1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Szybkie chwilówki na konto. Jak j? korzystnie otrzyma??

Szybkie chwilówki na konto. Jak j? korzystnie otrzyma??

szybka po?yczka

Bardzo cz?stym powodem skierowania si? w stron? instytucji pozabankowych jest odmowna decyzja banku w sprawie udzielenia kredytu. Zrezygnowane nie pozwala si? skierowa? w stron? kolejnego banku i sk?ania raczej do poszukiwania alternatyw. Tak? alternatyw? s? szybkie chwilówki, które mo?emy otrzyma? na swoje konto bankowe i to w bardzo krótkim czasie. Elektroniczne pieni?dze s? tak popularne, ?e b?yskawiczne otrzymanie potrzebnych pieni?dzy na konto sprawia, ?e mo?emy z nich natychmiast korzysta?. To za? sk?ania do skorzystania z szybkich chwilówek równie? te osoby, które mog? zaci?gn?? kredyt w banku, ale przera?aj? ich skomplikowane procedury i ogrom po?wi?conego na to czasu.

Dlaczego oferta firm pozabankowych mo?e by? korzystna?

Ze wzgl?du na niezwykle krótki czas potrzebny do uzyskania szybkiej chwilówki, bardzo dobrze sprawdz? si? one w sytuacjach awaryjnych, w których konieczno?? uzyskania finansowania jest nagl?ca. Szerokie uznanie szybkie chwilówki zyska?y równie? ze wzgl?du na ?atwy, prawie powszechny dost?p do nich i prostot? ich otrzymania.

Atrakcyjne oferty b?d? kierowane szczególnie dla tych osób, które potrzebuj? mniejszych kwot pieni?dzy. Banki, jak wiemy, mniej przychylnie patrz? na takie wysoko?ci i wol? udziela? zobowi?za? wy?szych i jednocze?nie d?ugoterminowych. Firmy pozabankowe, zw?aszcza oferuj?ce szybkie chwilówki b?d? natomiast korzystniejsze dla tych, którzy nie chc? wi?za? si? z kredytem na wiele lat i wol? szybkiej pozby? si? obci??ania swojej zdolno?ci kredytowej. Wybieraj?c szybkie chwilówki, ze sp?at? zobowi?zania b?d? musieli upora? si? w ci?gu zazwyczaj 30 dni – b?dzie to korzystne szczególnie dla tych, którzy maj? w planach zaci?gni?cie kredytu hipotecznego.

Wady i zalety szybkich chwilówek?

Bardzo wiele o szybkich chwilówkach mówi sama ich nazwa i to w?a?nie czas otrzymania pieni?dzy niejednokrotnie jest czynnikiem decyduj?cym o takiej, a nie innej formie zobowi?zania. Niemniej jednak maj? one jeszcze inne atuty, o których nie sposób nie wspomnie?. Wysokie walory przedstawiaj? te?:

 • minimum formalno?ci i brak za?wiadcze?;
 • tylko kilka minut po?wi?cone na wype?nienie wniosku o szybk? chwilówk?;
 • decyzja firmy po?yczkowej ju? w kilkana?cie minut;
 • fakt, ?e wystarczaj?cy b?dzie tylko dowód osobisty;
 • mo?liwo?? dowolnego wyboru kwoty szybkiej chwilówki i okresu sp?aty;
 • darmowe zobowi?zanie dla nowych klientów;
 • wysoka elastyczno?? i szeroki wybór.

Jakkolwiek, tak jak ka?dy produkt finansowy, szybkie chwilówki nie s? pozbawione wad. Najcz??ciej wymienian? niedogodno?ci? z ni? zwi?zan? s? do?? wysokie koszty zobowi?zania w porównaniu do kredytu bankowego. Rzeczywi?cie, koszty te b?d? do?? wysokie, je?li porówna si? je do do?? krótkiego okresu sp?aty. Inn? wad?, niezwi?zan? z jego produktem, a raczej z psychik? po?yczkobiorców, jest to, ?e ze wzgl?du na szerok? dost?pno?? szybkich chwilówek, ?atwo jest przesadzi? z ich wysoko?ci?, lub zaci?ga? nawet kilka naraz.

Na co zwróci? szczególn? uwag??

Aby szybkie chwilówki by?y skuteczne, musz? by? przede wszystkim bezpieczne i dobrze wybrane. Dlatego warto zwróci? uwag? na to, czy:

 • ca?kowite koszty szybkiej chwilówki znajduj? si? na poziomie dopuszczalnym przez prawo – maksymalna wysoko?? odsetek to 10% w skali roku, za? ca?y koszt nie powinien przekroczy? oko?o 30% po?yczonej kwoty;
 • wybrana przez nas oferta pojawia si? w porównywarce chwilówek;
 • po?yczkodawca udost?pnia tabel? op?at i prowizji, formularz informacyjny oraz wzór umowy o szybk? chwilówk?;
 • mo?liwe jest odst?pienie od umowy lub wcze?niejsza sp?ata;
 • dok?adnie opisany jest tryb post?powania reklamacyjnego;
 • spe?niamy wszystkie warunki udzielenia szybkiej chwilówki;
 • dobrze przeanalizowali?my wszystkie dost?pne oferty, równie? pod wzgl?dem cenowym;
 • dok?adnie zapoznali?my si? ze wszystkimi mo?liwymi konsekwencjami niesp?acenia szybkiej chwilówki, w tym równie? z kosztami dodatkowymi i ewentualnymi nast?pstwami prawnymi;
 • mo?emy bez problemu odda? pieni?dze w wyznaczonym terminie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *