia pracy w jakimkolwiek innym kraju UE. Zezwolenie na pobyt rezydenta mog? otrzyma? osoby, które przebywaj? w Polsce legalnie od co najmniej 5 lat, osiadaj? regularne i stabilne ?ród?o dochodu od co najmniej 3 lat, posiadaj? prawo do lokalu mieszkalnego.

Podobne warunki stawiaj? rezydentom równie? firmy po?yczkowe, które w równym stopniu, co od obywateli Polski, wymagaj? od rezydentów równie? zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej. Kolejnym warunkiem jest tak?e posiadanie dokumentu to?samo?ci i numeru PESEL.

Nadanie takiego numeru wbrew pozorom nie jest procedur? skomplikowan?. Numer PESEL automatycznie nadawany jest wszystkim cudzoziemcom, którzy maj? zgod? na sta?y pobyt (np. s? rezydentami d?ugoterminowymi) i zamelduj? si? w Polsce. Pozostali, którzy nie maj? jeszcze meldunku, mog? o PESEL wnioskowa? – lepiej jednak jest tego meldunku dokona?, gdy? wymagany jest on do uzyskania po?yczki. Numer ten jest nadawany równie? innym grupom cudzoziemców (np. uchod?com), ale ci nie mog? wnioskowa? o po?yczk?.

Bank spojrzy przychylniejszym okiem na cudzoziemców

W?a?ciwie wszystkie banki stosuj? si? do zasady, i? kredyt mo?e zosta? udzielony osobie nieb?d?cej obywatelem polskim, ale posiadaj?cej kart? sta?ego pobytu, która stanowi potwierdzenie to?samo?ci osoby staraj?cej si? o kredyt, oraz udokumentowane ?ród?o dochodu (najlepiej zatrudnienia na umow? o prac?). Mo?liwe jest tak?e zaci?gni?cie kredytu przez cudzoziemca z drug? osob? – ma??onkiem posiadaj?cym polskie obywatelstwo. Trzeba jednak pami?ta?, ?e status cudzoziemca nie zwalnia z konieczno?ci spe?nienia innych warunków przyznania kredytu gotówkowego – posiadania konta w polskim banku, na które sp?ywa wyp?ata, odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, itp.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *