1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybka po?yczka na d?u?ej, czyli o chwilówkach na raty

Szybka po?yczka na d?u?ej, czyli o chwilówkach na raty

Szybka po?yczka na d?u?ej, czyli o chwilówkach na raty

Chwilówka, czyli szybka po?yczka, zgodnie z nazw? kojarzy nam si? z konieczno?ci? szybkiej sp?aty po?yczonej sumy. Tymczasem okazuje si?, ?e nie zawsze tak jest. W zwi?zku ze zró?nicowanymi potrzebami swoich klientów, niektóre z firm oferuj?cych szybkie po?yczki przygotowa?y specjaln? propozycj?, która zak?ada sp?at? zobowi?zania w systemie ratalnym. Przyzna? trzeba, ?e jest to bardzo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych chwilówek, zw?aszcza dla tych osób, dla których jednorazowa sp?ata po?yczonej sumy wi??e si? z du?ym utrudnieniem. Kwota, któr? mo?na w ten sposób po?yczy?, jak i wysoko?? poszczególnych rat oraz ich cz?stotliwo??, bywaj? ró?ne w zale?no?ci od wybranej firmy. Mnogo?? ofert pozwala dostosowa? warunki chwilówki do w?asnych potrzeb. Je?li rozwa?asz mo?liwo?? skorzystania z tego rodzaju po?yczki, podpowiadamy, co warto o niej wiedzie?.

Sztuka po?yczania

Szybkie po?yczki ju? od wielu lat ciesz? si? du?ym zainteresowaniem ze strony osób, które potrzebuj? finansowego wsparcia. Tak du?a popularno?? to zas?uga przede wszystkim znacznego obni?enia (w porównaniu z kredytami proponowanymi przez banki) wymaga? wzgl?dem potencjalnego po?yczkobiorcy, ale nie tylko. Na ich korzy?? przemawiaj? tak?e proste procedury i krótki czas rozpatrywania wniosku. Kwota, jak? mo?na w ten sposób po?yczy?, jest ró?na w zale?no?ci wybranej oferty. Zdarza si?, ?e jej wysoko?? mo?e by? uwarunkowana spe?nieniem okre?lonych warunków. Jednak zasadniczo mo?e ona si?gn?? nawet kilkunastu tysi?cy z?otych i mo?na przeznaczy? j? na dowolny cel. W przypadku tradycyjnych chwilówek sp?ata zobowi?zania nast?puje w ca?o?ci, w terminie wyznaczonym i zawartym w umowie po?yczki. W niektórych ofertach mo?na wyd?u?y? okres sp?aty. Niekiedy taka mo?liwo?? wi??e si? z dodatkowymi kosztami, których wysoko?? okre?la regulamin obowi?zuj?cy w danej firmie. Nieco odmienne zasady obowi?zuj? w przypadku chwilówek na raty.

Szybka po?yczka na raty – jak to dzia?a?

Chwilówka na raty to rodzaj szybkiej po?yczki ze zobowi?zaniem sp?acenia po?yczonej sumy w systemie ratalnym, którego warunki okre?la regulamin danej firmy lub warunki po?yczki zawarte w umowie pomi?dzy po?yczkobiorc? a po?yczkodawc?, zaakceptowane przez obydwie zainteresowane strony. W zale?no?ci od oferty mog? to by? raty sta?e lub malej?ce. To, co odró?nia chwilówki na raty od tradycyjnych szybkich po?yczek to oczywi?cie wyd?u?ony czas sp?aty po?yczonej sumy, nawet do 48 miesi?cy (termin sp?aty po?yczki jest ró?ny w zale?no?ci od wybranej oferty).

Niektóre z firm dopuszczaj? mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty zad?u?enia bez naliczania dodatkowych op?at, cho? zdarza si?, ?e sp?ata po?yczonej sumy w ca?o?ci przed up?ywem wyznaczonego i zawartego w umowie terminu mo?e generowa? pewne koszty (zasady ich naliczania powinny zosta? przedstawione po?yczkobiorcy przed podpisaniem przez niego umowy). Sp?ata zad?u?enia w systemie ratalnym to spore u?atwienie, które pomaga uregulowa? nale?n? kwot? bez ryzyka zaburzenia domowego bud?etu. Dzi?ki dostosowaniu systemu ratalnego do indywidualnej sytuacji materialnej i mo?liwo?ci finansowych, ka?dy klient ma szans? skorzysta? z po?yczki bez obaw o w?asne bezpiecze?stwo.

Chwilówka na raty – dla kogo?

Z szybkiej po?yczki mo?e skorzysta? praktycznie ka?dy, kto potrzebuje tego rodzaju wsparcia finansowego. Wymagania, jakie musi spe?ni? po?yczkobiorca s? ró?ne w zale?no?ci od oferty chwilówki. Niektóre z firm zupe?nie zrezygnowa?y z za?wiadcze? o dochodach, inne natomiast oczekuj? ich przedstawienia wy??cznie w przypadku wysokich kwot zobowi?zania. Jeszcze inne, zamiast kopii umowy o prac?, wymagaj? dostarczenia potwierdzenia op?acania bie??cych rachunków za media. Niekiedy weryfikacji mo?e zosta? poddana historia kredytowa klienta.

Zdecydowana wi?kszo?? po?yczkodawców w warunkach, jakie musi spe?ni? potencjalny klient, zawar?a wy??cznie konieczno?? posiadania obywatelstwa polskiego, posiadanie indywidualnego rachunku bankowego oraz osi?gni?cie pe?noletno?ci. W niektórych przypadkach granica ta zosta?a wyd?u?ona do uko?czenia 21. roku ?ycia, jak równie? okre?lony zosta? maksymalny wiek po?yczkobiorcy. Sam proces rozpatrywania wniosku, podobnie jak w tradycyjnych chwilówkach, zosta? mocno skrócony, a cz??? formalno?ci po?yczaj?cy mo?e dope?ni? telefonicznie lub w formie online.

Koszty po?yczania

Oprocentowanie po?yczki, podobnie jak jej ostateczny koszt, mog? ró?ni? si? od siebie, bowiem s? one uzale?nione od regulaminu ka?dej firmy ?wiadcz?cej tego rodzaju us?ugi finansowe. Ich suma mo?e by? zale?na tak?e od po?yczanej kwoty oraz ratalnej sp?aty zobowi?zania. Aby unikn?? niejasno?ci w tym wzgl?dzie, warto o wszystkie szczegó?y dopyta? przedstawiciela firmy, z us?ug której zamierzamy skorzysta?. Ka?dy klient ma prawo pozna? regulamin oraz warunki przyznawania po?yczki przed podpisaniem umowy. Powinny w niej zosta? zawarte zapisy potwierdzaj?ce wszystkie ostateczne ustalenia dotycz?ce zarówno jej ca?kowitych kosztów, jak i terminu sp?aty. Przed podpisaniem umowy warto dok?adnie j? przeanalizowa?, aby unikn?? przykrych i cz?sto bardzo kosztownych nieporozumie?.

Zawsze bezpiecznie

Upewnijmy si?, czy dana firma jest rzetelna i posiada stosowane do?wiadczenie w zakresie ?wiadczenia us?ug finansowych. Zanim zdecydujemy si? na skorzystanie z po?yczki, zastanówmy si? równie? nad tym, czy jej sp?ata nie zaburzy naszej p?ynno?ci finansowej. W tym celu warto zestawi? ze sob? miesi?czne koszty sp?aty zobowi?zania z sum? przychodów oraz innych comiesi?cznych wydatków. W ten sposób otrzymamy jasn? i przejrzyst? ocen? naszych mo?liwo?ci finansowych, co pozwoli wprowadzi? stosowne zmiany w warunkach po?yczki i tym samym unikn?? k?opotów zwi?zanych z niewyp?acalno?ci?. Przestrzegaj?c tych kilku bardzo prostych zasad, zapewniamy sobie poczucie bezpiecze?stwa i stabilizacji, a ponadto stwarzamy szanse na to, by móc w pe?ni wykorzysta? po?yczon? sum?, bez obaw o swoj? przysz?o??.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *