1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybka po?yczka na Wielkanoc – formalno?ci

Szybka po?yczka na Wielkanoc – formalno?ci

wielkanoc

Wszelkie ?wi?ta bardzo lubimy obchodzi? hucznie i w gronie rodziny. Co jednak zrobi?, je?li na organizacj? wielkanocnego spotkania rodzinnego brakuje nam pieni?dzy? W takim wypadku mo?na si?gn?? po szybk? chwilówk? online. Jakie czekaj? na nas formalno?ci i jakie s? kolejne kroki wnioskowania o po?yczk? przez internet? Tego w?a?nie dowiecie si? z naszego artyku?u, zapraszamy!

Po?yczka i formularz zg?oszeniowy online

Pierwszym etapem jest uzupe?nienia formularza zg?oszeniowego. Najcz??ciej po?yczkodawcy wi??? to z jednoczesnym za?o?eniem konta klienta na witrynie internetowej. Do wymaganych informacji na tym etapie nale??: imi?, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz adres email. Telefon oraz skrzynka elektroniczna zostan? u?yte do potwierdzenia tych form kontaktu poprzez wys?anie linka aktywacyjnego (email) lub kodu weryfikacyjnego (na numer telefonu).

W momencie zak?adania konta u?ytkownika mo?emy te? okre?li? parametry zobowi?zania. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwot? po?yczki oraz termin jej sp?aty. Przy okazji mo?emy od razu pozna? ewentualne koszty chwilówki (RRSO, wysoko?? ca?kowitej kwoty do sp?aty). Je?li co? nam nie odpowiada, to na tym etapie mo?emy spokojnie zrezygnowa? z chwilówki.

Dodatkowymi informacjami, których podania mo?e wymaga? firma po?yczkowa, s? te z zakresu miesi?cznych dochodów, miejsca zatrudnienia oraz rodzaju umowy. Czasem instytucje po?yczkowe prosz? równie? o uzupe?nienie danych dotycz?cych miesi?cznych kwot zobowi?za?. Ma to pomóc w oszacowaniu zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy.

Informacje podane podczas rejestracji s? weryfikowane za pomoc? przelewu bankowego. Transakcja musi by? wykonana z rachunku rozliczeniowego osoby wnioskuj?cej (wymagana jest zgodno?? danych osobowych) na niewielk? kwot? (najcz??ciej 1 z?oty lub 0,01 z?otego, czyli 1 grosz). Niektóre instytucje po?yczkowe zwracaj? przelan? sum?, inne traktuj? j? jako jednorazow? op?at?.

Nale?y pami?ta? o tym, ?e podane dane osobowe musz? by? aktualne i prawdziwe. Ewentualne nieprawid?owo?ci mog? by? potraktowane jako próba oszustwa. To natomiast mo?e mie? swoje konsekwencje prawne.

Instytucje po?yczkowe i rejestry d?u?ników

Firmy po?yczkowe zabezpieczaj? si? przed brakiem sp?at zobowi?zania wspó?pracuj?c z ró?nego rodzaju biurami informacji gospodarczej. Z tych instytucji pozyskiwane s? dane na temat aktualnego zad?u?enia danej osoby, a tak?e ewentualnych problemów w sp?atach zaci?gni?tych zobowi?za?. Aby znale?? si? na li?cie niesolidnych d?u?ników nale?y opó?ni? sp?at? raty o co najmniej 30 dni.

A do jakich rejestrów mog? si?gn?? instytucje po?yczkowe podczas weryfikacji klienta? Oto lista:

  • Biuro Informacji Kredytowej,
  • BIG ERIF,
  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr D?u?ników BIG,
  • Zwi?zek Banków Polskich.

Najcz??ciej te? instytucje po?yczkowe tworz? te? w?asne bazy klientów, odnotowuj?c tam wszelkiego rodzaju problematyczne sytuacje. Co wa?ne, je?li firma po?yczkowa wspó?pracuje z danym biurem informacji, to sama równie? mo?e wpisa? swoich klientów w rejestr niesolidnych p?atników.

A jakie s? konsekwencje negatywnych wpisów? To zale?y od rodzaju instytucji, z któr? chcemy zawrze? umow?. Banki i instytucje kredytowe bardzo cz?sto odmawiaj? udzielenia zobowi?zania osobie, która znajduje si? w spisie niesolidnych d?u?ników. ?agodniejsz? form? braku zaufania jest znaczne podniesienie oprocentowania oraz obni?enie dost?pnej kwoty kredytu (obni?ona zdolno?? kredytowa). Mo?emy równie? nie kupi? sprz?tu RTV na raty, firma telekomunikacyjna mo?e nie zgodzi? si? na zawarcie z nami umowy abonamentowej.

Instytucje po?yczkowe natomiast do?? ?agodnie traktuj? klientów, którzy w przesz?o?ci mieli problem z terminowymi p?atno?ciami. Proponowane s? mniejsze kwoty po?yczek lub skrócony zostaje termin p?atno?ci. Dopiero wi?ksza ilo?? bie??cych negatywnych wpisów powoduje odmow? udzielenia zobowi?zania.

Decyzja po?yczkowa

Wst?pna analiza wniosku opiera si? w?a?nie na danych zebranych od wnioskodawcy, z rejestru d?u?ników oraz ewentualnych wewn?trznych baz danych firmy po?yczkowej. Etap ten wykonywany jest przez program komputerowy. W dalszej cz??ci procedury wniosek jest zatwierdzany i pieni?dze zostan? przelane na wskazany w formularzu adres.

Ewentualne w?tpliwo?ci rozstrzygane s? przez pracownika instytucji po?yczkowej. W ramach wypracowanych przez firm? rozwi?za? mo?e on zaproponowa? ni?sz? kwot? zobowi?zania. W niektórych instytucjach po?yczkowych dopuszczane s? na przyk?ad dodatkowe za?wiadczenia (na przyk?ad z miejsca zatrudnienia), które maj? poprawi? wiarygodno?? danej osoby.

Do zawarcia umowy niezb?dna jest zgoda pracownika firmy po?yczkowej, to wnioski najlepiej sk?ada? w godzinach pracy biur obs?ugi klienta. Mo?emy wtedy liczy? na natychmiastowy telefon w razie wyst?pienia komplikacji. Sami te? mo?emy monitorowa? proces udzielania zobowi?zania.

Szybko?? wyp?aty b?dzie zale?na równie? od tego, w jakim banku prowadzimy swoje konto rozliczeniowe. Je?li w tym samym, co po?yczkodawca, to mo?emy liczy? na szybsze zaksi?gowanie wp?aty. Transakcje mi?dzybankowe mog? czeka? na zatwierdzenia nawet do dwóch dni roboczych.

Niektóre instytucje po?yczkowe za dodatkow? op?at? mog? wys?a? pieni?dze przelewem natychmiastowym. Nie jest to jednak w standardzie obs?ugi, dlatego czasem mo?e by? problem ze znalezieniem takiej oferty.

Darmowa po?yczka na Wielkanoc

Rozpatruj?c propozycj? po?yczki na organizacj? ?wi?t Wielkiej Nocy pod k?tem formalno?ci, nie mo?na zapomina? równie? o ewentualnych kosztach zobowi?zania. Dla klienta najkorzystniejsza oferta to ta, za któr? nie trzeba p?aci?. Przed Wielkanoc? pojawia si? dodatkowo wiele ofert promocyjnych.

Darmowa chwilówka jest rozwi?zaniem przyjaznym dla portfela. Po?yczkobiorca oddaje mianowicie dok?adnie tyle, ile po?yczy?. Czyli je?li mamy zaci?gni?t? po?yczk? na 1 000 z?otych, to ca?kowita kwota do zwrotu b?dzie wynosi?a równie? 1 000 z?otych nale?y. Jednak pami?ta?, ?e takie oferty s? najcz??ciej limitowane kwotowo. Wi?ksze sumy mog? by? po?yczone ju? odp?atnie.

Zaci?gaj?c zobowi?zanie na prezenty i zakupy wielkanocne nale?y pami?ta? o tym, ?e po?yczk? b?dzie trzeba uregulowa?. Z tego wzgl?du najlepiej starannie przemy?le? wysoko?? po?yczonej kwoty oraz termin zwrotu. Wtedy b?dziemy mogli zrealizowa? swoje plany, cieszy? si? udanymi ?wi?tami, a potem bez problemów sp?aci? zobowi?zanie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *