1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybkie chwilówki a z?e nawyki wydawania. Jak si? ich pozby??

Szybkie chwilówki a z?e nawyki wydawania. Jak si? ich pozby??

skarbonka

Nag?e wydatki, awaria, ?wi?ta, prezent na wesele – na sfinansowanie tego wszystkiego mo?emy sobie pozwoli? dzi?ki szybkim chwilówkom. Wci?? jednak wielu konsumentów korzysta z nich dlatego, ?e nie zawsze wystarcza im pieni?dzy „do pierwszego”. Szybkie chwilówki mog? by? wtedy bardzo pomocne, ale w takich przypadkach, zamiast wybiera? rozwi?zania na skróty, warto bli?ej przyjrze? si? swoim wydatkom i zmieni? swoje nawyki. Kontrola nad swoimi wydatkami pozwoli na bezpieczniejsze zaci?ganie szybkich chwilówek i spe?nienie dzi?ki nim wi?kszych i bardziej przydatnych celów.

Czym s? z?e nawyki wydawania?

Z?e nawyki wydawania to czynno?ci, przez które wydajemy wi?cej pieni?dzy, ni? mogliby?my to zrobi? bez straty jako?ciowej naszych zakupów i naszego ?ycia. W skrócie – wydajemy wi?cej pieni?dzy, ale nie mamy przez to wi?cej korzy?ci, lepszych sprz?tów, czy wi?cej rzeczy, które mog? nam si? przyda?. Aby prze?y? na takim samym poziomie, musimy wi?c ratowa? si? szybkimi chwilówkami. Przezwyci??enie z?ych nawyków nie jest ?atwe, bo wykorzystujemy je automatycznie – nie my?limy o nich i nie zauwa?amy ich.

P?acimy gotówk? – sposób na lepsz? kontrol? wydatków

Je?li przywykli?my ju? do transakcji elektronicznych i w?a?ciwie, poza paroma drobnymi, nie mamy przy sobie gotówki, to by? mo?e to jest w?a?nie droga, któr? uciekaj? nam pieni?dze. W takim przypadku nie mamy przecie? kontroli nad tym, ile wydajemy i kiedy. ?atwiej jest te? zrobi? zakupy wi?ksze ni? te, których realnie potrzebujemy. To samo tyczy si? równie? pieni?dzy pochodz?cych z szybkiej chwilówki, która zosta?a wyp?acona na konto i zaci?gni?ta na bie??ce wydatki.

Rozwi?zaniem tego problemu mo?e by? wybranie z konta ca?ej kwoty szybkiej chwilówki lub spo?ytkowanie jej tylko na najpilniejsze sprawy, np. op?acenie rachunków. Sposobem na ograniczenie wydatków b?dzie równie? ustalenie pewnej kwoty do wykorzystania w ci?gu jednego dnia i noszenie jej przy sobie zamiast karty. Ograniczy to wydatki na rzeczy zb?dne i uchroni przed robienie zbyt du?ych zakupów – b?dziemy musieli dok?adnie je zaplanowa?, zamiast bezmy?lnie wk?ada? rzeczy do koszyka.

Dobra organizacja wydatków to podstawa

Je?li nie wiemy, na co wydajemy pieni?dze i któr?dy „uciekaj?”, powinni?my zrobi? rzeteln? analiz? wszystkich zakupów i innych wydatków. Stworzenie jednej z nich jest bardzo proste – po prostu zapisujemy w tabelce ka?dy wydatek, nawet ten najmniejszy. Pod koniec miesi?ca sumujemy wszystkie wydatki i obserwujemy ich cz?stotliwo??. Sprawdzimy te?, kiedy i dlaczego mo?emy robi? zakupy, bez których mogliby?my si? oby?, a które poch?aniaj? niekiedy spore ilo?ci gotówki. By? mo?e po wyeliminowaniu tych niekontrolowanych nawyków oka?e si?, ?e szybkie chwilówki nie b?d? ju? potrzebne i b?dziemy mogli wyda? je na co? lepszego.

Nie wydawajmy pieni?dzy nieplanowanie

By skutecznie oszcz?dza? pieni?dze i ci?? niepotrzebne wydatki, mo?emy zmotywowa? si? zaplanowaniem sobie jakiego? celu, do?? trudnego do osi?gni?cia. Mo?e to by? daleka wycieczka, nowy samochód czy sprz?t elektroniczny. Wa?ne, by cel przyniós? realn? przyjemno?? i by? wyczekiwany.

W przypadku naprawd? wysokich wydatków cz??? pieni?dzy mog?aby by? zast?piona szybk? chwilówk?. Zaci?gni?cie jej dopiero wtedy, gdy mamy ju? zgromadzon? wi?ksz? cz??? potrzebnej kwoty, gwarantuje wi?ksze bezpiecze?stwo po?yczkobiorcy. W wi?kszym stopniu umie on ju? zarz?dza? swoim bud?etem, kontrolowa? wydatki i oszcz?dza? bez uszczerbku na swojej jako?ci ?ycia. Ma wi?c wi?ksz? pewno?? tego, ?e szybko chwilówk? uda mu si? sp?aci?.

Na szybkie chwilówki równie? trzeba uwa?a?

Dobre nawyki wydawania dotycz? równie? zaci?gania szybkich chwilówek. Trzeba pami?ta?, by zaci?ga? je tylko wtedy, gdy jest to konieczne, gdy mamy pewno??, ?e mo?emy sp?aci? jej bez przeszkód i tylko w takiej wysoko?ci, która jest nam rzeczywi?cie potrzebna. Ten bardzo dobry nawet warto wyrobi? – pozwoli on w pe?ni wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci, które daj? nam szybkie chwilówki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *