1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Szybko, wygodnie i bez formalno?ci – czas na chwilówk?!

Szybko, wygodnie i bez formalno?ci – czas na chwilówk?!

banknoty

Trudno?ci finansowe bardzo cz?sto dopadaj? nas w najmniej oczekiwanych momentach. Niespodziewane wydatki, remont, konieczno?? zakupu nowego samochodu i wiele innych, mniejszych i wi?kszych kosztów, które musimy ponie??, cz?sto powoduj? spore problemy. Niekiedy samodzielne poradzenie sobie z nimi przekracza nasze mo?liwo?ci. Na szcz??cie w takiej sytuacji nie jeste?my pozostawieni sami sobie. Z my?l? o klientach, którzy potrzebuj? wi?kszego zastrzyku gotówki, firmy pozabankowe oferuj? szybkie po?yczki, które zwane s? chwilówkami. To, co odró?nia je od tradycyjnych produktów bankowych, którymi s? kredyty, to przede wszystkim zakres formalno?ci wymagany do zaci?gni?cia po?yczki. W ich przypadku zosta? ograniczony do absolutnego minimum. Je?li wi?c potrzebujesz dodatkowych ?rodków, szybka po?yczka mo?e okaza? si? propozycj? idealn? dla Ciebie. Zanim jednak podejmiesz ostateczn? decyzj?, sprawd?, co dla Ciebie przygotowali?my. Oto zbiór najwa?niejszych informacji na temat chwilówek.

W skomplikowanym ?wiecie finansów

Podobnie jak w ?wiecie wielkich finansów, tak równie? w domowym bud?ecie wyrównanie bilansu zysków i strat nie zawsze bywa mo?liwe. Zazwyczaj ka?dy z nas stara si? jak najbardziej racjonalnie zarz?dza? swoimi przychodami, by zapewni? sobie stabilizacj? finansow? i zwi?zane z ni? poczucie bezpiecze?stwa. Dysponuj?c wi?c comiesi?cznym wynagrodzeniem, usi?ujemy m?drze zaplanowa? wydatki, aby unikn?? ryzyka wp?dzenia si? w k?opoty finansowe. O ile owe wydatki charakteryzuje sta?a wysoko??, nasze plany maj? szans? na powodzenie. Gorzej, je?eli oprócz nich nagle pojawiaj? si? dodatkowe koszty, którym musimy stawi? czo?a. Wówczas nasza sytuacja finansowa mocno si? komplikuje.

Jak bowiem, maj?c do dyspozycji tak? sam? kwot? wp?ywów, znale?? w domowym bud?ecie bonusowe ?rodki pieni??ne, które sprosta?yby nieplanowanym wydatkom? Zadanie to wydaje si? wr?cz niemo?liwe do wykonania – tym bardziej, je?li nie jeste?my szcz??liwymi posiadaczami sporej sumy oszcz?dno?ci. Staj?c w obliczu trudnej sytuacji materialnej, jeste?my zmuszeni do poszukiwania alternatywnych metod rozwi?zania swoich k?opotów. Cz?sto pierwszym pomys?em, który przychodzi nam do g?owy, jest kredyt bankowy. Ale czy rzeczywi?cie jest on dobrym rozwi?zaniem?

Kredyt kontra po?yczka

Przyjrzyjmy si? wspomnianym kredytom odrobin? bli?ej. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e pozyskane z nich ?rodki mog? uratowa? nasz domowy bud?et przed powa?nymi tarapatami. Zanim jednak dodatkowe pieni?dze wp?yn? na konto, przed nami powa?ne wyzywanie – pokonanie zwi?zanych z kredytem formalno?ci. Aby ich dope?ni?, musimy zdoby? wiele wymaganych za?wiadcze? (mi?dzy innymi za?wiadczenie o wysoko?ci uzyskiwanych dochodów, kopi? umowy o prac? lub stosowne za?wiadczenie o formie zatrudnienia i czasie trwania umowy), po?wi?ci? ca?emu procederowi mnóstwo czasu i cierpliwo?ci…

Oczywi?cie konieczna jest osobista wizyta w placówce bankowej, któr? w przypadku niekompletnej dokumentacji trzeba powtórzy?. Je?eli warunki naszego zatrudnienia wpisuj? si? w regulamin dzia?ania wybranej placówki bankowej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie kredytu mo?emy oczekiwa? stosownego przelewu. Sytuacja mocno si? komplikuje, je?li jeste?my zatrudnieni w niepe?nym wymiarze czasu lub na przyk?ad rozliczamy si? w oparciu o umow? o dzie?o. Wówczas dla wi?kszo?ci banków nie jeste?my wyp?acalni, i niestety tym samym skazani na decyzj? odmown?. Nasz po?wi?cony czas i energia id? na marne, a my wci?? musimy boryka? si? z finansowymi k?opotami, zaczynaj?c poszukiwania rozwi?zania na nowo.

Zupe?nie inne zasady obowi?zuj? w przypadku wspomnianych wcze?niej szybkich po?yczek. Do tego, aby z powodzeniem ubiega? si? o ten rodzaj pomocy finansowej, bardzo cz?sto wystarczy nam sam dowód osobisty. Niektóre z instytucji pozabankowych wymagaj? od swoich klientów dodatkowo o?wiadczenia o wysoko?ci uzyskiwanych dochodów lub wykazania swojej p?ynno?ci finansowej w inny sposób, na przyk?ad poprzez przedstawienie regularnie op?acanych rachunków za media. Niew?tpliw? zalet? chwilówek, oferowanych przez liczne palcówki pozabankowe, jest tak?e mo?liwo?? dope?niania formalno?ci za po?rednictwem Internetu.

To bardzo du?e u?atwienie, które pozwala zaoszcz?dzi? mnóstwo czasu – zamiast traci? cenne chwile na dojazd do placówki i ewentualne kolejki, wszystko, co jest istotne, mo?emy za?atwi? przy pomocy dowolnego urz?dzenia mobilnego z dost?pem do sieci, siedz?c w ulubionym fotelu we w?asnym domu. Same procedury rozpatrywania wniosku o przyznanie ?wiadczenia trwaj? bardzo krótko, co sprawia, ?e je?li spe?nimy wymagania i nasz wniosek spotka si? z akceptacj?, potrzebne ?rodki bardzo szybko znajd? si? na naszym indywidualnym rachunku bankowym. Wysoko?? kwoty, któr? mo?emy w ten sposób po?yczy?, mo?e by? ró?na w zale?no?ci od oferty danej firmy i waha? si? w granicach od kilku do kilkunastu tysi?cy z?otych.

Moc mo?liwo?ci

Chwilówki to bardzo skuteczna metoda rozwi?zywania k?opotów finansowych, która ?wietnie sprawdza si? jako antidotum na niespodziewane wydatki. Proste, przejrzyste zasady, minimalny zakres formalno?ci i wymaga?, które musi spe?ni? potencjalny klient oraz bardzo krótki czas pomi?dzy z?o?eniem wniosku o przyznanie po?yczki a jej realizacj? – wszystko to sprawia, ?e chwilówki ciesz? si? bardzo du?? popularno?ci? i zaufaniem coraz wi?kszej liczby osób. Pozyskane w ten sposób ?rodki mo?emy przeznaczy? na dowolny cel, bez wzgl?du na to, czy b?dzie to nag?y wydatek, czy te? po prostu chcemy zrealizowa? swoje marzenia dotycz?ce na przyk?ad zagranicznej podró?y.

Koszty po?yczki s? ró?ne w zale?no?ci od wybranej oferty. Je?li jednak dok?adnie si? z nimi zapoznamy przed podpisaniem umowy, nie musimy obawia? si? ich wysoko?ci ani ?adnych dodatkowych kosztów i op?at. Sposób sp?aty zobowi?zania mo?na dostosowa? do w?asnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji finansowej, w której si? znajdujemy. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientów, wiele firm po?yczkowych umo?liwia sp?at? po?yczonej kwoty w systemie ratalnym. Stanowi on bardzo atrakcyjn? alternatyw?, zapewniaj?c? klientowi doskona?e warunki sp?aty ca?ej kwoty, bez obaw o zaburzenie p?ynno?ci finansowej.

Zadbaj o bezpiecze?stwo i ciesz si? z dodatkowych pieni?dzy

Chwilówki to naprawd? jedna z najlepszych odpowiedzi na k?opoty zwi?zane z brakiem gotówki. Ale jak ka?dy produkt tego typu, nie b?d? w pe?ni bezpieczne dla naszego bud?etu, je?li zapomnimy o kilku istotnych kwestiach. Na pocz?tek warto dog??bnie zapozna? si? z histori? firmy, z us?ug której zamierzamy skorzysta?. Prze?led?my wi?c okres jej prosperowania na rynku us?ug finansowych oraz poziom zaufania klientów, który mo?na sprawdzi? tutaj. Nast?pnie zapoznajmy si? dok?adnie z jej regulaminem i zasadami dzia?ania. Je?eli pojawi? si? jakichkolwiek w?tpliwo?ci, dopytajmy przedstawiciela firmy o wszystkie niepokoj?ce kwestie.

W tym wypadku ka?de pytanie jest bardzo wa?ne i ma du?y wp?yw na nasze finanse. Zanim podpiszemy ostateczn? wersje umowy, przeczytajmy j? punkt po punkcie i sprawd?my, czy zawarte w niej warunki s? takie same jak te, które zosta?y ustalone podczas rozmowy z przedstawicielem. Aby ograniczy? ryzyko zwi?zane z po?yczk?, warto mie? na uwadze tak?e w?asn? sytuacj? materialn? i to do niej dostosowa? wysoko?? po?yczanej kwoty. Je?li spe?nimy wszystkie te warunki, po?yczona kwota z pewno?ci? pomo?e nam si? upora? z problemami finansowymi, by? mo?e na dobre!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *